Мемлекеттiк мекемелердегi бухгалтерлiк есеп жөнiндегi нұсқаулық бекiту туралы icon

Мемлекеттiк мекемелердегi бухгалтерлiк есеп жөнiндегi нұсқаулық бекiту туралыНазваниеМемлекеттiк мекемелердегi бухгалтерлiк есеп жөнiндегi нұсқаулық бекiту туралы
страница13/14
Дата конвертации05.01.2013
Размер2.37 Mb.
ТипДокументы
источник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

                 19___ж.  ____________________
             Қосалқы шот бойынша жинақтаушы ведомость

--------------------------------------------------------------------
NN !Қазынашылық органда.!Қосалқы шоттың дебетiр/р
   !рының немесе кассир.!-------------------------------------------
   !дiң есеп беру жазба.!     Қосалқы шоттардың кредитi
   !сы жазылған күн     !
--------------------------------------------------------------------
1 !         2          ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 !11 !12 !13
--------------------------------------------------------------------
     Барлығы

                                             Айдың басындағы қалдық
                                             Айдың аяғындағы қалдық
                                                 Айналым сомасы

                                             381-нысанның артқы бетi

--------------------------------------------------------------------
  !Қазынашылық  !Қосалқы шоттың кредитi_______      !Екiншi жазбалар
NN!органдарының !---------------------------------------------------
р/!немесе кассир!Қосалқы шоттардың дебетi              !Д- !Д- !Д-
р !дiң есеп беру!---------------------------------------------------
  !жазбасы жаз. !                               !Жиыны !К- !К- !К-
  !ылған күн    !                               !      !   !   !
--------------------------------------------------------------------
14!      15     !16!17!18!19!20!21!22!23!24!25!26!27!28!29 !30 !31
--------------------------------------------------------------------
  Барлығы

Орындаушы   ___________ _______  ____________
              қызметi   қолы     қолының толық
                                 жазылуы
Бас бухгалтер ________ ______________     Қосымша ________ бет
                қолы    қолының толық
                          жазылуы

    ________________________
  Мемлекеттiк ұйымның
(орталықтандырылған
бухгалтерияның) атауы

                        ^ 5 МЕМОРИАЛДЫҚ ОРДЕР

      Ескерту: Жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы министрлiгi
Қазынашылық комитетiнiң 2001.05.18. N 260 бұйрығымен .

                      200__ жылғы ___________
           Жалақы мен стипендиялар бойынша есеп айырысу
                      ведомостарының жиынтығы

                                                       N 405-нысан

                 __________________________________________________
                                             Қосалқы  Қосалқы Сома.
                                             шоттың   шоттың   сы
                                             дебетi   кредитi
                 __________________________________________________
                         Жалақының есептелгенi        200      180
                           "    "    "                211      180
                         Стипендияның есептелгенi     200      181
                         Уақытша жұмысқа жарамсызды.
                         ғы, жүктiлiгi және босануы   171      180 
                         жөнiнде жәрдемақы есептелдi         
                         Жинақтаушы зейнетақы қорына
                         мiндеттi зейнетақы           180      198
                         жарналары есептелдi
                         Салықтың ұсталғаны           180      173
                         Депозитке салынатын          180      177
                         жалақының сомасы, 
                         ............................
                         ............................
                         ____________________________
                         Несиеге сатылған тауарлар    180      182
                         үшiн ұсталды 
                         Шоттарға салымдар жөнiнде   
                         қолма-қол ақшасыз аудару     180      183
                         бойынша ұсталғаны
Бас бухгалтер ________   Ерiктi сақтандыру келiсiмi   180      184
               (қолы)    бойынша ұсталды
______________________   Мүшелiк кәсiподақ жарналары.
(қолының толық жазылуы)  ның сомасы қолма-қол ақшасыз 180      185
                         аудару бойынша ұсталғаны
                         Банктiң ссудалары бойынша    180      186
Орындаушы __________     ұсталғаны
    (лауазымы) (қолы)    Атқарушы құжаттар және басқа 180      187
                         ұсталымдар бойынша ұсталғаны
______________________   ............................
(қолының толық жазылуы)  ............................
                         ............................
                         Әлеуметтiк салықтан          200      159
                         есептелгенi
                          "   "   "                   211      159
                         ...........................
                         ...........................
                         Барлығы____________________________________

N 405-нысанның арғы бетi
____________________________________________________________________
Бюджеттiк     Ведо.                  ЕСЕПТЕЛГЕНI
жiктеменiң    мос. ________________________________________________
мекемесi,     тың   штат қызметкерлерiне    штаттан тыс   Уақытша
бағдарламасы,          (жеке түрлерiне)    қызметкерлерге  жұмысқа
кiшi бағдар.    N                                           жарам.
ламасы                                                     сыздығы
Ақылы қызмет                                                жөнiн.
көрсетуден                                                  дегi
алынатын                                                  жәрдем.
қаражаттың                                                  ақы
  түрлерi            _______________________________________________
  Қызмет                               Бар.  ерек.  ерек.  күн. сома
көрсетiлетiн                           лығы  шелiк  шелiк  дерi  сы
мемлекеттiк
мекемелердiң
   атауы
____________________________________________________________________
     1          2     3  4   5   6   7  8      9      10    11   12 ____________________________________________________________________

     Таблицаның жалғасы 1.
____________________________________________________________________                               Ұсталғаны
____________________________________________________________________
        1-шi жарты  жинақтаушы  төлем    атқару. несиеге 
         жылдыққа   зейнетақы   көзде.   шы құ.  сатыл.   
Барлық   аванс      қорларына   рiнен    жаттар  ған     
есептел.            мiндеттi    ұстал.   бойынша тауар.   
генi                зейнетақы   ған              лар     
                    жарналары   жеке             үшiн     
                                тұлға.                  
                                лардан                   
                                алына.                   
                                тын
                                таб.
                                салығы
____________________________________________________________________
13      14          15         16    17  18     19     21 22 23
____________________________________________________________________

Таблицаның жалғасы 2.
___________________________________________________________
                          Берiлетiн
________________________   сомасы
аралық        барлық    _____________  Әлеуметтiк
есеп айырысу  ұсталғаны                 салықтан
кезеңiндегi                несиеге      есептелгенi
төлем
____________________________________________________________
   24           25            26            27         28
____________________________________________________________    

                                                          408 нысан

_______________________________
_______________________________
Бюджеттiк ұйымның атауы
(орталықтандырылған бухгалтерияның)

                  _________ ^ Мемориалдық ордер
                 19___ ж. ________________
         Түрлi ұйымдармен есеп айырысу бойынша және
        аванстық төлем тәртiбiнде жинақтаушы ведомость

--------------------------------------------------------------------
NN  !Күнi!N құжат    !Жеткiзушiнiң!     Қосалқы шот бойынша
р/р !    !           !атауы       !     айдың басындағы қалдық
     !    !           !            !--------------------------------
     !    !           !            !     дебет     !    кредит
--------------------------------------------------------------------
  1  ! 2  !     3     !     4      !       5       !        6
--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
   Қосалқы шоттың дебетi           !    Қосалқы шоттың кредитi
--------------------------------------------------------------------
күнi!төлем тапсы.!қосалқы шот!Барлы!күнi  !құжат         ! сомасы
    !рысының N   !тардың кре !ғы   !      !нөмiрi        !
    !            !дитi       !     !      !              !
    !            !-----------!     !      !              !
    !            !   !   !   !     !      !              !
--------------------------------------------------------------------
7  !      8     !9  !10 !11 ! 12  !  13  !      14      !     15
--------------------------------------------------------------------
                                            408 нысанның жалғасы
--------------------------------------------------------------------
    Қосалқы шоттардың  ! Екiншi жазбалар ! Қосалқы шот бойынша айдың
    дебетi             !                 !  аяғындағы қалдық
--------------------------------------------------------------------
  !  !  !  !  !  !  !   !  Д- ! Д- ! Д-   !    Дебет   !   Кредит
  !  !  !  !  !  !  !   !-----------------!            !
  !  !  !  !  !  !  !   !  К- ! К- ! К-   !            !
--------------------------------------------------------------------
16!17!18!19!20!21!22!23 ! 24  ! 25 !  26  !     27     !     28
--------------------------------------------------------------------
     Орындаушы  _____________ __________ _____________
                 (қызметi)   (қолы)   (қолының толық
                                        жазылуы)
     Бас бухгалтер    __________ _______________
                       (қолы)    (қолының толық
                                     жазылуы)
     Қосымша _________ бет

___________________________________                      386 нысан
Бюджеттiк ұйымның атауы
(орталықтандырылған бухгалтерияның)

                      ^ 8 Мемориалдық ордер
                  19___ ж. ________________
            Есеп беретiн адамдармен есеп айырысулар
                 жөнiндегi жинақтаушы ведомость

--------------------------------------------------------------------
NN !Аванстық   !Бюджет.    !Есеп беретiн   !160 қосалқы шот бойынша
р/р!есеп       !ұйымның    !адамның тегi,  !ай басындағы қалдық
   !берудiң    !коды       !аты, әкесiнiң  !
   !нөмiрi     !           !аты            !------------------------
   !           !           !               !берешек   !дебет !кредит
   !           !           !               !пайда     !      !
   !           !           !               !болған    !      !
   !           !           !               !күн       !      !
--------------------------------------------------------------------
1 !     2     !     3     !       4       !     5    !  6   !  7
--------------------------------------------------------------------    

--------------------------------------------------------------------
Есеп беруге берiлдi және 160     !Аванстық пайдаланбаған сомасының
қосалқы шоттың дебетi қайта      !қайтарылуы
шығындауға қайтарылды            !
---------------------------------!----------------------------------
күнi !қосалқы   !күнi !қосалқы   !күнi ! 160 қосалқы шоттың кредитi
     !шоттың    !     !шоттың    !     !----------------------------
     !дебетi    !     !кредитi   !     !қосалқы шоттың дебетi
--------------------------------------------------------------------
  8  !     9    ! 10  !    11    ! 12  !           13
--------------------------------------------------------------------
                                          386 нысанның жалғасы
--------------------------------------------------------------------
          !Қосалқы шоттардың!Екiншi жазба.!Айдың аяғын.!Анықтамалық
Есеп беру !        дебетi   !лар          !дағы қалдық !
бойынша   !-----------------!-------------!160 қосалқы !
шығыстардың  !  !  !  !  !  !Д- ! Д- ! Д- !шот бойынша !
сомасы бе.!  !  !  !  !  !  !-------------!            !------------
кiтiлдi   !  !  !  !  !  !  !   !    !    !            !iссапар
----------!  !  !  !  !  !  !К- ! К- ! К- !------------!кезiнде
160 қосалқы  !  !  !  !  !  !   !    !    !дебет!кредит!тәулiктiк
шоттың    !  !  !  !  !  !  !   !    !    !     !      !төленгенi
кредитi   !  !  !  !  !  !  !   !    !    !     !      !
--------------------------------------------------------------------
    14    !15!16!17!18!19!20!21 ! 22 ! 23 !  24 !  25  !     26
--------------------------------------------------------------------
Орындаушы   _____________          ____________  ______________
             (қызметi)             (қолы)       (қолының толық
                                                  жазылуы)
Бас бухгалтер    ____________   ______________
                  (қолы)        (қолының толық
                                    жазылуы)
Қосымша _______________ бет

______________________________________                    438 нысан
Бюджеттiк ұйымның атауы
(орталықтандырылған бухгалтерияның)

                 _________ Мемориалдық ордер
                  19___ ж. ________________
           Активтердi, арзан құнды және тез тозатын
        заттарды, iш киiмдердi, төсек орын жабдықтарын
             киiмдер мен аяқ-киiмдердi әкелу және
          орналастыру жөнiндегi жинақтаушы ведомость

--------------------------------------------------------------------
NN !күнi!Құжат!Құжаттың    !Материалдық  !Бюдж. !Қосалқы шоттардың
р/р!    !нөмiрiатауы       !жауап беретiн!ұйым. !дебетi 
   !    !     !            !адам         !ның   !-------------------
   !    !     !            !             !коды  !    !     !    !
--------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3  !     4      !      5      !   6  !  7 !  8  !  9 !10
--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
  Қосалқы шоттардың кредитi           !  Екiншi жазбалар
--------------------------------------!-----------------------------
   !   !   !   !   !   !   !   !Барлы !   Д-   !   Д-    !    Д-
   !   !   !   !   !   !   !   !ғы    !-----------------------------
   !   !   !   !   !   !   !   !      !   К-   !   К-    !    К-
--------------------------------------------------------------------
11 !12 ! 13! 14! 15! 16! 17! 18! 19   !   20   !   21    !    22
--------------------------------------------------------------------
     Орындаушы  _____________ __________ _____________
                 (қызметi)    (қолы)    (қолының толық
                                         жазылуы)
     Бас бухгалтер  _______________ _______________
                     (қолы)         (қолының толық
                                        жазылуы)
     Қосымша  _________ бет

     ____________________________________                     398 нысан
Бюджеттiк ұйымның атауы
(орталықтандырылған бухгалтерияның)

                 _________ Мемориалдық ордер
                 19___ ж. ________________
               Тамақ өнiмдерiнiң кiрiсi бойынша
               жинақтаушы ведомосының жиынтығы

--------------------------------------------------------------------
NN !Материалдық жауап беретiн!Бюдж.    !Жеткiзушiлердiң атауы
р/р!         адам            !сыныптама!----------------------------
   !                         !коды     ! ! ! ! ! ! !  !  !  !Жиыны
--------------------------------------------------------------------
1 !            2            !    3    !4!5!6!7!8!9!10!11!12!   13
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
                 179 қосалқы шоттың кредитi
--------------------------------------------------------------------                  Қосалқы шоттардың дебетi
--------------------------------------------------------------------
     "061"     !    "066"    !           !             !
--------------------------------------------------------------------
      14       !      15     !    16     !      17     !     18
--------------------------------------------------------------------
     Орындаушы _____________ __________ ____________
                (қызметi)   (қолы)    (қолының толық
                                         жазылуы)
     Бас бухгалтер ___________ ______________
                   (қолы)      (қолының толық
                                  жазылуы)
     Қосымша ________ бет

___________________________________                       411 нысан
      Бюджеттiк ұйымның атауы
(орталықтандырылған бухгалтерияның)

                    ^ 12 Мемориалдық ордер
                 19___ ж. ________________
              Тамақ өнiмдерiн шығындау бойынша
               жинақтаушы ведомосының жиынтығы

--------------------------------------------------------------------
NN !Материалдық жауап беретiн!Бюдж.  !061 қо. ! Қосалқы шоттардың
р/р!           адам          !ұйымның!салқы   ! дебетi
   !                         !коды   !шоттың  !---------------------
   !                         !       !кредитi !200!   !   !   ! 230
   !                         !       !        !   !   !   !   ! 140
--------------------------------------------------------------------
1 !            2            !   3   !   4    ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 !  9
--------------------------------------------------------------------
     Орындаушы _____________ __________ ____________
                (қызметi)   (қолы)    (қолының толық
                                         жазылуы)
     Бас бухгалтер ___________ ______________
                   (қолы)      (қолының толық
                                  жазылуы)
     Қосымша ________ бет

____________________________________                       396 нысан
     Бюджеттiк ұйымның атауы
(орталықтандырылған бухгалтерияның)

                 _________ Мемориалдық ордер
                 19___ ж. ________________
        Материалдық шығыстар бойынша жинақтаушы ведомость

--------------------------------------------------------------------
NN !күнi!Құжат!Құжаттың!Қосалқы шоттардың!Қосалқы шоттардың
р/р!    !нөмiрi атауы  !дебетi кредитi   !дебетi
   !    !     !        !----------------!---------------------------
   !    !     !        !  !  !   !  !   !  200     !            !
   !    !     !        !  !  !   !  !   !----------!------------!---
   !    !     !        !  !  !   !  !   !ерек!сома.!ерек.!сомасы!
   !    !     !        !  !  !   !  !   !    !сы   !     !      !
--------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3  !     4  !5 !6 !7  !8 ! 9 !10  ! 11  !12   ! 13   ! 14
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
               Оның iшiнде бюджеттiк ұйымдар бойынша 
               (материалдық жауап беретiн адамдарға)
--------------------------------------------------------------------
      !       !       !       !      !      !      !        !
--------------------------------------------------------------------
  15  !  16   !   17  !  18   !  19  !  20  !  21  !   22   !  23
--------------------------------------------------------------------
  Қосалқы шоттардың кредитi бойынша айналым сомасы ________________

  Орындаушы _____________ __________ ____________
              (қызметi)   (қолы)    (қолының толық
                                        жазылуы)
     Бас бухгалтер ___________ ______________
                   (қолы)      (қолының толық
                                  жазылуы)
     Қосымша ________ бет

_________________________________                         386 нысан
    Бюджеттiк ұйымның атауы
(орталықтандырылған бухгалтерияның)

                        8 Мемориалдық ордер
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Похожие:

Мемлекеттiк мекемелердегi бухгалтерлiк есеп жөнiндегi нұсқаулық бекiту туралы iconБухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы
Осы Заң Қазақстан Республикасында бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк жүйесiн реттейдi, бухгалтерлiк есептi жүргiзу мен қаржылық...
Мемлекеттiк мекемелердегi бухгалтерлiк есеп жөнiндегi нұсқаулық бекiту туралы iconСыртқы мемлекеттiк қаржылық бақылауды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiнiң 2009 жылғы 27 наурыздағы n 4 қаулысы
Азақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде 2009 жылғы 24 сәуiрде Нормативтiк құқықтық кесiмдердi мемлекеттiк тiркеудiң тiзiлiмiне...
Мемлекеттiк мекемелердегi бухгалтерлiк есеп жөнiндегi нұсқаулық бекiту туралы icon2012 жылғы бюджеттің орындалуы туралы есеп
«Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестiруде мемлекеттiк статистиканы реттеу жөнiндегi қызметтер»
Мемлекеттiк мекемелердегi бухгалтерлiк есеп жөнiндегi нұсқаулық бекiту туралы iconМемлекеттiк қызметшiлердiң қызмет тiзiмi үлгiсiн бекiту туралы
Республикасының Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттiгi төрағасының 2003 жылғы 29 сәуiрдегi n 02-01-02/59 бұйрығы. Қазақстан...
Мемлекеттiк мекемелердегi бухгалтерлiк есеп жөнiндегi нұсқаулық бекiту туралы iconШет елге бiлiктiлiгiн арттыруға жiберiлетiн мемлекеттiк қызметшiлердi iрiктеу жөнiнде конкурс өткiзу ережесiн бекiту туралы
Азақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттiгi төрағасының 2005 жылғы 5 ақпандағы n 02-01-02/15 Бұйрығы....
Мемлекеттiк мекемелердегi бухгалтерлiк есеп жөнiндегi нұсқаулық бекiту туралы iconАттестациялануға тиiс мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшiге Аттестациялық парақ нысанын және Қызметтiк мiнездеме нысанын бекiту туралы
Азақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттiгi төрағасының 2005 жылғы 22 маусымдағы n 02-01-02/81 Бұйрығы. Қазақстан...
Мемлекеттiк мекемелердегi бухгалтерлiк есеп жөнiндегi нұсқаулық бекiту туралы icon«Жеке қосалқы шаруашылықтың болуы туралы анықтама беру» мемлекеттiк қызмет регламентi Жалпы ережелер Осы Регламент «Әкiмшiлiк рәсiмдер туралы»
«Жеке қосалқы шаруашылықтың болуы туралы анықтама беру» мемлекеттiк қызмет стандартын бекiту туралы» 2009 жылғы 31 желтоқсандағы...
Мемлекеттiк мекемелердегi бухгалтерлiк есеп жөнiндегi нұсқаулық бекiту туралы icon«Жер учаскелерiн қалыптастыру жөнiндегi жерге орналастыру жобаларын бекiту» мемлекеттiк қызмет стандарты Жалпы ережелер «Жер учаскелерiн қалыптастыру жөнiндегi жерге орналастыру жобаларын бекiту»
Йынша жер қатынастары саласындағы функцияларды жүзеге асыратын, осы стандарттың 1-қосымшасында көрсетiлген облыстардың (республикалық...
Мемлекеттiк мекемелердегi бухгалтерлiк есеп жөнiндегi нұсқаулық бекiту туралы iconМемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшiлердi аттестациядан өткiзу ережелерiн бекiту туралы
Мемлекеттiк қызмет туралы Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңына сәйкес қаулы етемiн
Мемлекеттiк мекемелердегi бухгалтерлiк есеп жөнiндегi нұсқаулық бекiту туралы iconМемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ормандарды молықтыру мен орман өсiру және олардың сапасына бақылау жасау жөнiндегi iс-шараларды жүргiзу қағидаларын бекiту туралы
Азақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шiлдедегi Орман кодексiнiң 73-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов