М. Иманғазинов, Б. Есімбекова І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ icon

М. Иманғазинов, Б. Есімбекова І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қНазваниеМ. Иманғазинов, Б. Есімбекова І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ
Дата конвертации25.06.2013
Размер61.33 Kb.
ТипДокументы
источник
1. /topreferat[part8]/?збекстанда?ы ?аза?тар реферат [www.topreferat.kz].doc
2. /topreferat[part8]/?згерг_шт_к за?дылы?тары реферат [www.topreferat.kz].doc
3. /topreferat[part8]/?к_л_ Ыбырай реферат [www.topreferat.kz].doc
4. /topreferat[part8]/?к_л_ Ыбырайды? Г?кку ?н_ реферат [www.topreferat.kz].doc
5. /topreferat[part8]/?ле? аудармасыны? теориясы мен поэтикасы реферат [www.topreferat.kz].doc
6. /topreferat[part8]/?ле?ге то?тамайды Шал деген_? реферат [www.topreferat.kz].doc
7. /topreferat[part8]/?лкетану ж?мыстарында ?аза? халы? педагогикасы ??ралдары ар?ылы о?ушыларды? экологиялы? м?дениет_н ?алыптастыру реферат [www.topreferat.kz].doc
8. /topreferat[part8]/?лт дамуыны? жа?а кезе?_ ж?не Алаш м?ддес_ реферат [www.topreferat.kz].doc
9. /topreferat[part8]/?лт ж?не д_н реферат [www.topreferat.kz].doc
10. /topreferat[part8]/?лт-азатты? к?тер_л_стер_ туралы ?ытай ?аза?тарыны? тарихи жырлар реферат [www.topreferat.kz].doc
11. /topreferat[part8]/?лтты? ?ол?нер - эстетикалы? т?рбиен_? нег_з_ реферат [www.topreferat.kz].doc
12. /topreferat[part8]/?лтты? а?аш ою-?рнег_н_? этном?дени ?ызмет_ реферат [www.topreferat.kz].doc
13. /topreferat[part8]/?лтты? банк реферат [www.topreferat.kz].doc
14. /topreferat[part8]/?лтты? болаша?ы - д_ни б_рл_г_м_зде реферат [www.topreferat.kz].doc
15. /topreferat[part8]/?лтты? идея - халы? м?раты реферат [www.topreferat.kz].doc
16. /topreferat[part8]/?лтты? м?дениет ??ндылы?тары - отанс?йг_шт_к ?асиеттерд_ ?алыптастыру ??ралы реферат [www.topreferat.kz].doc
17. /topreferat[part8]/?лтты? ойындар мен ?нердi? т?рбиел_к сипаты реферат [www.topreferat.kz].doc
18. /topreferat[part8]/?лтты? орта? ?раны реферат [www.topreferat.kz].doc
19. /topreferat[part8]/?лтты? ою-?рнек ?нер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
20. /topreferat[part8]/?лтты? салт-д?ст?рлерд_ насихаттауды? т?рбиел_к м?н_ реферат [www.topreferat.kz].doc
21. /topreferat[part8]/?лтты? суретш_лерд_? рухани ?лем_ реферат [www.topreferat.kz].doc
22. /topreferat[part8]/?лтты? театрды дамытуда?ы шешенд_к ?нерд_? орны реферат [www.topreferat.kz].doc
23. /topreferat[part8]/?лтты? термин?ор ?алыптастыруды? Алаш кезе?_ реферат [www.topreferat.kz].doc
24. /topreferat[part8]/?лтымызды? ?лы ?стаздары реферат [www.topreferat.kz].doc
25. /topreferat[part8]/?лтымызды? ?стазы - Ахмет Байт?рсынов реферат [www.topreferat.kz].doc
26. /topreferat[part8]/?лшеулер теориясыны? нег_зг_ т?с_н_ктер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
27. /topreferat[part8]/?лы Ж_бек жолы реферат [www.topreferat.kz].doc
28. /topreferat[part8]/?лы Ж_бек жолыны? пайда болу тарихы реферат [www.topreferat.kz].doc
29. /topreferat[part8]/?лы Отан со?ысы кез_ндег_ патриотты? ?ндерд_? т?рбиел_к м?н_ реферат [www.topreferat.kz].doc
30. /topreferat[part8]/?лы даланы? астаналары реферат [www.topreferat.kz].doc
31. /topreferat[part8]/?лы т?л?алар туралы м?л_меттерд_ сызба т?р_нде к?рсету реферат [www.topreferat.kz].doc
32. /topreferat[part8]/?лыбритания - Ек_нш_ д?ниеж?з_л_к со?ыстан кей_нг_ жа?дайы реферат [www.topreferat.kz].doc
33. /topreferat[part8]/?лыбританияда?ы ?аза?тар реферат [www.topreferat.kz].doc
34. /topreferat[part8]/?лытау м?ражай ?оры?ы реферат [www.topreferat.kz].doc
35. /topreferat[part8]/?м_р ж?не оны? м?н_ реферат [www.topreferat.kz].doc
36. /topreferat[part8]/?н_м сапасын бас?ару реферат [www.topreferat.kz].doc
37. /topreferat[part8]/?нд_р_с ж?не пайдалану реферат [www.topreferat.kz].doc
38. /topreferat[part8]/?нер ж?не бейнелеу ?нер_н_? танымды? тарихы реферат [www.topreferat.kz].doc
39. /topreferat[part8]/?нерк?с_п к?с_порындарында?ы ?нд_р_с ти_мд_л_г_н арттыруды экономикалы? ынталандыру реферат [www.topreferat.kz].doc
40. /topreferat[part8]/?нерк?с_пт_ ?йымдастыру, жоспарлау реферат [www.topreferat.kz].doc
41. /topreferat[part8]/?ст_рт (Ма??ыстау) реферат [www.topreferat.kz].doc
42. /topreferat[part8]/?ст_рт керуен жолында?ы Сам ?аласы реферат [www.topreferat.kz].doc
43. /topreferat[part8]/?теген батыр ?те??л?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
44. /topreferat[part8]/?шб?рышты? _шк_ б?рыштарыны? ?осындысы реферат [www.topreferat.kz].doc
45. /topreferat[part8]/?шпенд_ ниетт_ ж?не агрессияшыл клиенттерге ке?ес беру реферат [www.topreferat.kz].doc
46. /topreferat[part8]/www.topreferat.kz.doc
47. /topreferat[part8]/Т??ым ?уалаушылы?ты? хромосомалы? теориясы реферат [www.topreferat.kz].doc
48. /topreferat[part8]/Т?йнект_ ал?а реферат [www.topreferat.kz].doc
49. /topreferat[part8]/Т?л?а ?алыптастыруды? халы?ты? т?ж_рибес_ реферат [www.topreferat.kz].doc
50. /topreferat[part8]/Т?ле би ?л_бек ?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
51. /topreferat[part8]/Т?ле би реферат [www.topreferat.kz].doc
52. /topreferat[part8]/Т?ле би туралы со??ы деректер реферат [www.topreferat.kz].doc
53. /topreferat[part8]/Т?леген Айбергенов реферат [www.topreferat.kz].doc
54. /topreferat[part8]/Т?р_ксой ?йымы - т?рк_ халы?тарыны м?дениет_н_? б_рл_г_ реферат [www.topreferat.kz].doc
55. /topreferat[part8]/Т?ран жазы?ыны? физикалы?-географиялы? орыны, ?алыптасуы реферат [www.topreferat.kz].doc
56. /topreferat[part8]/Т?ран ойпатыны? климаты, _шк_ сулары, органикалы? д?ниес_ реферат [www.topreferat.kz].doc
57. /topreferat[part8]/Т?рар Рыс??лов реферат [www.topreferat.kz].doc
58. /topreferat[part8]/Т?рбие ?д_стер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
59. /topreferat[part8]/Т?рбие ?рд_с_н_? мазм?ны реферат [www.topreferat.kz].doc
60. /topreferat[part8]/Т?рбиен_? ??рал-жабды?тары мен формалары реферат [www.topreferat.kz].doc
61. /topreferat[part8]/Т?рбиен_? м?н-ма?ынасы реферат [www.topreferat.kz].doc
62. /topreferat[part8]/Т?рк_ ?а?анды?тары кезе?_ндег_ ?аза?стан реферат [www.topreferat.kz].doc
63. /topreferat[part8]/Т?рк_ халы?тарыны? Ислам д?ниес_ндег_ орны реферат [www.topreferat.kz].doc
64. /topreferat[part8]/Т?рк_ халы?тарыны? жазба ескертк_ш_ ж?не оны? к?здер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
65. /topreferat[part8]/Т?рк_стан ?аласыны? ?леуметт_к-саяси тарихыны? м?селелер_ (ХV___ ?. со?ы - ХХ ?. басы) реферат [www.topreferat.kz].doc
66. /topreferat[part8]/Т?рк_стан ?лтты? элитасыны? ?алыптасуы мен ?ызмет_н_? тарихы (1900-1924 жж.) реферат [www.topreferat.kz].doc
67. /topreferat[part8]/Т?рк_стан айма?ында?ы Сы?ана? ?аласыны? тарихы реферат [www.topreferat.kz].doc
68. /topreferat[part8]/Т?рк_станда - тай?азан реферат [www.topreferat.kz].doc
69. /topreferat[part8]/Т?рк_станны? ислам ?лем_ндег_ орны реферат [www.topreferat.kz].doc
70. /topreferat[part8]/Т?рт т?л_к реферат [www.topreferat.kz].doc
71. /topreferat[part8]/Т?уекел хан реферат [www.topreferat.kz].doc
72. /topreferat[part8]/Т?уелс_з ?аза?стан м?раттарыны? Алаш идеяларымен саба?тасты?ы реферат [www.topreferat.kz].doc
73. /topreferat[part8]/Т?уелс_зд_к реферат [www.topreferat.kz].doc
74. /topreferat[part8]/Т?уке хан реферат [www.topreferat.kz].doc
75. /topreferat[part8]/Т_келей салы?тар ж?не жанама салы?тар реферат [www.topreferat.kz].doc
76. /topreferat[part8]/Т_л талапкер_ атты сыныптан тыс ж?мыс реферат [www.topreferat.kz].doc
77. /topreferat[part8]/Т_лд_? ?о?амды?-?леуметт_к м?н_ мен ?ызмет_ реферат [www.topreferat.kz].doc
78. /topreferat[part8]/Т_рш_л_к эволюциясы реферат [www.topreferat.kz].doc
79. /topreferat[part8]/То?тар ?уб?к_ров реферат [www.topreferat.kz].doc
80. /topreferat[part8]/Ту?ан ел_м - ?аза?стан реферат [www.topreferat.kz].doc
81. /topreferat[part8]/У.Шекспир ж?не Д.Дефо шы?армашылы?ы реферат [www.topreferat.kz].doc
82. /topreferat[part8]/У?лиханов Шо?ан Шы??ыс?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
83. /topreferat[part8]/Файзолла а?ын ж?не Алаш ?о?амды? саяси ?оз?алысы реферат [www.topreferat.kz].doc
84. /topreferat[part8]/Факторингт_к операциялар реферат [www.topreferat.kz].doc
85. /topreferat[part8]/Фараби трактаттарында?ы б_л_м, т?рбие ж?не адамгерш_л_к, гуманизм м?селелер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
86. /topreferat[part8]/Физика реферат [www.topreferat.kz].doc
87. /topreferat[part8]/Фолклористикада?ы миф реферат [www.topreferat.kz].doc
88. /topreferat[part8]/Фотосинтез реферат [www.topreferat.kz].doc
89. /topreferat[part8]/Француз материалистер_ мен а?артушыларыны? педагогикалы? к?з?арастары реферат [www.topreferat.kz].doc
90. /topreferat[part8]/Француз романтизм_ реферат [www.topreferat.kz].doc
91. /topreferat[part8]/Фурье ?атары реферат [www.topreferat.kz].doc
92. /topreferat[part8]/ХIХ ?асырда?ы ?аза?-?ыр?ыз ?деби байланыстары реферат [www.topreferat.kz].doc
93. /topreferat[part8]/Х_Х ? .б_р_нш_ жартысында?ы Ресейдег_ мектеп пен педагогика реферат [www.topreferat.kz].doc
94. /topreferat[part8]/Х_Х ?асырда?ы ?аза? ?дебиет_ ж?не оны? зерттелу_ реферат [www.topreferat.kz].doc
95. /topreferat[part8]/Х_Х ?асырда?ы а?артушы ойшылдарды? халы?ты? т?рбие туралы ой-п_к_рлер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
96. /topreferat[part8]/Х_Х-ХХ ?. басында?ы Тарба?атай ??_р_н_? ?аза?тары реферат [www.topreferat.kz].doc
97. /topreferat[part8]/ХХ ?асыр реферат [www.topreferat.kz].doc
98. /topreferat[part8]/ХХ ?асырды? ?лы жырауы реферат [www.topreferat.kz].doc
99. /topreferat[part8]/ХХ ?асырды? ал?аш?ы ширег_ндег_ ?аза?станды? элитаны? ?алыптасуы ж?не ?о?амды?-саяси ?ызмет_ реферат [www.topreferat.kz].doc
100. /topreferat[part8]/Ха?назар хан реферат [www.topreferat.kz].doc
101. /topreferat[part8]/Халел Досм?хамед?лы - М?рат а?ын шы?армаларын жинаушы ??м зерттеуш_ реферат [www.topreferat.kz].doc
102. /topreferat[part8]/Халел Досм?хамедов ж?не Т?рк_тану м?селелер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
103. /topreferat[part8]/Халел Досм?хамедов реферат [www.topreferat.kz].doc
104. /topreferat[part8]/Халы? педагогикасы - этнопедагогиканы? зерттеу объект_с_ реферат [www.topreferat.kz].doc
105. /topreferat[part8]/Халы? педагогикасы ауыз ?дебиет_нде ж?не орта?асырлы? ойшыл ??ламаларды? е?бектер_нде реферат [www.topreferat.kz].doc
106. /topreferat[part8]/Халы? педагогикасы мен ?ылыми педагогиканы? саба?тасты?ы реферат [www.topreferat.kz].doc
107. /topreferat[part8]/Халы? педагогикасыны? нег_зг_ ?а?идалары реферат [www.topreferat.kz].doc
108. /topreferat[part8]/Халы?аралы? сауда ?йымдарыны? м?н_ мен рол_ реферат [www.topreferat.kz].doc
109. /topreferat[part8]/Халы?ты? к?ш_п-?онуын мемлекетт_к реттеуд_? экономикалы? м?селелер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
110. /topreferat[part8]/Халы?ты? т?рбие - ?леумегт_к-педагогикалы? ??былыс реферат [www.topreferat.kz].doc
111. /topreferat[part8]/Хамза Есенжанов реферат [www.topreferat.kz].doc
112. /topreferat[part8]/Хамит Ер?алиев реферат [www.topreferat.kz].doc
113. /topreferat[part8]/Химия кешен_н_? ?аза?станда?ы болаша?ы реферат [www.topreferat.kz].doc
114. /topreferat[part8]/Химияны о?ытуда халы?ты? педагогиканы? элементтер_н пайдалану реферат [www.topreferat.kz].doc
115. /topreferat[part8]/Холдингтер ??растыру ?ажетт_л_г_, ма?ызы ж?не т?рлер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
116. /topreferat[part8]/Ш. М?ртаза ??г_мелер_ндег_ диалогт_? кей_пкер м_нез_н ашу, образ жасауда?ы р?л_ реферат [www.topreferat.kz].doc
117. /topreferat[part8]/Ш. С?тбаеваны? ?ылыми м?расы реферат [www.topreferat.kz].doc
118. /topreferat[part8]/Ш??герей Б?кеев реферат [www.topreferat.kz].doc
119. /topreferat[part8]/Ш?д_ а?ынны? д_ни та?ырыпта?ы дастандары реферат [www.topreferat.kz].doc
120. /topreferat[part8]/Ш?к?р_м ??дайбердиевт_? Л?йл_-М?жн?н дастаны реферат [www.topreferat.kz].doc
121. /topreferat[part8]/Ш?к?р_м ??дайбердиевт_? педагогикалы? к?з?арастары реферат [www.topreferat.kz].doc
122. /topreferat[part8]/Ш?к?р_м ?ажы мен голланды? Альвин Бимбоэс реферат [www.topreferat.kz].doc
123. /topreferat[part8]/Ш?к?р_м А.С.Пушкинн_? Дубровский шы?армасын ?алай аудар?ан ед_ реферат [www.topreferat.kz].doc
124. /topreferat[part8]/Ш?к?р_м ж?не Пушкин реферат [www.topreferat.kz].doc
125. /topreferat[part8]/Ш?к?р_м поэтикасы реферат [www.topreferat.kz].doc
126. /topreferat[part8]/Ш?к?р_м шы?армаларында?ы лексикалы? ре?дег_ ба?алауыш материал реферат [www.topreferat.kz].doc
127. /topreferat[part8]/Ш?к?р_мн_? лирикасы реферат [www.topreferat.kz].doc
128. /topreferat[part8]/Ш?мш_ ?алдая?ов реферат [www.topreferat.kz].doc
129. /topreferat[part8]/Ша?ша??лы Ж?н_бек реферат [www.topreferat.kz].doc
130. /topreferat[part8]/Ша?ын ж?не орта бизнес реферат [www.topreferat.kz].doc
131. /topreferat[part8]/Шал а?ын - Т_леуке ??леке?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
132. /topreferat[part8]/Шарт ??ымы реферат [www.topreferat.kz].doc
133. /topreferat[part8]/Швейцарияны? салы? ж?йес_ реферат [www.topreferat.kz].doc
134. /topreferat[part8]/Шеж_ре - елтану мектеб_ реферат [www.topreferat.kz].doc
135. /topreferat[part8]/Шерхан М?ртаза реферат [www.topreferat.kz].doc
136. /topreferat[part8]/Шет т_л_н о?ыту ?дер_с_нде о?ушыларды елжандылы??а т?рбиелеу реферат [www.topreferat.kz].doc
137. /topreferat[part8]/Шетел инвестициялары реферат [www.topreferat.kz].doc
138. /topreferat[part8]/Шетел инвестицияларын ?аза?стан экономикасына тарту процес_н реттеу реферат [www.topreferat.kz].doc
139. /topreferat[part8]/Шетелдерде т?ратын ?аза?тарды? Ата Отанына ти_мд_ оралуы м?селелер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
140. /topreferat[part8]/Шо?ан У?лиханов реферат [www.topreferat.kz].doc
141. /topreferat[part8]/Шо?ан У?лиханов2 реферат [www.topreferat.kz].doc
142. /topreferat[part8]/Шо?ан Уалихановты? а?артушылы? идеялары реферат [www.topreferat.kz].doc
143. /topreferat[part8]/Шо?ан ж?не музыка реферат [www.topreferat.kz].doc
144. /topreferat[part8]/Шолпан планетасы реферат [www.topreferat.kz].doc
145. /topreferat[part8]/Шолпан реферат [www.topreferat.kz].doc
146. /topreferat[part8]/Шу ??_р_н_? тарихы реферат [www.topreferat.kz].doc
147. /topreferat[part8]/Шы??ыс Айтматов реферат [www.topreferat.kz].doc
148. /topreferat[part8]/Шы??ыстау обаларыны? ??пиясы реферат [www.topreferat.kz].doc
149. /topreferat[part8]/Шы?арма т_л_н лингвистикалы? талдауды? сипаты реферат [www.topreferat.kz].doc
150. /topreferat[part8]/Шы?армашылы? шы?далу - басты ба?ыт реферат [www.topreferat.kz].doc
151. /topreferat[part8]/Шы?ыс ?аза?стан таби?аты ж?не оны ?ор?ау реферат [www.topreferat.kz].doc
152. /topreferat[part8]/Шылым шегуд_? алдын алу реферат [www.topreferat.kz].doc
153. /topreferat[part8]/Ыбырай Жа?аев реферат [www.topreferat.kz].doc
154. /topreferat[part8]/Экологиялы? таза тама? ?н_м_ ?нд_р_с_н_? экологиялы?-экономикалы? ти_мд_л_г_ реферат [www.topreferat.kz].doc
155. /topreferat[part8]/Экологияны? экономикалы? ж?не саяси м?селелерд_ шешудег_ орны реферат [www.topreferat.kz].doc
156. /topreferat[part8]/Экономикалы? ж?йен_? типтер_ мен модульдер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
157. /topreferat[part8]/Экономиканы мемлекетт_к реттеу реферат [www.topreferat.kz].doc
158. /topreferat[part8]/Электрокардиография реферат [www.topreferat.kz].doc
159. /topreferat[part8]/Электролиз реферат [www.topreferat.kz].doc
160. /topreferat[part8]/Электромагнитт_к индукция реферат [www.topreferat.kz].doc
161. /topreferat[part8]/Этнопедагогика - халы? педагогикасы туралы ?ылым реферат [www.topreferat.kz].doc
162. /topreferat[part8]/Этнопедагогика мен этнопсихологияны? орта?ты?ы реферат [www.topreferat.kz].doc
163. /topreferat[part8]/Этнопедагогика п?н_н_? м_ндет_ мен ма?саты реферат [www.topreferat.kz].doc
164. /topreferat[part8]/Этнопедагогикалы? ??ымдар?а аны?тамалар реферат [www.topreferat.kz].doc
165. /topreferat[part8]/Этнопедагогиканы? зерттеу ?д_стер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
166. /topreferat[part8]/Этнопедагогиканы? о?у п?н_ рет_ндег_ нег_зг_ м_ндеттер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
167. /topreferat[part8]/Этнос" туралы ??ым. Этностарды? пайда болу за?дылы?тары реферат [www.topreferat.kz].doc
168. /topreferat[part8]/Юрий Филипченко реферат [www.topreferat.kz].doc
169. /topreferat[part8]/Ярослав Мудрый реферат [www.topreferat.kz].doc
Ұлттық сана-сезім – шексіз дүние (Өзбекстандағы қазақтар жайында)
Өзгергіштік заңдылықтары
Үкілі Ыбырай. Тайгадағы түс. “Қалдырған” әні
Қай заманда қазақ үшін ән өнердің ұшар басында тұрды. Көшпелілердің сахнасын өлеңмен ашу ата дәстүрі болса, сол рухани азығымыздың өрісі өрлеп, өркендей түсті
Абдрахманов сауытбек өлең аудармасының теориясы мен поэтикасы
"ӨЛЕҢге тоқтамайды шал дегенiң"
Б.Әбдікәрімұлы Ресми оппоненттері: педагогика ғылымдарының докторы, профессор Р.Қ. Дүйсембінова
Бақытжан Әбдірайымов
Аумалы-төкпелі кезеңдегі қОҒАМ, ТҰЛҒа және дін
З. Н. Сейітжанов Ресми оппоненттері
Ұлттық Қол өнер эстетикалық ТӘрбиенің негізі ахман Сұхбан
F. Құрманқұлова Ы. Алтынсарин атындағы №49 мектеп-гимназия, Тараз қ
Кіріспе
ҰЛтымыздың болашағы діни бірлігімізде [1] «Бізді тура жолға баста! Ізгілік бергендеріңнің жолына! Ашуға ұшырағандар мен адасқандардың жолына емес!»
Ұлттық идея – Қазақ МҰраты
Этномәдениет қҰндылықтары – отансүйгіштік қасиеттерді қалыптастыру қҰралы
Ұлттық ойындар мен өнердiң тәрбиелік сипаты
Ұлттың ортақ ұраны: Отан, Тәуелсіздік, тұрақты даму
Әож 378. 1 02(574) с 39 Ұлттық Өнер шебері с. А. ТӨленбаевтың шығармашылығЫ
Ұлттық салт-дәстүрлерді насихаттаудың тәрбиелік мәні
Ұлттық суретшілердің рухани әлемі
ЖаманқҰлов тұҢҒышбай қадырұлы ұлттық театрды дамытудағы шешендік өнердің орны 17. 00. 01 – Театр өнері
Шерубай Құрманбайұлы «Самұрық-Қазына»
Ұлт ұстаздары Ы. Алтынсарин мен А. Байтұрсынұлы мектеп оқушыларына кезінде Ленинді дәріптегеннен артық ұлықталуы тиіс
Ұлттың ұлы ұстазы: А. Байтұрсынұлының 130 жылдығына арналған әдістемелік құрал / Қмрбк құраст. А. Байжұманова. Алматы, 2003. 46 б
1 тақырып Өлшеулер теориясының негізгі түсініктері
Қазақтың спорт және туризм академиясы
Ұлы Жібек жолының пайда болу тарихы
Ұлы Отан соғысы кезіндегі патриоттық Әндердің тӘрбиелік мӘні С. Т. Нұрманова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ
Ұлы даланың астаналары
ОҢТҮстік қазақстан облысы
Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жағдайы
ҰлыбританиядағЫ Қазақтар туралы ұлыбританиядағы қазақтардың саны
«Мұражай тәрбие өзегі» Ақселеу Сейдімбековтің
Өмір және оның МӘНІ
Жоспар кіріспе 3
Өндіріс және пайдалану
Өнер және бейнелеу
НҰРҒалиева қҰралай оразғалиқызы өнеркәсіп кәсіпорындарындағы өндіріс тиімділігін арттыруды экономикалық ынталандыру
Өнеркәсіпті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару трансформатор жасау өндірісін ұйымдастыру мазмұНЫ
Үстірт керуен жолындағы сам қаласы ш. Б. Әзірханов Бейнеу лицейі, Бейнеу ауданы, Маңғыстау облысы
Өтеген батыр Өтеғұлұлы
Сабақтың мақсаты: Білімділігі
Өшпенді ниетті және агрессияшыл клиенттерге кеңес беру
Тегін рефераттар! 11 сыныптарға арналған «Соңғы қоңырау»
Тұқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясы
Түйнекті алқа (Solanum tuberosum, картофель). Сипаттамасы
Тұлға қалыптастырудың халықтық тәжірибесі
1663-1756 Төле би Әлібек ұлы
ТӨле би әлібекұЛЫ
Төле би туралы соны деректер
Төлеген Айбергенов
Түріксой ұйымы – түркі халықтарыны мәдениетінің бірлігі
Тұран жазығының физикалық-географиялық орыны, қалыптасу тарихы. Мазмұны
Тұран ойпатының климаты, ішкі сулары, органикалық
Сексенінші жылдардың орта тұсына таманырақ Сәуле Тұрарқызы Рысқұлова Түлкібас ауданына келген. Жұртшылықтың жанарлары жасаурап, жақсыдан қалған жәдігер ғой дегенді жүрекжарды ықылас-пейілдерімен білдіріп жатты
Тəрбие əдістері
Тəрбие процесінің мазмұны
Тəрбие құрал-жабдықтары мен формалары
Тəрбие мəн-мағынасы
Көне Түркі дәуіріндегі Қазақстан
ТҮркiлердiң ислам тарихы және мәдениетiндегi ерекше орны
ТҮркі халықтарының жазба ескерткіші және оның КӨздері с. Тәжіғұлова Ғ. Мұратбаев атындағы №17 орта мектеп, Тараз қ
Автореферат диссертации
ТҮркістан аймағындағы сығанақ Қаласының тарихы
ТҮркістанда тайқазан
ТҮркістанның ислам әлеміндегі ерекше орны
1.Қазақ халқы үшін төрт түліктің осалы жоқ. Дегенмен ілгері заманда жылқы мен түйенің адам үшін атқаратын қызметі өте жоғары бағаланатын
Тәуекел хан (1582-1598 ж ж. билік құрған)
ТӘуелсіз қазақстан мұраттарының алаш идеяларымен сабақтастығЫ
1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық Заң қабылдады
Әз Тәуке хан. (1626-1718)
Тікелей салықтар және жанама салықтар
«Тіл талапкері» атты сыныптан тыс жұмыс. Мақсаты
Тілдің қоғамдық-әлеуметтік мәні мен қызметі
VІ. тіршілік эволюциясы тіршілік эволюциясы
Тоқтар Әубәкіров туралы мақала жазамын деген ой үш ұйықтасам түсіме кірген емес. Биылғы Баспасөз күнін "Егемен Қазақстанның" ұжымы Қосшы ауылының іргесіндегі Нұра өзенінің жағасында қарсы алды
Менің туған жерім- егеменді Қазақстан
Ағылшын әдебиеті Уильям Шекспир (1564 – 1616)
Уәлиханов Шоқан Шыңғысұлы
Айбек Қалиев л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті қазақ әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты файзолла ақын және алаш қайраткерлері
Мазмұны кіріспе 3
Әок 323 (001) (574) фараби трактаттарындағы білім, ТӘрбие және адамгершілік —гуманизм мәселелері
Физика (грек physike, рhуsis-табиғат) өріс пен заттың жалпы қасиеттерін және олардың
М. Иманғазинов, Б. Есімбекова І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ
Сіңіреді, оттегін бқледі
Француз материалистері мен ағартушыларының педагогикалық көзқарастары
Романтизм дәуірі Француз романтизмі
Фурье қатары
Хіх ғ. бірінші жартысындағы Ресейдегі мектеп пен педагогика. Ресейде мектеп білімінің мемлекеттік жүйесінің құрылуы
Хіх ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, зерттелуі
Ш. Уәлихановтың қазақ халқының салт-дәстүрлерi туралы ой-пiкiрлерi (1835-1865)
Автореферат диссертации
Серикбаев А. А. Брк-07-16 Тақырыбы: «Столыпин реформасы және қазақ шаруаларының тағдыры»
Хх ғасырдың ұлы жырауы
Хх ғасырдың алғАШҚы ширегіндегі қазақстандық элитасының Қалыптасуы және қОҒамдық-саяси қызметі
Хақназар хан (1538-1580ж ж. билік құрған)
Қарагөз Тілешева
Халел досмұхамедов және түркітану мәселелері
Халел Досмұхамедов (1883-1937) А. Бөкейханов, Х. Ғаббасов, Х. Досмұхамедов
Халық педагогикасы – этнопедагогиканың зерттеу объектісі
Халық педагогикасының ауыз әдебиетінде және ортағасырлық ойшыл ғұламалардың еңбектеріндегі көріністері Халық педагогикасының ауыз әдебиетi үлгiлерi мен салт-дәстүрдегi көрiнiсi
Халық педагогикасы мен ғылыми педагогиканың сабақтастығы
Халық педагогикасының негізгі қағидалары
Халықаралық сауда ұйымдарының мәні мен ролі Халықаралық сауда ұйымдарының әлемдік экономикадағы орны мен ролі
Мухаммедoв абу уринбасарович халықтың көшіп-қонуын мемлекеттік реттеудің экономикалық мәселелері
Халықтық тәрбие әлеуметтік-педагогикалық
Қалам қҰдіреті
Қайран, Хамаң!
Химия кешенінің Қазақстандағы болашағы
Әок химияны оқытуда халықТЫҚ педагогиканың элементтерін пайдалану
Реферат Тақырыбы: Холдингтер құрастыру қажеттілігі, маңызы және түрлері
Шерхан мұртаза әҢгімелеріндегі диалогтың кейіпкер мінезін ашу, образ жасаудағы рөЛІ
Ментебаева айман ертайқызы
Шәңгерей Сейіткерейұлы Бөкеев (1847-1920)
Шєді аќынныњ діни таќырыптаѓы дастандары
Ш. ҚҰдайбердиевтің «ЛӘйлі-мәЖНҮН» дастаны – НӘзира үлгісінде жазылған төл шығармасы
Шәкәрім Құдайбердиевтің педагогикалық көзқарастары
Шәкәрім қажы мен голландық Альвин Бимбоэс
Шәкәрім А. С. Пушкиннің “Дубровский” шығармасын қалай аударған еді
Шәкәрім және Пушкин
Ізтілеуова салтанат далбайқызы
ШӘКӘрім лирикасы
Композитор шәмші қалдаяқовтың Қазақ Өнеріне қОСҚан үлесі
ШАҚШАҚҰлы жәнібек
Кіріспе
Әзiл сөздiң атасы
Шарт ұғымы. Екі жақты мәмілелер шарт болып табылады. Шарт адамзат тарихында адамдардың арасында туындайтын қатынастарды реттеудің ежелгі дәуірлерден келе жатқан, кеңінен тараған әдістерінің бірі.
Швейцарияның салық жүйесі
Шежіре – елтану мектебі
Шерхан Мұртаза – жазушы, аудармашы, қоғам қайраткері Шерхан Мұртаза Қамалға арнаған бір хатында «жетпіс деген сөз Жет! Піс! деген екі сөзден құралады, яғни жетілген шағың, піскен кезің деген рас-ау»
Қазақстан Республикасына шетел инвестицияларын тартудың мәселелері мен перспективалары
Реферат Тақырыбы: «Шетел инвестицияларын Қазақстан экономикасына тарту процесін реттеу»
Қожапенес Қошчанов
Уәлиханов Шоқан Шыңғысұлы
ШОҚан (МҰхаммед-ханафия) УӘлиханұЛЫ
Шоқан Уалихановтың ағартушылық идеялары. (1835-1865) Шоқан Уалиханов
ШОҚан және музыка
Шолпанның массасы Жердің 0,815 массасына тең, ал оның радиусы
Шолпанның массасы Жердің 0,815 массасына тең, ал оның радиусы
Тұңғышбай байқҰлов, тарихшы, М. X. Дулати атындағы мектептің директоры
Танымның тарланбозы
Шыңғыстау обаларының құпиясы
ШЫҒарма тілін лингвистикалық талдаудың сипаты а. Н. Тұрарова, К. Р. Қазақбаева Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ
ШЫҒармашылық шыңдалу – басты бағыт б. С. Нұрмағамбетова Мемлекеттік мекеме – «Павлодар қаласының №28 орта жалпы білім беру мектебі», қазақ тілі
Қазақстан білім және ғылым министрілігі 9 сыныпта өткізілген «Шығыс Қазақстан табиғаты және оны қорғау» тақырыбы бойынша ашық сабақ
Шылым шегудің алдын алу
Ыбырай Жақаев
Реферат тақырыбы
Экономикалық жүйенің типтері мен модульдері
I-тақырып экономиканы мемлекеттік реттеудің объектісі, ғылыми-әдіснамалық негіздері, мақсаттары және міндеттері Жоспар
Жүрек. Жүректің анатомиялық құрылысы
Электролиз Жұмыстың жоспары
Электромагниттік индукция
Қызыл империяға құлдық ұрған аударма
Этнопедагогика мен этнопсихологияның ортақтығы
Этнопедагогикалық түсiнiктерге анықтамалар Этнопедагогиканың зерттеу объектісі. «Халық педагогикасы»
Этнопедагогикалық зерттеу өдістері. Өзге ғылым салаларымен байланысы
Этнопедагогиканың оку пәні ретіндегі негізгі міңдеттері
Этнос” туралы ұғым. Этностардың пайда болу заңдылықтары
Юрий Филипченко
Ярослав Мудрый (980-1054) Киевтің ұлы кінәзі Владимер 1 Святославичтің және кінязиня Рогнеданың баласы. Шветконунгі Олованың қызы Ингегердеге үйленген. Өмірінің бірінші жартысын Ярослав Киевтің тағына таласпен өткізді

ФОЛКЛОРИСТИКАДАҒЫ МИФ, ОНДАҒЫ ФЕТИШИЗМ МЕН АНИМИЗМ ТАБУ НАНЫМ-СЕНІМ МӘСЕЛЕЛЕРІ


М. Иманғазинов, Б. Есімбекова


І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті,

Талдықорған қ.

Ы. Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясы, Алматы қ.


Мелеагр жөніндегі аңыз ертеде грек жерінде мекен еткен әр халықтар мен рулардың әдеби мұраларында сақталған. Оның қысқаша мазмұны төмендегідей суреттеледі:

Олимпиялық құдайларға аса бай құрбандық шалған калидондық патша Ойней, тек Артемиданы ған назарына алмағандықтан, аң құдайы – сол елге қаhарлы жабайы қабан жібереді. Мейірімі жоқ, қаhарына мінген аң бүкіл Калидон төңірегінің тозаңын шағарады, ағаштарды түбірімен жұлып, жүзімдіктер мен жеміс-жидекті жапырумен болады, тіпті адамдарды да аямайды. Осы қайіпті аңды аулауға Ойнейдің ұлы Мелагр, бас болып, Грекияның көптеген ұлы батырларын жинайды. Осы аңның көзін құрту үшін Афинадан, Спартадан, Мессения мен Ферыдан, Иолктан, Аркадия мен Фессалиядан батырлар қатысады. Жоғарыда айтып кеткен жалпыгрекиялық фольклор санатына кіреді деуіміздің себебі де сол.

Мелеагр туған кезде анасы Алфеяға тағдыр құдайлары мойралар (грек мифологиясында мойралар мен орлар Зевс пен Фемиданың қыздар болып сипатталады, соған қарағанда олардың генезизінде әлдебір ортақ туысқандық байланыс болуы мүмкін, адам тағдырын болжайтын, алдын-ала жазып қоятын ерекше қасиеттері бар. Қазақтағы «маңдайына жазылған», «тағдырдың жазуы») дегенге келеді келіп, біреуі оған: «Сенің балаң шырақтың мына бас жанып біткенде өледі» - дейді. Алфея пілтені сол сәтінде өшіреді де, оны қобдиға тығып, сақтап қояды.

Мелеагр көптеген ерлік жасап аты шығады. Аргонавтылар сапарына да қатысып, қаhармандық игі істер атқарады.

Артемиданың қаhарлы қабаны калидондықтардың әбден зығырданын қайнатқаннан кейін, аңға шыққандарға «кімде-кім қабанды өлтірсе, басы мен терісі сол адамға тиесілі» дегенді естіген батырлар, әрқайсысы да қабанды өлтіруге құлшына кірісіп, атсалысады. Аңшылардың ішінде әсіресе көзге түскені аркадылиялық аңшы қыз Атланта еді. Ол бірінші болып қабанды жаралағандықтан, Мелеагр орман тағысының басы мен терісін Атлантаға ұсынады. Бірақ, Мелеагрдың нағашы ағасы Плексип бұл таңдауға қарсы шығып, Атлантаның қолындағы олжаны тартып алғаны үшін, қаны басына шапқан Мелеагр нағашы бауырын сол заматта-ақ жайратып салады. Баласына ыза болған Алфея қобдидан шырақ пілтесін алып, от қойып, жағып жібереді. Шырақ пілтесі жанып бітіп, күлге айналасымен Мелеагр да өледі. Кейін есін жиған Алфея істеген ісіне назаланып, өзіне-өзі қол салады. «Жоғарыдағы миф – аналық құқық уақытының сарқыншағы, шешесінің інісі оның ең жақын туысқаны есептелгендіктен, ең жақын туысты өлтіргені үшін кек алу қажет еді. Гректерде ежелгі уақытта аналық құқық болғандығының дәлелі ретінде Мелеагр туралы мифті Ф.Энгельс өзінің «Отбасы, жеке меншіктің және мемлекеттің шығуы» деген еңбегінде пайдаланды» деп жазады Н.А. Кун өзінің осы аңыз жөніндегі пікірінде.

Қазақ халқының салт-дәстүріндегі аға-бауыр, ағайын дегенге қарым-қатынас пен мінез-құлықты біршама болса да ежелгі гректердің салтынан қазаққа тән, жақын келетін элементтерді аңғару қиын емес. Мәселен, ауыз әдебиетіндегі мұралардың ішінде, «… қалың жаудың ортасында өзінің әйелі мен баласын қалдырып, сәйгүлік атына бауыры мен досын мінгізіп, қоршаудан шығарып жіберген қазақ батырын көріп, таң-тамаша болған дұшпанның ханына: «әйел-жолда, бала-белде, дос пен бауыр табылмас» дегені көп ретте жоғарыдағы аңыздағы сюжеттің идеялық-мазмұнына сәйкес келетін әдеби мұра.

Жалпыгректік ортақ аңыздардың ішіне аргонавтылар (нақты «Арго» кемесінде жүргізушілер) туралы миф те кіреді.

Бұл аңыздың басты қаhарманы-Фессалия патшасы Эсонның жалғыз ұлы Ясон жөнінде.

Апплодардың өз қолымен жазып кеткен аңызының желісінде, Эсонның кіші інісі Пелий Ясонның әкесімен арам жолмен билікті тартып алып, оның басқа туысқандарын қатігездікпен қудалайды. Ясонды әкесінің достары аман алып қалып, кейін оны кентавр Хирон тәрбиелеген.

Бір күні Пелий және басқа да қонақтар қатары Иолк қаласында (Фессалиядағы қала) Посейдонның құрметіне орай өткізіліп жатқан мерекеде тойлап жатады. Сол тойға Ясон да келеді. Тек өзеннен өтерде аяғындағы сандалы суға түсіп кеткендіктен, мерекеге сыңар аяқ киіммен келеді. Пелийдің, сәуегейдің болжауынша, билігін мерекеге сыңар аяқ киіммен келген адам тартып алмақ. Фессалия патшасы Ясонды көріп, сол жайт есіне түсіп, одан «егер қолыңда билік бола тұрып, алдыңдағы адам сенің өліміңе себепші болатындығын білсең оған не істер едің?» дейді. Ясон көп ойланбастан «алтын жабағыны алып келуге бұйрық берер едім» деп жауап береді. Сол замата-ақ пелий Ясонға колхидаға алтын жабағыны алып қайтуға бұйрық береді.

Алтын жабағы-қошқардың алтын жүнді терісі Колхидадағы арестің бағында, (қазіргі Грузия маңындағы ауданда) өгей шешелерінен Беотиядан қашып шыққан ағалы-қарындас Фрикс пен Гелланың иелігіндегі дүние болатын. Ағайынды Фрикс пен Гелла жер асты патшалығындағы шешелерінің берген алтын жабағылы қошқарға мініп, ұшып бара жатқанда, гелла дарданелл бұғазы маңындағы жердегі теңізге аьайсызда аударылып түседі, содан бастап сол маңды ежелдегілер геллеспонт (гелла теңізі) деп атап кеткен, ал Фрикс аман-есен Колхидаға дейін жетеді. Фрикс Зевске сол қошқарды құрбандыққа шалып, терісін сол маңдағы арестің бау-бақшасына іліп кетеді.

Ясон Фрикстің ұлы Аркті көмекке шақырып, кеме жасап беруін өтінеді. Арг Афинаның қолдауымен Зевстің Додондағы тоғайынан алынған қасиетті еменнің бір бөлігінен әрі жеңіл, әрі тез жүзетін он ескекті «Арго» кемесін жасап береді (кеменің атын Арт жасағандықтан, «Арго» деп қояды). Жорыққа қатынасатын батырлар да кеменің атына байланысты «аргонавтылар» («Арго» теңізшілері) деп аталады.

Аргонавтылар сапарында оларды көптеген таңғажайып оқиғалар күтіп тұрды. Солардың ішіндегі аса көрнектісі – фракиядағы Финей атты соқыр сәуегеймен кездесулері. Құдайлар оны Зевстің болашағын қарапайым халыққа ашып айтып бергені үшін, екі көзін соқыр етіп, үнемі аштықта ұстап отырады. Жарты әйел, жарты құс денелі гарпиялар оның дайындаған азығын жеп, бүкіл үйге жан төзгісіз жаман иіс қалдырып кетеді. Батырлар Финейді құтқарады. Оның есесіне Финей Симплегад құздарының арасынан қалай өту құпиясын ашып береді. Симплегад құздары бір-бірінен ажырап барып, сонан соң қайтып, сатыр-күтір етіп бір-бірімен соқтығысады. Аргонавтылар өздерінен бұрын жабайы көгершінді ұшырып жібергенде құз тастары қайта соғысқанда құстың құйрық қанатын ғана қысып қалады. Аздап күткен аргонавтылар құз тастары қайта ашылғанда, Афина-Палладаның көмегімен кемелерімен бұғаздан оқтай зулап өте шығады. Қосылған құздар кеменің артқы бір бөлшегін ғана қақшып үлгереді де, мүлдем қозғалыссыз тұрып қалады. Колхидада бұл тұста ұлы Эет билеп тұрған. Қызы Медея Ясонды ұнатып алып қалып, Эеттің небір күрделі тапсырмаларын орындауға Ясонға жәрдем етеді. Ясон тұмсығынан от-жалын үрлеген, аяғы мыс, жотасы темір өгіздерді жегіп, Арестің құрметіне арнап, темір соқамен жер жыртып, айдаhардың тістерін сеуіп, одан өсіп шыққан қарулы жауынгерлермен соғысып, олардың бәрін қырып салады. Медея алтын жабағыны күзетіп тұрған айдаhарды сиқырлы сусынмен ұйықтатып тастап, Ясон екеуі алтын жүнді теріні алып, Колхида жағалауынан Аргоға отырып, жүзіп кетеді.

Эет кеменің артына түсіп қуып жетпек болғанда, Медея өзімен бірге алып кеткен бауырын өлтіріп, денесін паршалап, бөлшегін теңізге тастайды. Әкесі баласының теңізде бөлшектенген денесін жинап, жерлегенше «Арго» талай жерге дейін ұзап кетеді. Бастарынан талай қауіпті жағдайлар мен түрлі таңғажайып оқиғаларды өткізген аргонавтылар аман-есен Грекия жағалауына жетеді.

Иолкқа жеткен Ясон өзі жоқта әке-шешесін өлтіріп тынған пелийден Медеяның көмегімен кегін қайтарады. «жастық-шағыңды қайтарамын» деген желеумен Медеяның кеңесі бойынша, өз қыздары Пелиді балталап, қазанға салып қайнатады.

Осы қылмыстары үшін Ясон мен Иолктан қуылып, он жыл бойы Коринфте тұрады. Коринфтың патшасы қызы Главканы (басқа мифте Кресуа) Ясонға бермек болып келісімін бергенде, Ясон Медеяны тастап, жаңадан некеге отырады. Еврипид пен Сенеканың трагедияларындағы айтылған оқиғадан кейін Медея аз уақыт афинада тұрып, кейін өз отанына оралып, әкесінің бауыры узурпатор Персті өлтіріп, билікті әкесіне алып береді.

Медея туралы аңызды қазақ тіліне тұңғыш рет ақындық мүмкіндігін мейлінше шебер пайдаланып, аудырған белгілі сөз зергері, ақын – Қайрат жұмағалиев. Әлемдік өнер тарихынан айтулы орын алатын эллиндер мәдениетінің алып өкілдерінің бірі – Еврипидтің драмалық поэзиясы бүкіл болмыс-бітімі жағынан ежелгі заманның әйгілі трагиктері эсхил, Софокл еңбектерімен пара-пар түсетін айшықты дүниелер. Сондай жауhарлардың бірі осы «Медея» трагедиясы. Жоғарыда атағанымыздай, ана тілімізге аударылған әлемдік деңгейдегі тамаша драмалық туынды қазақтың профессионалды артистерінің арқасында, мәдениет пен өнерді бағалайтын талғампаз жұртшылықтың назарына ұсынылып, талай жылдар бойы сахна төрінен лайықты орын отырған айтулы шығармалардың біріне айналған.

Талай жылдардан кейін, Ясон Истм маңынан өтіп бара жатып, Посейдонның құрметіне қойылған «Арго» кемесінің жанына келіп, шаршағандықтан түбіне барып демалып, ұйқыға кетеді. Әбден тозығы жеткен кеменің шіріген бөлшегі морт сынып, астындағы Ясонды жаншып, мерт етеді.


Пайдаланған әдебиеттер:

  1. Мифы народов мира. В 2т. М., 1980. Т. 1,с.122.

  2. Кун Н.А. Ежелгі Греция мифтері мен аңыздары. А., Мектеп. 1979, 20-б.

  3. Геродот. «История», Л.1972. 29-стр.

  4. Кун Н.А. Ежелгі Греция мифтері мен аңыздары. А., мектеп. 1979. 220-б.
Похожие:

М. Иманғазинов, Б. Есімбекова І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ icon2012 жылдың 11- 13 сәуір аралығында Талдықорған қаласындағы І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде 5В010600-музыкалық білім мамандығы негізгі музыкалық аспап пәні бойынша республикалық олимпиада өтті

М. Иманғазинов, Б. Есімбекова І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ iconКафедра меңгерушісі, ф м.ғ. к., доцент Ажиханов Нұрлан Тобаханұлы
Жансүгіров атындағы Талдықорған университеті, қолданбалы математика факультеті, Информатик және математик, 1995ж
М. Иманғазинов, Б. Есімбекова І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ iconІлияс Жансүгіровтің «Жетісу суреттері» өлеңін оқытудағы ерекшеліктер немесе «қазақ поэзиясындағы ұлы жаңалық»
Лияс Жансүгіров Жетісу губерниясының Қапал уезі, Ақсу болысы 4-ауылында 1894 жылы 14 мамырда дүниеге келген. Анасынан 4 жасында қалады....
М. Иманғазинов, Б. Есімбекова І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ iconТиптік оқу бағдарламасы жоғары кәсіптік білім балалар стоматологиясы
Республикалық орталығы, С. Асфендияров атындағы қазақ ұлттық медицина университеті, «Астана медицина университеті» АҚ, Қарағанды...
М. Иманғазинов, Б. Есімбекова І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ iconКоммуналды гигиенасы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Астана медицина университетің АҚ, С. Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті, Семей қаласының мемлекеттік медицина...
М. Иманғазинов, Б. Есімбекова І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ iconАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Қазақ тілі теориясы және әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты Қасенов Ерлан Сламбекұлы
Е. С. І. Жансүгіров поэзиясындағы «қара» сөзінің қолданысы // Тілтаным. А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. – 2007. –...
М. Иманғазинов, Б. Есімбекова І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ iconС. аманжолов атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік университеті ақпараттық хат 2012 жылдың 5-6 сәуірінде С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті «Ғылым мен білім дамуының инновациялық бағыты»
С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті «Ғылым мен білім дамуының инновациялық бағыты» университетішілік ғылыми-тәжірибелік...
М. Иманғазинов, Б. Есімбекова І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі м.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 2013 жылдың 11 желтоқсанында «Жаңа ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті...
М. Иманғазинов, Б. Есімбекова І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ iconС. Д. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени
«С. Ж. Асфендияроа атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі шаруашылықты...
М. Иманғазинов, Б. Есімбекова І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі м.ӨТемісов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік университеті
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 2013 жылдың 23 қазанында «Химия және химиялық технология» атты облыстық...
М. Иманғазинов, Б. Есімбекова І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Физика–математика факультеті
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 2013 жылдың 7 қарашасында «Физика–математика пәндерін модульдік-құзыреттілік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов