Кіріспе icon

КіріспеНазваниеКіріспе
страница3/4
Дата конвертации25.06.2013
Размер413.55 Kb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4
1. /topreferat[part6]/1www.topreferat.kz.doc
2. /topreferat[part6]/2www.topreferat.kz.doc
3. /topreferat[part6]/??ранды т?с_ну реферат [www.topreferat.kz].doc
4. /topreferat[part6]/??рбан айт - ?лтты? мереке реферат [www.topreferat.kz].doc
5. /topreferat[part6]/??рбан?али Халидты? е?бег_ ?аза? тарихыны? дерег_ рет_нде реферат [www.topreferat.kz].doc
6. /topreferat[part6]/??рылыс салу?а жасал?ан шарттар реферат [www.topreferat.kz].doc
7. /topreferat[part6]/??тты б_л_к ескертк_ш_н_? тарихи танымыны? ?алыптасуыны? к?ркем-идеялы? ?сер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
8. /topreferat[part6]/?ХР-ны? дамушы елдермен экономикалы? байланысы реферат [www.topreferat.kz].doc
9. /topreferat[part6]/?ыз Ж_бек жырында?ы салт-д?ст?рлер реферат [www.topreferat.kz].doc
10. /topreferat[part6]/?ыз бала - ?лтты? ?яты, халы?ты? шырайы реферат [www.topreferat.kz].doc
11. /topreferat[part6]/?ызметкерлерге бер_лет_н сыйа?ылар реферат [www.topreferat.kz].doc
12. /topreferat[part6]/?ызыл империя?а ??лды? ?р?ан аударма. К?шпенд_лер реферат [www.topreferat.kz].doc
13. /topreferat[part6]/?ызыл к_тап реферат [www.topreferat.kz].doc
14. /topreferat[part6]/?ызылорда облысыны? агро?нерк?с_п кешен_н_? дамуы реферат [www.topreferat.kz].doc
15. /topreferat[part6]/?ыл?обызды? ?ос ?ыраны реферат [www.topreferat.kz].doc
16. /topreferat[part6]/?ылмыс ??ымы ж?не оны? белг_ер_, ?ылмысты? жауапкерш_л_к ж?не оны? ??рамы реферат [www.topreferat.kz].doc
17. /topreferat[part6]/?ылмыс ??рамы саралауды? за?ды? нег_з_ реферат [www.topreferat.kz].doc
18. /topreferat[part6]/?ылмыс ??ымы ж?не оны? белг_лер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
19. /topreferat[part6]/?ылмысты? к?пт_г_ реферат [www.topreferat.kz].doc
20. /topreferat[part6]/?ыпша? д?у_р_ндег_ ?аза?стан реферат [www.topreferat.kz].doc
21. /topreferat[part6]/?ыпша?-Найман-Керей ханды?тары д?у_р_ндег_ ?аза?стан реферат [www.topreferat.kz].doc
22. /topreferat[part6]/?ыр?ызстанда?ы ?аза?тар реферат [www.topreferat.kz].doc
23. /topreferat[part6]/?ытай Халы? Республикасы реферат [www.topreferat.kz].doc
24. /topreferat[part6]/?ытай Халы? Республикасымен ?арым-?атынастар реферат [www.topreferat.kz].doc
25. /topreferat[part6]/?ытайды? батыс б?л_кт_ игеру стратегиясы ж?не оны? ?аза?стан-?ытай ?атынасына ?сер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
26. /topreferat[part6]/www.topreferat.kz.doc
27. /topreferat[part6]/Л.Н.Толстойды? педагогикалы? ?ызмет_ мен к?з?арасы реферат [www.topreferat.kz].doc
28. /topreferat[part6]/Латын Америка елдер_ мен ?аза?стан реферат [www.topreferat.kz].doc
29. /topreferat[part6]/Лексикология туралы т?с_н_к реферат [www.topreferat.kz].doc
30. /topreferat[part6]/Лизинг реферат [www.topreferat.kz].doc
31. /topreferat[part6]/Лизингт_? экономикада?ы м?н_ мен мазм?ны реферат [www.topreferat.kz].doc
32. /topreferat[part6]/Лизингт_к операциялар есеб_ реферат [www.topreferat.kz].doc
33. /topreferat[part6]/М. ?уезовты? Абай жолы романыны? ?деби к?ркемд_г_ реферат [www.topreferat.kz].doc
34. /topreferat[part6]/М.?уезов - ?аза? ?дебиет_н_? тарихы туралы реферат [www.topreferat.kz].doc
35. /topreferat[part6]/М.?уезов ??г_мелер_ндег_ тартыс реферат [www.topreferat.kz].doc
36. /topreferat[part6]/М.?уезовты? Хан Кене трагедиясында?ы Алашшылды? идеяны? к?р_н_стер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
37. /topreferat[part6]/М.В.Ломоносов пен А.Н.Радищевт_? педагогикалы? ой-п_к_рлер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
38. /topreferat[part6]/М.Ма?атаевты? шы?армашылы?ы реферат [www.topreferat.kz].doc
39. /topreferat[part6]/М.Ма?ауин реферат [www.topreferat.kz].doc
40. /topreferat[part6]/М.Шаханов поэзиясында?ы рухани-адамгерш_л_к ??ндылы?тар реферат [www.topreferat.kz].doc
41. /topreferat[part6]/М??а?али Ма?атаев поэзиясыны? к?ркемд_к ж?йес_ реферат [www.topreferat.kz].doc
42. /topreferat[part6]/М?дени м?раларды? т?рк_л_к тарихты зерттеудег_ ?лес_ реферат [www.topreferat.kz].doc
43. /topreferat[part6]/М?дениет реферат [www.topreferat.kz].doc
44. /topreferat[part6]/М?л_к реферат [www.topreferat.kz].doc
45. /topreferat[part6]/М?метова М?нш?к Жиен?али?ызы реферат [www.topreferat.kz].doc
46. /topreferat[part6]/М?най-химия кешен_ реферат [www.topreferat.kz].doc
47. /topreferat[part6]/М?рат М??ке?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
48. /topreferat[part6]/М?са Ж?лел реферат [www.topreferat.kz].doc
49. /topreferat[part6]/М?стафа К?м?л Атат?р_к реферат [www.topreferat.kz].doc
50. /topreferat[part6]/М?стафа Шо?ай реферат [www.topreferat.kz].doc
51. /topreferat[part6]/М?тыл?ан философиясы реферат [www.topreferat.kz].doc
52. /topreferat[part6]/М?хамбет-Салы? Бабажанов реферат [www.topreferat.kz].doc
53. /topreferat[part6]/М?хамед-Салы? Бабажанов реферат [www.topreferat.kz].doc
54. /topreferat[part6]/М?хаметжан Тынышбаев реферат [www.topreferat.kz].doc
55. /topreferat[part6]/М?хаммед Хайдар Дулати реферат [www.topreferat.kz].doc
56. /topreferat[part6]/М?хаммед-Хайдар Дулати реферат [www.topreferat.kz].doc
57. /topreferat[part6]/М?ш??р Ж?с_п реферат [www.topreferat.kz].doc
58. /topreferat[part6]/М_ндеттемен_? субъект_лер_, оларды? ???ы?тары мен м_ндеттер_. М?ра реферат [www.topreferat.kz].doc
59. /topreferat[part6]/М_ржа?ып Дулат?лы шы?армаларында?ы ?аламны? т_лд_к бейнес_ реферат [www.topreferat.kz].doc
60. /topreferat[part6]/М_ржа?ып Дулатов реферат [www.topreferat.kz].doc
61. /topreferat[part6]/Ма?жан - а?ынны? а?ыны реферат [www.topreferat.kz].doc
62. /topreferat[part6]/Ма?жан Ж?мабаев реферат [www.topreferat.kz].doc
63. /topreferat[part6]/Ма?жан Ж?мабаевты? ?ле?дер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
64. /topreferat[part6]/Ма?жан Ж?мабаевты? Батыр Баян поэмасы реферат [www.topreferat.kz].doc
65. /topreferat[part6]/Ма?жан Ж?мабаевты? Т?рк_стан ?ле?_н_? к?ркемд_к ерекшел_ктер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
66. /topreferat[part6]/Ма?жан Ж?мабаевты? кестел_ ?ле? ?рнег_ реферат [www.topreferat.kz].doc
67. /topreferat[part6]/Ма?жан а?ынны? д?ниетаным ?лем_ реферат [www.topreferat.kz].doc
68. /topreferat[part6]/Магистратура - 6N0205 Филология маманды?ы ?ш_н мемлекетт_к б_л_м беру стандартыа реферат [www.topreferat.kz].doc
69. /topreferat[part6]/Мадагаскар Республикасы реферат [www.topreferat.kz].doc
70. /topreferat[part6]/Мазм?ндамалар жина?ы реферат [www.topreferat.kz].doc
71. /topreferat[part6]/Майлы?ожа С?лтан?ожа?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
72. /topreferat[part6]/Макроэволюция Микроэволюция реферат [www.topreferat.kz].doc
73. /topreferat[part6]/Манарбек Ержанов реферат [www.topreferat.kz].doc
74. /topreferat[part6]/Манаш ?озыбаев реферат [www.topreferat.kz].doc
75. /topreferat[part6]/Марат Отаралиев реферат [www.topreferat.kz].doc
76. /topreferat[part6]/Маркетинг. ?н_мд_ ?тк_зу ж?не тарату реферат [www.topreferat.kz].doc
77. /topreferat[part6]/Маркетингтег_ стратегиялы? жоспарлау реферат [www.topreferat.kz].doc
78. /topreferat[part6]/Махаббат пен ?адауат реферат [www.topreferat.kz].doc
79. /topreferat[part6]/Махамбет ?тем_с?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
80. /topreferat[part6]/Махамбет ?тем_с?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
81. /topreferat[part6]/Махамбет ?тем_с?лыны? ?л_м_ реферат [www.topreferat.kz].doc
82. /topreferat[part6]/Махамбет ?тем_с?лыны? педагогикалы? к?з?арастары реферат [www.topreferat.kz].doc
83. /topreferat[part6]/Махамбет шы?армаларыны? жанрлы? ерекшел_г_ реферат [www.topreferat.kz].doc
84. /topreferat[part6]/Махамбет шы?армаларыны? к?ркемд_к ерекшел_ктер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
85. /topreferat[part6]/Махамбеттану реферат [www.topreferat.kz].doc
86. /topreferat[part6]/Махатма Ганди реферат [www.topreferat.kz].doc
87. /topreferat[part6]/Махм?д ?аш?ари е?бектер_ндег_ халы?ты? педагогика м?селелер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
88. /topreferat[part6]/Медетбай Т?ж_?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
89. /topreferat[part6]/Медициналы? генетика ж?не кейб_р т??ым ?уалайтын ауруларды? алдын алу мен емдеу реферат [www.topreferat.kz].doc
90. /topreferat[part6]/Мезг_л пысы?тауыш реферат [www.topreferat.kz].doc
91. /topreferat[part6]/Мектеп - б_л_м т_рег_, ?стаз - оны? ж?рег_ реферат [www.topreferat.kz].doc
92. /topreferat[part6]/Мектепке дей_нг_ ?йымдарда балаларды? этносты?-м?дени с?йкест_л_г_н ?алыптастыруды? педагогикалы? шарттары реферат [www.topreferat.kz].doc
93. /topreferat[part6]/Мектептег_ о?ушылар ?йымы ар?ылы ?лтты? т?рбие беруд_? педагогикалы? шарттары реферат [www.topreferat.kz].doc
94. /topreferat[part6]/Мемлекет ж?не ???ы? реферат [www.topreferat.kz].doc
95. /topreferat[part6]/Мемлекет механизм_ реферат [www.topreferat.kz].doc
96. /topreferat[part6]/Мемлекет пен ???ы?ты? пайда болуы мен дамуы реферат [www.topreferat.kz].doc
97. /topreferat[part6]/Мемлекетт_? а?ша-несие саясатыны? дамуы реферат [www.topreferat.kz].doc
98. /topreferat[part6]/Мемлекетт_к ?аржыны? экономикада?ы ма?ызы реферат [www.topreferat.kz].doc
99. /topreferat[part6]/Мемлекетт_к ?ызмет реферат [www.topreferat.kz].doc
100. /topreferat[part6]/Мемлекетт_к бил_к реферат [www.topreferat.kz].doc
101. /topreferat[part6]/Мемлекетт_к субсидияларды есепке алу ж?не мемлекетт_к к?мек туралы а?паратты ашып к?рсету реферат [www.topreferat.kz].doc
102. /topreferat[part6]/Мемлекетт_к т_л - мен_? т_л_м реферат [www.topreferat.kz].doc
103. /topreferat[part6]/Мен ту?ан ел_мд_ с?йем_н ж?не ?аза? ел_н_? ?а?арманды? тарихы реферат [www.topreferat.kz].doc
104. /topreferat[part6]/Мен_? ?аза?станым атты ашы? саба? реферат [www.topreferat.kz].doc
105. /topreferat[part6]/Мен_? Отаным - ?аза?стан реферат [www.topreferat.kz].doc
106. /topreferat[part6]/Мен_? жан?ям реферат [www.topreferat.kz].doc
107. /topreferat[part6]/Мен_? педагогикалы? философиям реферат [www.topreferat.kz].doc
108. /topreferat[part6]/Менеджмент ж?йес_ реферат [www.topreferat.kz].doc
109. /topreferat[part6]/Менеджмент реферат [www.topreferat.kz].doc
110. /topreferat[part6]/Менш_кке салынатын салы?тар жер салы?ы реферат [www.topreferat.kz].doc
111. /topreferat[part6]/Менш_кке салынатын салы?тар реферат [www.topreferat.kz].doc
112. /topreferat[part6]/Мерк_ - т?рк_лерд_? ежелг_ мекен_ реферат [www.topreferat.kz].doc
113. /topreferat[part6]/Микроэкономика реферат [www.topreferat.kz].doc
114. /topreferat[part6]/Мо?олстан мемлекет_ реферат [www.topreferat.kz].doc
115. /topreferat[part6]/Мойын??мны? к?не атауларыны? шы?у тарихы реферат [www.topreferat.kz].doc
116. /topreferat[part6]/Молда М??ан Балтекей?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
117. /topreferat[part6]/Момыш?лы, Бауыржан реферат [www.topreferat.kz].doc
118. /topreferat[part6]/Мон?олия ?аза?тары реферат [www.topreferat.kz].doc
119. /topreferat[part6]/Моногибридт_ будандастыруды? цитологиялы? нег_здер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
120. /topreferat[part6]/Моногибридт_ будандастыруда?ы т??ым ?уалау за?дылы?тары реферат [www.topreferat.kz].doc
121. /topreferat[part6]/Монополияны реттеу реферат [www.topreferat.kz].doc
122. /topreferat[part6]/Монополияны? м?нi реферат [www.topreferat.kz].doc
123. /topreferat[part6]/Монша?ымны? ?р тасы б_р ?ле?-д_ реферат [www.topreferat.kz].doc
124. /topreferat[part6]/Музыка п?н_н ?аза? ?лтты? аспаптар ар?ылы ?йрету реферат [www.topreferat.kz].doc
125. /topreferat[part6]/Музыкалы? б_л_м ж?не музыкалы? ?ылымны? ?зект_ м?селелер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
126. /topreferat[part6]/Мусин ?апан ?уб?к_р?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
127. /topreferat[part6]/Мы? б_р бояу _здеген реферат [www.topreferat.kz].doc
128. /topreferat[part6]/Мыржа?ып Дулатов реферат [www.topreferat.kz].doc
129. /topreferat[part6]/Мырза Хайдар Дулатты? ?деби ж?д_гер реферат [www.topreferat.kz].doc
130. /topreferat[part6]/Мысыр реферат [www.topreferat.kz].doc
131. /topreferat[part6]/Н.Г.Чернышевский мен Н.А.Добролюбовты? педагогикалы? теориясы реферат [www.topreferat.kz].doc
132. /topreferat[part6]/Н.И.Пироговты? педагогикалы? ?ызмет_мен к?з?арастары реферат [www.topreferat.kz].doc
133. /topreferat[part6]/Назарбаев Н?рс?лтан ?б_ш?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
134. /topreferat[part6]/Нано?нта?тарды ?ондыру ?д_с_ реферат [www.topreferat.kz].doc
135. /topreferat[part6]/Нары?ты зерттеу, сегменттеу реферат [www.topreferat.kz].doc
136. /topreferat[part6]/Наурыз - жыл басы реферат [www.topreferat.kz].doc
Тегін рефераттар! 11 сыныптарға арналған «Соңғы қоңырау»
Тегін рефераттар! 11 сыныптарға арналған «Соңғы қоңырау»
ҚҰранды түсіну[1]
ҚҰрбан айт – Ұлттық мереке
МҰҚанова арна назымқызы құрбанғали Халидтың «Тауарих хамса» еңбегі қазақ тарихының дерегі ретінде
11 ias халықаралық қаржы есептілігінің стандарты
«ҚҰтты білік» ескерткішінің тарихы танымының Қалыптасуының КӨркем-идеялық Әсері
Қхр-ның дамушы елдермен экономикалық байланысы
Қазақ әдебиеті 9-сынып Сабақтың тақырыбы
Әож 316 (075,8) Қыз бала ұлттың Ұяты, халықТЫҢ шырайы
19-ias халықаралық Қаржы есептілігінің стандарты қызметкерлерге берілетін сыйақылар
Қызыл империяға құлдық ұрған аударма
Қызыл кітап- сирек кездесетін түрлердің санының қазіргі жай- күйін көрсететін құжат
Қызылорда облысының агроөнеркәсіп кешенінің дамуы
Қылқобыздың қос қыраны
«Қылмыс» ҰҒымы және оның белгіері. ҚЫлмыстық жауапкершілік және оның ҚҰрамы
Мазм ұ н ы кіріспе
«Қылмыс» ҰҒымы және оның белгілері. ҚЫлмыстық жауапкершілік және оның ҚҰрамы
Жоспар: I кіріспе II негізгі бөлім
21Мектеп 7”г”сынып
Қыпшақ дәуіріндегі Қазақстан
Серікқұл Қосақов
Қытай Халық Республикасы
Қхр-мен қарым-қатынастар Орталық Азия мемлекеттерінің сыртқы саясатындағы басты бағыттарының бірі
Қытайдың батыс бөлікті игеру стратегиясы және оның Қазақстан-Қытай қатынасына әсері Н. Мұқаметханұлы Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтің «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңғыру жолында»
Тегін рефераттар! 11 сыныптарға арналған «Соңғы қоңырау»
Л. Н. Толстойдың педагогикалық қызметі мен көзқарасы. (1828-1910) Л. Н. Толстойдың педагогикалық қызметі
Латын Америка елдері мен Қазақстан
Лексикология туралы түсінік
Лизингтің экономикадағы мәні мен мазмұны Лизингтің даму тарихы
Лизингтік операциялар есебі
М. Әуезовтың «Абай жолы» романы
М.ӘУезов қазақ Әдебиетінің тарихы туралы
Мұратбекқызы Алтынай
М.ӘУезовтің «хан кене» трагедиясындағы алашшыл идея
М. В. Ломоносов пен А. Н. Радищевтің педагогикалық ой-пікірлері
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ
Алдаспан алтын жұмыртқа
МҰхтар шаханов поэзиясындағы рухани-адамгершілік қҰндылықтар ш. А. Өсерова, Н.Ә. Асанбекова Жамбыл атындағы №5 орта мектеп, Тараз қ
Өтейұлы жұмаш мұҚАҒали мақатаев поэзиясынның КӨркемдік жүйесі
МӘдени мұралардың ТҮркілік тарихты зерттеудегі үлесі ф. К. Қайырханова
Мәдениет кеңінен қолданылып, күнделікті тұрмыста жиі айтылып жүрген сөз. Адамзаттың ертеден өмір сүріп келе жатқанындай мәдениет те ертеден келеді
Мүлік түрлері: Жылжымалы және жылжымайтын мүлік
Мәметова Мәншүк Жиенғалиқызы, Кеңес Одағының Батыры
Мұнай-химия кешені
Бүкіл ұлттың Мұраты
Асау жүрек өгей ұлың болдым ғой мен өз елім. Өлім күтіп шетте өртенді-ау өзегім. Өлсем қызыл гүлдер өссін қаныма, Көз жасымды қабылдасынөзенің. (Мұса Жәлел) Берлинде
Осымен қатар, Ататүрік өз ұлтына қатысты мынадай ойлар айтады
Мұстафа Шоқай
«Мұтылған» философиясы
Мұхамбет-Салық Бабажанов
Қазақ зиялылары Ғаният Насыров
Мұхаметжан Тынышбаев
МҰхаммед хайдар дулати
Мұхаммед Хайдар Дулати
Мәшһүр Жүсіп
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі тақырыбы
Міржақып Дулатұлы шығармаларындағы «Ғаламның тілдік бейнесі»
Міржақып Дулатов
МАҒжан: «БҰйырса, шырақ СӨнбес, ҰЗАҚ жанар…»
Мағжан Жұмабаев
Мағжанның өлеңдері
МАҒжан жұмабаевтың «батыр баян» поэмасы м. Орынбаев, А. Қалшабеков Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана
Мағжан дүниетанымы
Қазақстан республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты
4. Экономикасы Мадагаскар ағысы
Пікір. Бұл көмекші құрал оқу орыс тілінде жүретін жалпы орта білім беретін мектептердің 9сыныптарына арналған бағдарлама негізінде құрастырылды. Негізгі мақсаты
Майлықожа Сұлтанқожаұлы (1835-1898)
Макроэволюция
Манарбек Ержанов
А. Д. Айдарова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ
Марат Отарәлиев: «Тағдырмын ерте жоғалған »
Астана 2008 ж Жоспар Кіріспе І. Негізгі бөлім
13- тақырып. Маркетингтегі стратегиялық жоспарлау. Дәріс жоспары (2 сағ.)
Махаббат пен ғадауат
Махамбет Өтемісұлы
Махамбет Өтемісұлы
Махамбет Өтемісұлының өлімі
Махамбет Өтемісұлының педагогикалық көзқарастары
Махамбет өлеңдерінің жанрлық ерекшеліктері
Махамбет өлеңдерінің көрскемдік ерекшелігі
Махамбеттің жыр – жебесі и. Тасмағамбетов, қоғам қайраткері
Махатма ганди қысқаша өмірбаяны
Махмуд Қашғари еңбектеріндегі халықтық педагогика мәселелері
Медетбай Тәжіұлы (1850-1928)
Медициналық генетика және кейбір тұқым қуалайтын аурулардың алдын алу мен емдеу
Қазақ тіліндегі мезгіл пысықтауыштар Жоспары
Ұстаз болу – жүректің батырлығы
Кіріспе
Қалиев С.Қ. Ресми оппоненттер: педагогика ғылымдарының докторы, профессор Жұматаева Е.Ө
Мемлекет және құқық
Жоспар Кіріспе: Мемлекет механизмі түсінігі Негізгі бөлім: Мемлекет механизмінің құрылымы мен аппаратты ұйымдастыру, қызмет қағидалары Басқару түрі. Саяси режим. Мемлекет функциясы. Қорытынды кіріспе
Мемлекет пен құқықтың пайда болуы мен дамуы
Мемлекеттің ақша-несие саясатының дамуы
Мемлекеттік қаржының экономикадағы маңызы
Мемлекеттік қызмет
Қаржының екі негізгі бернесі де (функциясы) осы еркін қалаларда қалыптасты
20 ias халықаралық қаржы есептілігінің стандарты
Мен туған елімді сүйемін!
Ш. Уәлиханов атындағы №12 көп салалы гимназия Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бекжанова Жанат Садуқызы Ашық тәрбие сағаты
Менің Отаным Қазақстан. Ведущий 1
Менің жанұям 15 Мамыр
Ш. Уәлиханов атындағы №12 көп салалы гимназия Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бекжанова Жанат Садуқызы Эссе Менің педагогикалық философиям
Менеджменттің мақсаты, міндеті, оның ҚҰрылымы
Бұның бәрі өндіріс үдерімін және жұмыскерлер ұжымын басқару ісін ұйымдастыруға қатысты көзқарастың өзгеруіне әкелді
Меншікке салынатын салықтар: жер салығы
Меншікке салынатын салықтар: мүлік салығы
Меркі – түркілердің ежелгі мекені
Реферат тақырыбы: Макроэкономика теориясының негізгі мәселелері
Моғолстан мемлекеті Жоспары
Мойынқұмның көне атауларының шығу тарихы. «Ақсақ құлан» күйінің шығу тарихы
№45 «Ақ Орда» мектеп-гимназия, Шиелі ауданы, Қызылорда облысы
Момышұлы, Бауыржан
Айнагүл Сарайқызы Моңғолия қазақ әйелдері «Арулар одағының»
Моногибридті будандастырудың цитологиялық негіздері Гаметалар тазалығы ережесі
Моногибридті будандастырудағы тұқым қуалау заңдылықтары Гибридологиялық әдіс
Негізгі бөлім
Монополияға қарсы заңдар және экономиканы реттеу
«Моншағымның әр тасы бiр өлең-дi»
ӘӨЖ 373 02. 78072 бейіндік мектепте музыка пәнін қазақ Ұлттық аспаптар арқылы үйрету
Музыкалық білім және музыкалық ғылымның өзекті мәселелері
Мусин Қапан Әубәкірұлы
Мың бір бояу іздеген
Дулатов Міржақып (1885-1935) Өмірі
Мырза Хайдар Дулаттың «Тарих-и Рашидиі» әдеби жәдігер 10. 01. 02 Қазақ әдебиеті Филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация
جمهورية مصر العربية Мысыр Араб Республикасы
Н. Г. Чернышевский мен Н. А. Добролюбовтың педагогикалық теориясы
Н. И. Пироговтың педагогикалық қызметімен көзқарастары. (1810-1881) ХІХ ғасырдың 60-жылдарындағы қоғамдық-педагогикалық қозғалысқа жалпы сипаттама
Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы
Д. Т. Тулегенова І. Жансүгіров атындағы Жетісу Мемлекеттік Университеті, Талдықорған қ
ДӘріс тезистері тақырып Нарықты зерттеу және сегменттеудің пәні мен әдістері. Тақырып мақсаты
2-ші суретке сәйкес, мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастырудың мақсатын жүзеге асыра отырып, мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастырудың педагогикалық шарттар жүйесін құрастыру негізгі міндет болып табылады. Бұл міндет мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастырудың үш компонентін жүзеге асыруды көздейді:
  • танымдық компоненті (ана тілін үйрету, ата тегі, төл мәдениеті мен тарихы, туған жері туралы білім беру);


  • аффективтік компоненті (өз ұлты мен жалпы адамзаттық құндылықтарына баулу);

  • мінез-құлықтық компоненті (өз-өзін және басқаларды тануға ұмтылысын, ынтасын дамыту).

Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастырудың ерекшеліктерін айқындайтын әдіснамалық қағидалар: табиғилық, мәденилік принциптері, ұлттық сана-сезім мен этникалық сәйкестіліктің арақатынасы, этноәлеуметтік рольдік принцип, мемлекеттік интеграция және этностық-мәдени сәйкестілік (қазақстандық патриотизм) идеясына тәуелділігі, тұқымқуалаушылық, орта және тәрбиенің әсері, әлеуметтену және этникалық тәрбие түсініктерінің арақатынасы. Осы қағидалар үлгіге принциптері ретінде кірістірілді. Осы принциптерді есепке алу арқылы мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыру міндеттері өз шешімін педагогикалық шарттар жүйесін анықтауда және құрастырудан тұрады. Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыру педагогикалық шарттар жүйесін өңдеуді талап етеді (сурет 3). Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыру процесі педагогикалық шарттардың болуын қамтамасыз етуді талап етеді. «Педагогикалық шарттар» түсінігі мектепке дейінгі ұйымның оқу-тәрбие процесінің барлық бағыттарының тиімді қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті объективті және субъективті факторлардың жиынтығы деп қарастырылады. Олар оқыту мен тәрбиенің мақсатын, міндеттері мен принциптерін таңдауға байланысты соған сәйкес мазмұнды, ұйымдастыру формалары мен әдістерін анықтайды. Онда нақты шарттардың көрінуін маңызды етеді. Олар мыналар: тілдік ортаның белсенділігі (ЭЕМ-ға арналған «Ана тілі» бағдарламасы); балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыруға арналған мектепке дейінгі ұйымның оқу-тәрбие процесінің мазмұнына этностық-мәдени материалды ендіру («Мектепке дейінгілерге этностық-мәдени білім беру» бағдарламасы); балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыруда отбасының көмегі, отбасының балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін дамытуға бағдарлануы («Ата-аналарға көмек» әдістемелік нұсқауы); мектепке дейінгі ұйымның тәрбиешілеріне балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыруға көмек.


Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастырудың жоғарыда аталған педагогикалық шарттары бір-бірімен өзара байланысты.

Тілдік ортаның белсенділігі (ЭЕМ-ға арналған «Ана тілі» бағдарламасы).

Балаларға ана тілін үйрету әр ұстаздың, әр ата-ананың борышы. Ана тіліне деген сүйіспеншілік мектеп жасына дейінгі кезеңнен басталады. Бұл ұсынылып
отырған бағдарламада әріптер мен дыбыстарға үйрену және бекіту үшін ойындар, сөйлеуге дағдыландыратын тапсырмалар беріледі. Бекітуге арналған ойындар, жұмбақтар ұсынылады. Бұл бағдарламада бір бөлімнен кез келген екінші бөлімге тез көшіп, ондағы ақпараттармен танысуға болады. Бірінші және екінші тараулар – белгілі бір тәртіпке негізделген қатаң бірізді технология бойынша құрылған. Үшінші және төртінші тараулар – модульды технология бойынша құрылған ойын бөлімі болып табылады. Бағдарламада жұмбақтар ұсынылады. Бақылау (модуль) негізгі бағдарламаға қосымша ретінде көрсетіледі. Бақылау белгілі бір тараулар бойынша жүзеге асырылады.

Балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыруға арналған мектепке дейінгі ұйымның оқу-тәрбие процесінің мазмұнына этностық-мәдени материалды ендіру («Мектепке дейінгілерге этностық-мәдени білім беру» бағдарламасы)

Баланың жеке басының қалыптасуындағы мектепке дейінгі кезең мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие беру кезеңін қамтиды. Осы кезеңнің өзінде-ақ ата-аналардың, педагогтардың, тәрбиешілердің, психологтардың бірлескен күш-жігері арқылы баланың әлі айқындала қоймаған әлеуметтік сапаларын қалыптастыру мен дамытудағы тәрбиелік мүмкіндікті жұмылдыру үшін оның жеке басының, рухани және дене бітімінің даму ерекшеліктерін, этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыру қажет.

Бағдарлама бес-алты жастағы балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыруға бағытталған. Бағдарламада мектепке дейінгі ұйымдардың оқу-тәрбие процесінде өткізілетін сабақтардың, әр түрлі шаралардың үлгілері берілген.

Балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыруда отбасының көмегі, отбасының балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін дамытуға бағдарлануы («Ата-аналарға көмек» әдістемелік нұсқауы);

Балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыруда ата-аналармен жұмыс формаларын мектеп жасына дейінгі балалар тәрбиесіне ғылыми тұрғыда негізделген этностық-мәдени білім арқылы ендіруге болады. Туған үйіне деген сүйіспеншілікті дамыту – балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін дамытудың алғашқы сатысы. Балаларда туған үйдің эмоционалдық бейнесін қалыптастырудың жолдары, құралдары және әдістері: ата-аналарға, отбасының басқа да мүшелеріне, құрбыларына деген сүйіспеншілікті, сыйластықты тәрбиелеу; туған үйге деген сүйіспеншілікті тәрбиелеуде отбасы дәстүрлерінің әсері. Туған үйге дұрыс қатынасты тәрбиелеу. Отан туралы мақал-мәтелдер; «Туған үйім» жобасының мазмұнын өңдеу т.б. жұмыстар кіреді.

Мектепке дейінгі ұйымның тәрбиешілеріне балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыруға көмек. Бұл шарттар жүйесіне мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыру бағдарламасын жүзеге асыру барысында тәрбиешілерге көмек ретінде сабақтардың үлгілері берілген.

Сондықтан да мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастырудың педагогикалық шарттарын өңдеу этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыру жөнінде жұмыстың мақсаты, міндеттері, мазмұны, формасы, әдістерін анықтауға мүмкіндік береді.

Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыруда келесі нәтижеге қол жеткізуді болжаймыз: жас ерекшелігіне сай этностық-мәдени сәйкестілігі қалыптасқан, ана тілін үйренген, ата тегі, төл мәденеті мен тарихы, туған жері туралы білімі бар, өз ұлты мен жалпы адамзаттық құндылықтарына баулыған, өз-өзін және басқаларды тануға ұмтылысы мен ынтасы дамыған тұлға.

Аталмыш педагогикалық шарттар жүйесінің тиімділігін тексеру мақсатында тәжірибелі-педагогикалық жұмыс ұйымдастырылды.

Тәжірибелі-педагогикалық жұмыс Қарағанды қаласының №145 «Балапан», №42 «Тілек», №65 «Балауса» балабақшаларында, №68 мектеп-интернат-балабақша жалпы білім беретін кешенінде жүргізіліп, үш кезеңді қамтыды: анықтау, қалыптастырушы, бақылау. Экспериментке балалар, тәрбиешілер, ата-аналар қатынасты: 62 бала – эксперименттік топта, 61 бала – бақылау тобында болды.

Анықтау эксперименті барысында сауалнама, әңгімелесу көмегімен мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігінің қалыптасуының деңгейлері үш компоненттің көрсеткіші негізінде (танымдық, аффективті, мінез-құлықтық) анықталды. Диагностикалау нәтижелері эксперименттік және бақылау топтарындағы балалардың этностық-мәдени сәйкестілігінің қалыптасуының деңгейлерінің төмендігі екені анықталды. Себебі, олардың мәдениет, өз тарихы туралы білімдері, ана тілін үйренуге деген ұмтылысы, басқа халықтардың ұлттық құндылықтарына деген қатынасы, патриоттық сезімі, ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің төмен деңгейін көрсетті. Мұның себебінің бірі тәрбиешілер мен ата-аналардың мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыруға бағытталған дайындығының жеткіліксіздігі. Бұл тәрбиеші мен ата-аналарға жүргізілген диагностика нәтижесімен анықталды.

Анықтау эксперименті кезеңінде өткізілген әңгімелесу барысында тәрбиешілер, ата-аналар этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыру өзекті мәселе екеніне көз жеткізіп, мектепке дейінгі ұйымда арнайы әдістемелік жүйенің болмауы және әдістемелік нұсқаулардың жоқтығы анықталды. Сонымен қатар мектепке дейінгі ұйымның оқу жоспарларын талдау нәтижесі мектепке дейінгі ұйым мен отбасы арасындағы байланыстың әлсіздігін, мектепке дейінгі ұйымдарда бір жүйенің жоқтығын, этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыру шарттарының анықталмағандығын, мектепке дейінгі ұйым мен ата-аналар арасындағы сабақтастықтың әлсіздігін көрсетті

Барлығы төрт кесінді өткізілді. Оның бірінші кесіндісі анықтаушы эксперимент кезінде жүргізілді. Қалыптастырушы эксперимент кезінде екі (2-ші және 3-ші) аралық кесінділер алынды. Эксперименттен кейін төртінші кесінді жасалынды.

Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігінің ерекшеліктерін ашу негізінде және анықтау экспериментінің нәтижелері, мектепке дейінгі ұйымдардың педагогикалық процесіне жүргізілген талдау бізге балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыру әдістемесін жасауға түрткі болды.

Тәрбиешілердің жоспарларын талдау, жас ерекшелігі мен қызығушылығын ескере отырып шығармашылық жұмыстарды (апталықтар, айлықтар, көрмелер, мұражайларға бару және т.б.) ұйымдастырып, өткізуге себеп болды. Мектепке дейінгі ұйым мен отбасы арасындағы сабақтастықты нығайту мақсатында ата-аналармен этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыру бойынша түрлі жұмыс формалары (тақырыптық баяндамалар, ата-аналар жиналысы, ата-аналар бұрышы) ұйымдастырылды, этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыру материалдары арқылы тәрбиешілер мен ата-аналардың, теориялық және әдістемелік даярлық деңгейлері анықталды.

Осыдан келіп қалыптастырушы эксперимент жүргізілді. Ол мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыру мақсатында балалардың білімдерін тереңдетіп, жүйелеу, жағымды эмоциялар мен мінез-құлықтық бағдарларды дамытудан тұрады. Бұл эксперимент мектепке дейінгі ұйымның оқу-тәрбие процесіне біздің құрастырған педагогикалық шарттар негізінде кезең бойынша енгізілді: мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыруда тәрбиешілердің даярлығы («Тәрбиешілерге көмек» әдістемелік нұсқауы); мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыруда отбасының көмегі, отбасының балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін дамытуға бағдарлануы («Ата-аналарға көмек» әдістемелік нұсқауы); балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыруға арналған мектепке дейінгі ұйымның оқу-тәрбие процесінің мазмұнына этностық-мәдени материалды ендіру («Мектепке дейінгілерге этностық-мәдени білім беру» бағдарламасы); тілдік ортаның белсенділігі («Ана тілі» электронды оқу баспасы).

Қалыптастырушы эксперимент екі бағытта жүзеге асты:

  • мектепке дейінгі ұйымдарда балаларды тәрбиелеу құралы ретінде ересектердің (тәрбиеші-педагогтардың, ата-аналардың) этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыруға қатынастарын зерттеу;

  • мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігінің ерекшеліктерінің көрінуін зерттеу.

Қалыптастырушы эксперимент төмендегі зерттеу әдістері арқылы жүзеге асты: жеке әңгіме, анкета, «таңдау» ситуациясы, бақылау.

Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыруда біздің құрастырған әдістемелер қолданылды. Әр кезең барысында әр түрлі әдістемелер негізінде мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыруды тексеру негізінде аралық кесінділер жүргізілді.

Қалыптастыру эксперименті үш кезеңде жүргізілді.

Бірінші кезеңде балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыруда тәрбиешілермен жұмыс енгізілді. Тәрбиешілерге «халық», «ұлт», «этнос», «мәдениет», «сәйкестілік», «этностық-мәдени сәйкестілік» түсініктеріне анықтама беру арқылы білімдері дамытылды. Қазақ халықының, олардың мәдениеті мен салт-дәстүрлерімен, белгілі бір ұлт өкілдерімен және олардың мәдениетімен таныстыру бағытынды жұмыстар жүргізілді. «Этностық-мәдени сәйкестілікті тәрбиелеудегі альтернативті бағдарламалар» тақырыбында баяндамалар даярланып, белгілі бір ұлттың мәдениетімен таныстыру бағдарламасын құрастыру және т.б. жұмыстар ұйымдастырылды. Тақырыптық көрмелер, халық шығармашылығының музейі, мәдени айлықтар, достық күні, мәдени орындар мен тарихи ескерткіштермен таныстыратын экскурсиялар ұйымдастырылып, үйірме жұмыс істеді.

Бірінші кезеңде біз балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыруға тәрбиешілерді даярлауда арнайы семинар енгізілді. Семинар сабақтарының мазмұны біздің зерттеу проблемамызға тәрбиешілер тарапынан қызығушылық тудырды. Тәрбиешілердің білімдері тереңдетіліп, өзіндік білім алуға бағыт алғаннан кейін, балаларға арналған этностық-мәдени білім беру бағдарламасы жүзеге асырылды.

Бірінші аралық кесінді этностық-мәдени сәйкестіліктің танымдық компонентін қалыптастыруда ана тілін толық меңгеруден басқа, этностық-мәдени сәйкестіліктің аффективті және мінез-құлықтық компонентінің төмендігін көрсетті. Біз оны ата-аналардың даярлығының жеткіліксіздігімен және бала үшін олардың беделінің ролімен байланыстырамыз. Мысалы, мінез-құлықтық компонент көбіне баланың отбасындағы тәрбие ерекшеліктерімен шарттасып жатады. Балалармен жүргізілген әңгімелер, салынған суреттерін талдау арқылы этностық-мәдени сәйкестіліктің бірінші аралық қиығының нәтижесі шықты. Нәтижелер көрсеткендей, этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыру процесіне ата-аналарды жұмылдыру керек екендігін көрсетеді, себебі, ата-аналардың қатынасуы және олардың беделі балаға қатты әсер етеді. Сондықтан ата-аналар тарапынан этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыру процесіне бағдарлануы отбасының баланың бұл процестің қалыптасуында жетекші роль атқаратынын аша түседі. Балалар әңгіменің нәтижесі отбасында этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыру үдерісіне дұрыс назар аударылмайтындығын көрсетеді. Сонымен қатар отбасында балалардың көпшілігі орыс тілінде сөйлеседі. Ата-аналарға ескеретін бір жайт, баламен ана тілінде сөйлесу қажет. Мысалы, олардың көбі «отбасында қай тілде сөйлесесің?», «қазақша мақал-мәтелдер білесің бе?» деген сұрақтарға қиналып жауап берді.

Осыған байланысты екінші кезеңде тәрбиешілермен біріге отырып ата-аналардың этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыру процесіне даярлығы бойынша жұмыстар жүргізілді. «Ата-аналар» клубы ұйымдастырылды. Бұл жұмыстардың нәтижелері ата-аналардың бала тәрбиесінде өз ұлтының салт-дәстүрлеріне мән бере басталғанын көрсетті. Олардың этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыру бойынша әдебиеттерге т.б. қызығушылықтары байқалды. Ата-аналардың бұл жұмыс барысында қызығушылықтарының өсуі, білімдерін тереңдетуге ұмтылысы, этностық-мәдени сәйкестілікті саналы түрде игеруі қалыпты мәселеге айналды.

Біздің құрастырған бағдарламамыз қазақ ұлттық педагогикасындағы отбасымен байланысты тақырыптар мен сұрақтар блогымен, этнорольдік тұрғыдан келумен толықтырылды. Тәрбиешілер балаларға ата-аналармен бірлесе орындайтын тапсырмаларды берді. Мысалы, «Отбасы мүшелерінің суретін сал», «Қазақ халқының мерекелері», «Ата-анаға, құрбысына деген сүйіспеншілік пен сыйластықты тәрбиелейтін халық немесе авторлық ертегіні таңдау» және т.б.

Екінші аралық кесінді келесі нәтижені көрсетті. Танымдық компонентке келсек, отбасында ана тілін үйрену жұмысы тәрбиешілердің ата-аналармен белсенді жұмысының негізінде біршама өсті. Аффективті және мінез-құлықтық компоненттерінің қалыптасу деңгейлері әлдеқайда жоғарылады. Бірақ, аралық кесінді көрсеткендей, тілдік ортаның жеткілікті дамымауы көрінеді. Ана тіліне қатысты этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастырудың деңгейі зерттеліп отырған мектеп жасына дейінгілер, мектеп жасына дейінгі балалардың мемлекеттік міндетті білім беру стандартының жобасына сай мектепке дейінгі ұйымның жағдайында әлі де болса жеткілікті түрде қалыптаспаған, соған қарамастан, тіл этностық-мәдени сәйкестіліктің негізгі факторларының бірі болып табылады. Бұдан басқа да этностық-мәдени сәйкестіліктің өлшемінің бірі – басқа этностардың және олардың мәдениетін саналы түрде игеруі қалыптаспаған.

Бұл кемшіліктерді біз үшінші кезеңде жібермес үшін «Ана тілі» атты ЭЕМ-ға арналған бағдарлама әзірледік және Э.К.Суслованың ұлтаралық қарым-қатынасты қалыптастыру әдістемесін қолдандық. Бағдарлама төрт тараудан тұрады. Әр тараудың мазмұны бар. Бұл бағдарламада бір бөлімнен кез келген екінші бөлімге тез көшіп ондағы ақпараттармен танысуға болады. Бірінші және екінші тараулар – белгілі бір тәртіпке негізделген қатаң бірізді технология бойынша құрылған. Үшінші және төртінші тараулар – модульды технология бойынша құрылған ойын бөлімі болып табылады. Бағдарламада жұмбақтар ұсынылады. Бақылау (модуль) негізгі бағдарламаға қосымша ретінде көрсетіледі. Бақылау белгілі бір тараулар бойынша жүзеге асырылады. Э.К.Суслованың «Әр түрлі ұлт өкілдерімен қарым-қатынас» әдістемесі әр ұлттың өкілдеріне жағымды сезімдерді тәрбиелеудің негізгі шарты және маңызды құралы. Бақылау экспериментінің нәтижесі балалардың ана тілі, мәдениет, өз тарихы туралы білімдерінің кеңейіп, өз этностық тектестігі туралы саналы көзқарасы қалыптасқандығын көрсетті.

Бақылау тобында аса көп өзгерістер болған жоқ.

Тәжірибелі-педагогикалық жұмыстың қорытынды бақылау кезеңінде анкетаны қайта жүргізу көмегімен біз мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігінің қалыптасуының деңгейлерін анықтадық. Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігінің қалыптасуының деңгейлерінің эксперимент басындағы және эксперименттен кейінгі көрсеткіштері 2-кестеде көрсетілген.

Кестеде көрсетілген нәтижелер мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігінің қалыптасуының деңгейлерінің эксперимент барысындағы қарқынын көрсетеді. Экспериментальды топ балаларының мәдениет, өз елінің тарихы, ана тілін үйренуге деген ұмтылысы деңгейлері өсті.
1   2   3   4
Похожие:

Кіріспе iconЖоспар Кіріспе
Кіріспе I. Ипотекалық несиелеудің теориялық және құқықтық аспектілері
Кіріспе iconЖоспар Кіріспе 3 І бөлім. Инфляцияның теориялық аспектілері
Кіріспе 3
Кіріспе iconЖоспар кіріспе 3 І. Бағалы қАҒаздар қҰҚЫҒЫ 4
Кіріспе 3
Кіріспе iconЖоспар. І. Кіріспе 3 ІІ. Негізгі бөлім
Кіріспе 3
Кіріспе iconЖоспар І. Кіріспе 3-5 І і
Кіріспе 3-5
Кіріспе iconЖоспар І. Кіріспе 3-5 ІІ
Кіріспе 3-5
Кіріспе iconЖоспар: Кіріспе. Негізгі бөлім а. Бодандыққа қарсы жойқын бұлқыныс; ә. Көзбен көрген көріністер; б. Құпия өлім мен “Желтоқсан оқиғасындағы” өкімен рөлі. в. “Қазақ ұлтшылдығы”. Қорытынды. I. Кіріспе
Кей кезде еске түсе қалса жүрекке шаншудай қадалады. Бұл атышулы оқиға қазақ халқының басына каншама қасірет әкелді. Соның ішінде...
Кіріспе iconРегистрационная форма
Кіріспе
Кіріспе icon3 4 І. Жалпы бөлім
Кіріспе
Кіріспе iconКіріспе
Алғашқы қадамдар
Кіріспе icon2 М.Әуезовтің өмір жолы
Кіріспе
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов