Кіріспе icon

КіріспеНазваниеКіріспе
страница4/4
Дата конвертации25.06.2013
Размер413.55 Kb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4
1. /topreferat[part6]/1www.topreferat.kz.doc
2. /topreferat[part6]/2www.topreferat.kz.doc
3. /topreferat[part6]/??ранды т?с_ну реферат [www.topreferat.kz].doc
4. /topreferat[part6]/??рбан айт - ?лтты? мереке реферат [www.topreferat.kz].doc
5. /topreferat[part6]/??рбан?али Халидты? е?бег_ ?аза? тарихыны? дерег_ рет_нде реферат [www.topreferat.kz].doc
6. /topreferat[part6]/??рылыс салу?а жасал?ан шарттар реферат [www.topreferat.kz].doc
7. /topreferat[part6]/??тты б_л_к ескертк_ш_н_? тарихи танымыны? ?алыптасуыны? к?ркем-идеялы? ?сер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
8. /topreferat[part6]/?ХР-ны? дамушы елдермен экономикалы? байланысы реферат [www.topreferat.kz].doc
9. /topreferat[part6]/?ыз Ж_бек жырында?ы салт-д?ст?рлер реферат [www.topreferat.kz].doc
10. /topreferat[part6]/?ыз бала - ?лтты? ?яты, халы?ты? шырайы реферат [www.topreferat.kz].doc
11. /topreferat[part6]/?ызметкерлерге бер_лет_н сыйа?ылар реферат [www.topreferat.kz].doc
12. /topreferat[part6]/?ызыл империя?а ??лды? ?р?ан аударма. К?шпенд_лер реферат [www.topreferat.kz].doc
13. /topreferat[part6]/?ызыл к_тап реферат [www.topreferat.kz].doc
14. /topreferat[part6]/?ызылорда облысыны? агро?нерк?с_п кешен_н_? дамуы реферат [www.topreferat.kz].doc
15. /topreferat[part6]/?ыл?обызды? ?ос ?ыраны реферат [www.topreferat.kz].doc
16. /topreferat[part6]/?ылмыс ??ымы ж?не оны? белг_ер_, ?ылмысты? жауапкерш_л_к ж?не оны? ??рамы реферат [www.topreferat.kz].doc
17. /topreferat[part6]/?ылмыс ??рамы саралауды? за?ды? нег_з_ реферат [www.topreferat.kz].doc
18. /topreferat[part6]/?ылмыс ??ымы ж?не оны? белг_лер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
19. /topreferat[part6]/?ылмысты? к?пт_г_ реферат [www.topreferat.kz].doc
20. /topreferat[part6]/?ыпша? д?у_р_ндег_ ?аза?стан реферат [www.topreferat.kz].doc
21. /topreferat[part6]/?ыпша?-Найман-Керей ханды?тары д?у_р_ндег_ ?аза?стан реферат [www.topreferat.kz].doc
22. /topreferat[part6]/?ыр?ызстанда?ы ?аза?тар реферат [www.topreferat.kz].doc
23. /topreferat[part6]/?ытай Халы? Республикасы реферат [www.topreferat.kz].doc
24. /topreferat[part6]/?ытай Халы? Республикасымен ?арым-?атынастар реферат [www.topreferat.kz].doc
25. /topreferat[part6]/?ытайды? батыс б?л_кт_ игеру стратегиясы ж?не оны? ?аза?стан-?ытай ?атынасына ?сер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
26. /topreferat[part6]/www.topreferat.kz.doc
27. /topreferat[part6]/Л.Н.Толстойды? педагогикалы? ?ызмет_ мен к?з?арасы реферат [www.topreferat.kz].doc
28. /topreferat[part6]/Латын Америка елдер_ мен ?аза?стан реферат [www.topreferat.kz].doc
29. /topreferat[part6]/Лексикология туралы т?с_н_к реферат [www.topreferat.kz].doc
30. /topreferat[part6]/Лизинг реферат [www.topreferat.kz].doc
31. /topreferat[part6]/Лизингт_? экономикада?ы м?н_ мен мазм?ны реферат [www.topreferat.kz].doc
32. /topreferat[part6]/Лизингт_к операциялар есеб_ реферат [www.topreferat.kz].doc
33. /topreferat[part6]/М. ?уезовты? Абай жолы романыны? ?деби к?ркемд_г_ реферат [www.topreferat.kz].doc
34. /topreferat[part6]/М.?уезов - ?аза? ?дебиет_н_? тарихы туралы реферат [www.topreferat.kz].doc
35. /topreferat[part6]/М.?уезов ??г_мелер_ндег_ тартыс реферат [www.topreferat.kz].doc
36. /topreferat[part6]/М.?уезовты? Хан Кене трагедиясында?ы Алашшылды? идеяны? к?р_н_стер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
37. /topreferat[part6]/М.В.Ломоносов пен А.Н.Радищевт_? педагогикалы? ой-п_к_рлер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
38. /topreferat[part6]/М.Ма?атаевты? шы?армашылы?ы реферат [www.topreferat.kz].doc
39. /topreferat[part6]/М.Ма?ауин реферат [www.topreferat.kz].doc
40. /topreferat[part6]/М.Шаханов поэзиясында?ы рухани-адамгерш_л_к ??ндылы?тар реферат [www.topreferat.kz].doc
41. /topreferat[part6]/М??а?али Ма?атаев поэзиясыны? к?ркемд_к ж?йес_ реферат [www.topreferat.kz].doc
42. /topreferat[part6]/М?дени м?раларды? т?рк_л_к тарихты зерттеудег_ ?лес_ реферат [www.topreferat.kz].doc
43. /topreferat[part6]/М?дениет реферат [www.topreferat.kz].doc
44. /topreferat[part6]/М?л_к реферат [www.topreferat.kz].doc
45. /topreferat[part6]/М?метова М?нш?к Жиен?али?ызы реферат [www.topreferat.kz].doc
46. /topreferat[part6]/М?най-химия кешен_ реферат [www.topreferat.kz].doc
47. /topreferat[part6]/М?рат М??ке?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
48. /topreferat[part6]/М?са Ж?лел реферат [www.topreferat.kz].doc
49. /topreferat[part6]/М?стафа К?м?л Атат?р_к реферат [www.topreferat.kz].doc
50. /topreferat[part6]/М?стафа Шо?ай реферат [www.topreferat.kz].doc
51. /topreferat[part6]/М?тыл?ан философиясы реферат [www.topreferat.kz].doc
52. /topreferat[part6]/М?хамбет-Салы? Бабажанов реферат [www.topreferat.kz].doc
53. /topreferat[part6]/М?хамед-Салы? Бабажанов реферат [www.topreferat.kz].doc
54. /topreferat[part6]/М?хаметжан Тынышбаев реферат [www.topreferat.kz].doc
55. /topreferat[part6]/М?хаммед Хайдар Дулати реферат [www.topreferat.kz].doc
56. /topreferat[part6]/М?хаммед-Хайдар Дулати реферат [www.topreferat.kz].doc
57. /topreferat[part6]/М?ш??р Ж?с_п реферат [www.topreferat.kz].doc
58. /topreferat[part6]/М_ндеттемен_? субъект_лер_, оларды? ???ы?тары мен м_ндеттер_. М?ра реферат [www.topreferat.kz].doc
59. /topreferat[part6]/М_ржа?ып Дулат?лы шы?армаларында?ы ?аламны? т_лд_к бейнес_ реферат [www.topreferat.kz].doc
60. /topreferat[part6]/М_ржа?ып Дулатов реферат [www.topreferat.kz].doc
61. /topreferat[part6]/Ма?жан - а?ынны? а?ыны реферат [www.topreferat.kz].doc
62. /topreferat[part6]/Ма?жан Ж?мабаев реферат [www.topreferat.kz].doc
63. /topreferat[part6]/Ма?жан Ж?мабаевты? ?ле?дер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
64. /topreferat[part6]/Ма?жан Ж?мабаевты? Батыр Баян поэмасы реферат [www.topreferat.kz].doc
65. /topreferat[part6]/Ма?жан Ж?мабаевты? Т?рк_стан ?ле?_н_? к?ркемд_к ерекшел_ктер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
66. /topreferat[part6]/Ма?жан Ж?мабаевты? кестел_ ?ле? ?рнег_ реферат [www.topreferat.kz].doc
67. /topreferat[part6]/Ма?жан а?ынны? д?ниетаным ?лем_ реферат [www.topreferat.kz].doc
68. /topreferat[part6]/Магистратура - 6N0205 Филология маманды?ы ?ш_н мемлекетт_к б_л_м беру стандартыа реферат [www.topreferat.kz].doc
69. /topreferat[part6]/Мадагаскар Республикасы реферат [www.topreferat.kz].doc
70. /topreferat[part6]/Мазм?ндамалар жина?ы реферат [www.topreferat.kz].doc
71. /topreferat[part6]/Майлы?ожа С?лтан?ожа?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
72. /topreferat[part6]/Макроэволюция Микроэволюция реферат [www.topreferat.kz].doc
73. /topreferat[part6]/Манарбек Ержанов реферат [www.topreferat.kz].doc
74. /topreferat[part6]/Манаш ?озыбаев реферат [www.topreferat.kz].doc
75. /topreferat[part6]/Марат Отаралиев реферат [www.topreferat.kz].doc
76. /topreferat[part6]/Маркетинг. ?н_мд_ ?тк_зу ж?не тарату реферат [www.topreferat.kz].doc
77. /topreferat[part6]/Маркетингтег_ стратегиялы? жоспарлау реферат [www.topreferat.kz].doc
78. /topreferat[part6]/Махаббат пен ?адауат реферат [www.topreferat.kz].doc
79. /topreferat[part6]/Махамбет ?тем_с?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
80. /topreferat[part6]/Махамбет ?тем_с?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
81. /topreferat[part6]/Махамбет ?тем_с?лыны? ?л_м_ реферат [www.topreferat.kz].doc
82. /topreferat[part6]/Махамбет ?тем_с?лыны? педагогикалы? к?з?арастары реферат [www.topreferat.kz].doc
83. /topreferat[part6]/Махамбет шы?армаларыны? жанрлы? ерекшел_г_ реферат [www.topreferat.kz].doc
84. /topreferat[part6]/Махамбет шы?армаларыны? к?ркемд_к ерекшел_ктер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
85. /topreferat[part6]/Махамбеттану реферат [www.topreferat.kz].doc
86. /topreferat[part6]/Махатма Ганди реферат [www.topreferat.kz].doc
87. /topreferat[part6]/Махм?д ?аш?ари е?бектер_ндег_ халы?ты? педагогика м?селелер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
88. /topreferat[part6]/Медетбай Т?ж_?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
89. /topreferat[part6]/Медициналы? генетика ж?не кейб_р т??ым ?уалайтын ауруларды? алдын алу мен емдеу реферат [www.topreferat.kz].doc
90. /topreferat[part6]/Мезг_л пысы?тауыш реферат [www.topreferat.kz].doc
91. /topreferat[part6]/Мектеп - б_л_м т_рег_, ?стаз - оны? ж?рег_ реферат [www.topreferat.kz].doc
92. /topreferat[part6]/Мектепке дей_нг_ ?йымдарда балаларды? этносты?-м?дени с?йкест_л_г_н ?алыптастыруды? педагогикалы? шарттары реферат [www.topreferat.kz].doc
93. /topreferat[part6]/Мектептег_ о?ушылар ?йымы ар?ылы ?лтты? т?рбие беруд_? педагогикалы? шарттары реферат [www.topreferat.kz].doc
94. /topreferat[part6]/Мемлекет ж?не ???ы? реферат [www.topreferat.kz].doc
95. /topreferat[part6]/Мемлекет механизм_ реферат [www.topreferat.kz].doc
96. /topreferat[part6]/Мемлекет пен ???ы?ты? пайда болуы мен дамуы реферат [www.topreferat.kz].doc
97. /topreferat[part6]/Мемлекетт_? а?ша-несие саясатыны? дамуы реферат [www.topreferat.kz].doc
98. /topreferat[part6]/Мемлекетт_к ?аржыны? экономикада?ы ма?ызы реферат [www.topreferat.kz].doc
99. /topreferat[part6]/Мемлекетт_к ?ызмет реферат [www.topreferat.kz].doc
100. /topreferat[part6]/Мемлекетт_к бил_к реферат [www.topreferat.kz].doc
101. /topreferat[part6]/Мемлекетт_к субсидияларды есепке алу ж?не мемлекетт_к к?мек туралы а?паратты ашып к?рсету реферат [www.topreferat.kz].doc
102. /topreferat[part6]/Мемлекетт_к т_л - мен_? т_л_м реферат [www.topreferat.kz].doc
103. /topreferat[part6]/Мен ту?ан ел_мд_ с?йем_н ж?не ?аза? ел_н_? ?а?арманды? тарихы реферат [www.topreferat.kz].doc
104. /topreferat[part6]/Мен_? ?аза?станым атты ашы? саба? реферат [www.topreferat.kz].doc
105. /topreferat[part6]/Мен_? Отаным - ?аза?стан реферат [www.topreferat.kz].doc
106. /topreferat[part6]/Мен_? жан?ям реферат [www.topreferat.kz].doc
107. /topreferat[part6]/Мен_? педагогикалы? философиям реферат [www.topreferat.kz].doc
108. /topreferat[part6]/Менеджмент ж?йес_ реферат [www.topreferat.kz].doc
109. /topreferat[part6]/Менеджмент реферат [www.topreferat.kz].doc
110. /topreferat[part6]/Менш_кке салынатын салы?тар жер салы?ы реферат [www.topreferat.kz].doc
111. /topreferat[part6]/Менш_кке салынатын салы?тар реферат [www.topreferat.kz].doc
112. /topreferat[part6]/Мерк_ - т?рк_лерд_? ежелг_ мекен_ реферат [www.topreferat.kz].doc
113. /topreferat[part6]/Микроэкономика реферат [www.topreferat.kz].doc
114. /topreferat[part6]/Мо?олстан мемлекет_ реферат [www.topreferat.kz].doc
115. /topreferat[part6]/Мойын??мны? к?не атауларыны? шы?у тарихы реферат [www.topreferat.kz].doc
116. /topreferat[part6]/Молда М??ан Балтекей?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
117. /topreferat[part6]/Момыш?лы, Бауыржан реферат [www.topreferat.kz].doc
118. /topreferat[part6]/Мон?олия ?аза?тары реферат [www.topreferat.kz].doc
119. /topreferat[part6]/Моногибридт_ будандастыруды? цитологиялы? нег_здер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
120. /topreferat[part6]/Моногибридт_ будандастыруда?ы т??ым ?уалау за?дылы?тары реферат [www.topreferat.kz].doc
121. /topreferat[part6]/Монополияны реттеу реферат [www.topreferat.kz].doc
122. /topreferat[part6]/Монополияны? м?нi реферат [www.topreferat.kz].doc
123. /topreferat[part6]/Монша?ымны? ?р тасы б_р ?ле?-д_ реферат [www.topreferat.kz].doc
124. /topreferat[part6]/Музыка п?н_н ?аза? ?лтты? аспаптар ар?ылы ?йрету реферат [www.topreferat.kz].doc
125. /topreferat[part6]/Музыкалы? б_л_м ж?не музыкалы? ?ылымны? ?зект_ м?селелер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
126. /topreferat[part6]/Мусин ?апан ?уб?к_р?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
127. /topreferat[part6]/Мы? б_р бояу _здеген реферат [www.topreferat.kz].doc
128. /topreferat[part6]/Мыржа?ып Дулатов реферат [www.topreferat.kz].doc
129. /topreferat[part6]/Мырза Хайдар Дулатты? ?деби ж?д_гер реферат [www.topreferat.kz].doc
130. /topreferat[part6]/Мысыр реферат [www.topreferat.kz].doc
131. /topreferat[part6]/Н.Г.Чернышевский мен Н.А.Добролюбовты? педагогикалы? теориясы реферат [www.topreferat.kz].doc
132. /topreferat[part6]/Н.И.Пироговты? педагогикалы? ?ызмет_мен к?з?арастары реферат [www.topreferat.kz].doc
133. /topreferat[part6]/Назарбаев Н?рс?лтан ?б_ш?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
134. /topreferat[part6]/Нано?нта?тарды ?ондыру ?д_с_ реферат [www.topreferat.kz].doc
135. /topreferat[part6]/Нары?ты зерттеу, сегменттеу реферат [www.topreferat.kz].doc
136. /topreferat[part6]/Наурыз - жыл басы реферат [www.topreferat.kz].doc
Тегін рефераттар! 11 сыныптарға арналған «Соңғы қоңырау»
Тегін рефераттар! 11 сыныптарға арналған «Соңғы қоңырау»
ҚҰранды түсіну[1]
ҚҰрбан айт – Ұлттық мереке
МҰҚанова арна назымқызы құрбанғали Халидтың «Тауарих хамса» еңбегі қазақ тарихының дерегі ретінде
11 ias халықаралық қаржы есептілігінің стандарты
«ҚҰтты білік» ескерткішінің тарихы танымының Қалыптасуының КӨркем-идеялық Әсері
Қхр-ның дамушы елдермен экономикалық байланысы
Қазақ әдебиеті 9-сынып Сабақтың тақырыбы
Әож 316 (075,8) Қыз бала ұлттың Ұяты, халықТЫҢ шырайы
19-ias халықаралық Қаржы есептілігінің стандарты қызметкерлерге берілетін сыйақылар
Қызыл империяға құлдық ұрған аударма
Қызыл кітап- сирек кездесетін түрлердің санының қазіргі жай- күйін көрсететін құжат
Қызылорда облысының агроөнеркәсіп кешенінің дамуы
Қылқобыздың қос қыраны
«Қылмыс» ҰҒымы және оның белгіері. ҚЫлмыстық жауапкершілік және оның ҚҰрамы
Мазм ұ н ы кіріспе
«Қылмыс» ҰҒымы және оның белгілері. ҚЫлмыстық жауапкершілік және оның ҚҰрамы
Жоспар: I кіріспе II негізгі бөлім
21Мектеп 7”г”сынып
Қыпшақ дәуіріндегі Қазақстан
Серікқұл Қосақов
Қытай Халық Республикасы
Қхр-мен қарым-қатынастар Орталық Азия мемлекеттерінің сыртқы саясатындағы басты бағыттарының бірі
Қытайдың батыс бөлікті игеру стратегиясы және оның Қазақстан-Қытай қатынасына әсері Н. Мұқаметханұлы Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтің «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңғыру жолында»
Тегін рефераттар! 11 сыныптарға арналған «Соңғы қоңырау»
Л. Н. Толстойдың педагогикалық қызметі мен көзқарасы. (1828-1910) Л. Н. Толстойдың педагогикалық қызметі
Латын Америка елдері мен Қазақстан
Лексикология туралы түсінік
Лизингтің экономикадағы мәні мен мазмұны Лизингтің даму тарихы
Лизингтік операциялар есебі
М. Әуезовтың «Абай жолы» романы
М.ӘУезов қазақ Әдебиетінің тарихы туралы
Мұратбекқызы Алтынай
М.ӘУезовтің «хан кене» трагедиясындағы алашшыл идея
М. В. Ломоносов пен А. Н. Радищевтің педагогикалық ой-пікірлері
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ
Алдаспан алтын жұмыртқа
МҰхтар шаханов поэзиясындағы рухани-адамгершілік қҰндылықтар ш. А. Өсерова, Н.Ә. Асанбекова Жамбыл атындағы №5 орта мектеп, Тараз қ
Өтейұлы жұмаш мұҚАҒали мақатаев поэзиясынның КӨркемдік жүйесі
МӘдени мұралардың ТҮркілік тарихты зерттеудегі үлесі ф. К. Қайырханова
Мәдениет кеңінен қолданылып, күнделікті тұрмыста жиі айтылып жүрген сөз. Адамзаттың ертеден өмір сүріп келе жатқанындай мәдениет те ертеден келеді
Мүлік түрлері: Жылжымалы және жылжымайтын мүлік
Мәметова Мәншүк Жиенғалиқызы, Кеңес Одағының Батыры
Мұнай-химия кешені
Бүкіл ұлттың Мұраты
Асау жүрек өгей ұлың болдым ғой мен өз елім. Өлім күтіп шетте өртенді-ау өзегім. Өлсем қызыл гүлдер өссін қаныма, Көз жасымды қабылдасынөзенің. (Мұса Жәлел) Берлинде
Осымен қатар, Ататүрік өз ұлтына қатысты мынадай ойлар айтады
Мұстафа Шоқай
«Мұтылған» философиясы
Мұхамбет-Салық Бабажанов
Қазақ зиялылары Ғаният Насыров
Мұхаметжан Тынышбаев
МҰхаммед хайдар дулати
Мұхаммед Хайдар Дулати
Мәшһүр Жүсіп
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі тақырыбы
Міржақып Дулатұлы шығармаларындағы «Ғаламның тілдік бейнесі»
Міржақып Дулатов
МАҒжан: «БҰйырса, шырақ СӨнбес, ҰЗАҚ жанар…»
Мағжан Жұмабаев
Мағжанның өлеңдері
МАҒжан жұмабаевтың «батыр баян» поэмасы м. Орынбаев, А. Қалшабеков Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана
Мағжан дүниетанымы
Қазақстан республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты
4. Экономикасы Мадагаскар ағысы
Пікір. Бұл көмекші құрал оқу орыс тілінде жүретін жалпы орта білім беретін мектептердің 9сыныптарына арналған бағдарлама негізінде құрастырылды. Негізгі мақсаты
Майлықожа Сұлтанқожаұлы (1835-1898)
Макроэволюция
Манарбек Ержанов
А. Д. Айдарова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ
Марат Отарәлиев: «Тағдырмын ерте жоғалған »
Астана 2008 ж Жоспар Кіріспе І. Негізгі бөлім
13- тақырып. Маркетингтегі стратегиялық жоспарлау. Дәріс жоспары (2 сағ.)
Махаббат пен ғадауат
Махамбет Өтемісұлы
Махамбет Өтемісұлы
Махамбет Өтемісұлының өлімі
Махамбет Өтемісұлының педагогикалық көзқарастары
Махамбет өлеңдерінің жанрлық ерекшеліктері
Махамбет өлеңдерінің көрскемдік ерекшелігі
Махамбеттің жыр – жебесі и. Тасмағамбетов, қоғам қайраткері
Махатма ганди қысқаша өмірбаяны
Махмуд Қашғари еңбектеріндегі халықтық педагогика мәселелері
Медетбай Тәжіұлы (1850-1928)
Медициналық генетика және кейбір тұқым қуалайтын аурулардың алдын алу мен емдеу
Қазақ тіліндегі мезгіл пысықтауыштар Жоспары
Ұстаз болу – жүректің батырлығы
Кіріспе
Қалиев С.Қ. Ресми оппоненттер: педагогика ғылымдарының докторы, профессор Жұматаева Е.Ө
Мемлекет және құқық
Жоспар Кіріспе: Мемлекет механизмі түсінігі Негізгі бөлім: Мемлекет механизмінің құрылымы мен аппаратты ұйымдастыру, қызмет қағидалары Басқару түрі. Саяси режим. Мемлекет функциясы. Қорытынды кіріспе
Мемлекет пен құқықтың пайда болуы мен дамуы
Мемлекеттің ақша-несие саясатының дамуы
Мемлекеттік қаржының экономикадағы маңызы
Мемлекеттік қызмет
Қаржының екі негізгі бернесі де (функциясы) осы еркін қалаларда қалыптасты
20 ias халықаралық қаржы есептілігінің стандарты
Мен туған елімді сүйемін!
Ш. Уәлиханов атындағы №12 көп салалы гимназия Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бекжанова Жанат Садуқызы Ашық тәрбие сағаты
Менің Отаным Қазақстан. Ведущий 1
Менің жанұям 15 Мамыр
Ш. Уәлиханов атындағы №12 көп салалы гимназия Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бекжанова Жанат Садуқызы Эссе Менің педагогикалық философиям
Менеджменттің мақсаты, міндеті, оның ҚҰрылымы
Бұның бәрі өндіріс үдерімін және жұмыскерлер ұжымын басқару ісін ұйымдастыруға қатысты көзқарастың өзгеруіне әкелді
Меншікке салынатын салықтар: жер салығы
Меншікке салынатын салықтар: мүлік салығы
Меркі – түркілердің ежелгі мекені
Реферат тақырыбы: Макроэкономика теориясының негізгі мәселелері
Моғолстан мемлекеті Жоспары
Мойынқұмның көне атауларының шығу тарихы. «Ақсақ құлан» күйінің шығу тарихы
№45 «Ақ Орда» мектеп-гимназия, Шиелі ауданы, Қызылорда облысы
Момышұлы, Бауыржан
Айнагүл Сарайқызы Моңғолия қазақ әйелдері «Арулар одағының»
Моногибридті будандастырудың цитологиялық негіздері Гаметалар тазалығы ережесі
Моногибридті будандастырудағы тұқым қуалау заңдылықтары Гибридологиялық әдіс
Негізгі бөлім
Монополияға қарсы заңдар және экономиканы реттеу
«Моншағымның әр тасы бiр өлең-дi»
ӘӨЖ 373 02. 78072 бейіндік мектепте музыка пәнін қазақ Ұлттық аспаптар арқылы үйрету
Музыкалық білім және музыкалық ғылымның өзекті мәселелері
Мусин Қапан Әубәкірұлы
Мың бір бояу іздеген
Дулатов Міржақып (1885-1935) Өмірі
Мырза Хайдар Дулаттың «Тарих-и Рашидиі» әдеби жәдігер 10. 01. 02 Қазақ әдебиеті Филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация
جمهورية مصر العربية Мысыр Араб Республикасы
Н. Г. Чернышевский мен Н. А. Добролюбовтың педагогикалық теориясы
Н. И. Пироговтың педагогикалық қызметімен көзқарастары. (1810-1881) ХІХ ғасырдың 60-жылдарындағы қоғамдық-педагогикалық қозғалысқа жалпы сипаттама
Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы
Д. Т. Тулегенова І. Жансүгіров атындағы Жетісу Мемлекеттік Университеті, Талдықорған қ
ДӘріс тезистері тақырып Нарықты зерттеу және сегменттеудің пәні мен әдістері. Тақырып мақсаты

Кесте 2 - Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігінің қалыптасу деңгейлері (%)

 

Эксперименттік топ

Бақылау тобы

1- кесінді

4 - кесінді

1- кесінді

4 - кесінді

Жоғары деңгей

18,7

29,7

18,3

19,1

Орташа деңгей

36,1

44,7

32,2

32,7

Төмен деңгей

45,2

25,6

49,5

48,2
Сурет 4 – Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігінің қалыптасу деңгейлерінің қарқыны


Бақылау тобында этностық-мәдени сәйкестілік деңгейінде аса өзгерістер болған жоқ.

Сондықтан, жүргізілген тәжірибелік-педагогикалық жұмыс мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігінің қалыптасуының деңгейлерінің біз анықтаған көрсеткіштері мен өлшемдерінің объективтілігін дәлелдейді.

Өңделген теориялық қағидалар мен тәжірибелік-педагогикалық жұмыстың нәтижелері негізінде біз келесі қорытындыға келдік:

 1. Теориялық-әдіснамалық әдебиеттерді талдау негізінде мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыру проблемасының генезисі зерттеліп, ерекшеліктері анықталды.

 2. Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігі этностық-мәдени сәйкестілік компоненттері арқылы қалыптасады: (танымдық, аффективті, мінез-құлықтық).

 3. Этностық-мәдени сәйкестіліктің құрылымын теориялық талдау зерттеліп отырған құбылыстың қалыптасуының өлшемдері, көрсеткіштері және деңгейлерін анықтауға мүмкіндік берді.

 4. Педагогикалық шарттар жүйелерін құрастыру негізінде мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастырудың үлгісі жасалып, зерттеліп отырған проблеманың мақсаты, міндеттері, мазмұнын анықтауға мүмкіндік берді.

 5. Тәжірибелік-педагогикалық жұмыстың нәтижелері мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыруда іс-шараларды жүйелі ендірудің мүмкіндіктері мен тиімділігін айғақтайды.

 6. Этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыруда педагогикалық шарттар балалардың ана тілі, өз тарихы, мәдениеті туралы білімдерін тереңдетеді.

Зерттеу нәтижелерінен мынадай ұсыныстар туындайды:

 • этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыру материалдары арқылы мектепке дейінгі ұйымдардың оқу-тәрбие жұмыстарын жетілдіру мақсатында орындалған зерттеу еңбектерінің нәтижелерін мектепке дейінгі ұйымдардың тәжірибесіне ендіру;

 • этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастырудың педагогикалық шарттарының мүмкіндіктерін мектепке дейінгі ұйымның оқыту және тәрбие бағыттарында жүйелі қарастыру;

 • мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың отбасыларында этностық-мәдени білім беру негізінде іс-шараларды жетілдіру;

 • этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыруда педагогикалық шарттар жүйесін мектепке дейінгі ұйымдар тәжірибесіне ендіру бойынша әр түрлі жұмыс формаларының барлық мүмкіндіктерін пайдалану.

Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастыруды зерттеу күрделі және көпсалалы болғандықтан, оның барлық жақтарын қамтып шығу мүмкін емес. Этностық-мәдени сәйкестілікті мектепке жасына дейінгі кезеңнен бастап қалыптастыру мектепке дейінгі ұйымдарда тәрбиеші-педагогтардан ізденісті, жаңа формалар мен әдістерді талап етеді. Сонымен қатар мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиеші-педагогтарының этностық-мәдени білімдерін дамыту, этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыруда мектепке дейінгі ұйым мен мектеп арасындағы өзара сабақтастықты ескеру қажет, себебі баланың келесі жасайтын қадамы – мектеп табалдырығын аттау болып табылады.


Зерттеудің негізгі мазмұны мен нәтижелері мынадай еңбектерде

жарық көрді:


 1. Программа «Step bu step» - новая инновационная технология в дошкольном образовании // Современные технологии в системе образования: материалы респуб. науч. - прак. конф. (29-30 мая 2001 г.).- Караганда: Изд-во КарГУ, 2001. – С. 79-80. (Р.Ш.Сабирова, Г.С.Балгабаевамен авторлық бірлестікте).

 2. Этностық-мәдени сєйкестіліктің педагогикалық-психологиялық аспектілері // Проблемы Казахстанской психологии: история и перспективы: материалы межвуз. науч.-прак.конф. (29 октября,2001 г.).- Караганда: Изд-во КарГУ, 2001. – С. 67-72. (Р.Ш.Сабирова, Г.С.Балгабаевамен авторлық бірлестікте).

 3. Этностық-мәдени сәйкестілік педагогикалық-психологиялық мєселе ретінде// Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің қазіргі заманғы даму кезеңіндегі педагогика ғылымы мен практикасының сабақтасуы: аймақ.ғыл. прак.конф.матер. (27 мамыр, 2002 ж.) - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2002. – Б. 45-47 (Г.С.Балгабаевамен авторлық бірлестікте).

 4. Әлеуметтік психология. 521530 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығына арналған типтік оқу бағдарламсы // Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2003. – 10 б. (Р.Ш.Сабирова, Л.Е.Румянцевамен авторлық бірлестікте).

 5. Әлеуметтік психология. 032240 «Әлеуметтік педагогика» мамандығына арналған типтік оқу бағдарламсы // Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2003. – 10 б. (Р.Ш.Сабирова, Л.Е.Румянцевамен авторлық бірлестікте).

 6. Балалардың этностық-мәдени сәйкестілігі – аса маңызды мәселелердің бірі // І.Жансүгіров тағылымы: респуб.ғыл.-прак. конф.матер. - Талдықорған: ЖМУ, 2002. - Б. 337-342.

 7. Step by step – болашақ педагог-тәрбиешіні жоғары оқу орнында даярлауда жаңа білім беру технологиясы // Қазіргі кезеңдегі педагогикалық жєне психологиялық ғылымның µзекті мєселелері: аймақ. ғыл.-прак.конф.матер. (30-31 казан 2003 ж.). - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2003.- Б. 3-11. (Г.С.Балгабаевамен авторлық бірлестікте).

 8. Ұлт тағылымы – ұлттық тәрбие // Қазіргі кезеңдегі педагогикалық жєне психологиялық ғылымның µзекті мєселелері: аймақ. ғыл.-прак.конф.матер. (30-31 казан 2003 ж.). - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2003.- Б. 92-97. (Ұ.Конхашова, С.Мекадиловамен авторлық бірлестікте)

 9. Психология (педагогика) курсын оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар // Қазақстан Республикасында жоғары білім беру сапасын жетілдіру және дамыту перспективаларының өзекті мәселелері: жоғары оқу орын арал. ғыл.-әдіс.конф.матер. (16 наурыз 2004 ж.). - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2004. - Б. 127-130.

 10. Қазақстанда жоғары мектеп дамуының ұлттық стратегиясы // Қазақстан Республикасында жоғары білім беру сапасын жетілдіру және дамыту перспективаларының өзекті мәселелері: жоғары оқу орын арал. ғыл.-әдіс.конф.матер. (16 наурыз 2004 ж.). - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2004.- Б. 11-13. (Г.С.Балгабаевамен авторлық бірлестікте).

 11. Этностық-мәдени сәйкестілік мәселелерін әдіснамалық-теориялық талдау // Вестник КарГУ. Серия педагогика. – 2004. - №1(33). – С.73-77.

 12. Педагогикалық қарым-қатынасты ұйымдастыру // Менеджмент в образовании. – 2003. - № 3 (30). – С. 67-75. (Н.В.Мирзамен авторлық бірлестікте).

 13. Этностық-мәдени сәйкестіліктің психологиялық теориялары// Білім сапасы: проблемалар, ізденістер және келешегі: V - Халықаралық Байқоңыров оқуларының ғылыми жинағы. – Жезқазған: «Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» АҚ, 2004. – Б. 137-147.

 14. Этностық-мәдени сєйкестілікті дамыту ерекшеліктері // Қазіргі кезеңдегі педагогикалық жєне психологиялық ғылымның өзекті мәселелері: аймақ. ғыл.-тәжіриб.конф.матер. (26 қараша, 2004 ж.). - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2004. – Б. 37-45. (Г.С.Балгабаева, С.А.Абитаевамен авторлық бірлестікте).

 15. Бастауыш сынып оқушыларының өзін-өзі бағалауының ерекшеліктері // Қазіргі кезеңдегі педагогикалық жєне психологиялық ғылымның өзекті мєселелері: аймақ.ғыл.- тәжіриб. конф. матер. (26 қараша, 2004 ж.). - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2004. – Б. 45-54. (Г.Б.Бейсенбекова, Т.А.Абитаевамен авторлық бірлестікте).

 16. Этностық-мәдени сәйкестілік мәселесі // Орталық Азия республикалары мен ТМД елдеріндегі түркі тілдес халықтардың этнопсихология және этнопедагогикасының қазіргі жағдайы, олардың даму перспективалары: III-халықаралық ғыл-теор. конф. матер. (22 ақпан, 2005 ж.). - Алматы: «Қазақ университеті» баспасы, 2005. - Б. 46-47.

 17. Этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыруда әлеуметтену процесінің мәні // Академик Е.А.Бөкетов – ғалым, оқытушы, ойшыл: халықаралық ғыл. -тәжіриб.конф.матер. (23-24 наурыз). – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2005. – Б. 345-350.

 18. Этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыруда мектепке дейінгі ұйымдардың рөлі // Шоқан тағылымы - 10: халықаралық ғыл.-практ.конф.матер. (25-26 сәуір 2005 ж.) Т.2. - Көкшетау: КМУ баспасы, 2005. – Б. 237-241. (Ж.А.Кармановамен авторлық бірлестікте).

 19. Жалпы және әлеуметтік психология. 050905 мамандығына арналған типтік бағдарлама. - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2005. – 47 б. (Ж.А.Кармановамен авторлық бірлестікте).

 20. Этностық-мәдени сәйкестілікті зерттеу тәжірибесінен // Ізденіс. – 2006. - №1. – Б.296-298. (Ш.М.Мухтаровамен авторлық бірлестікте).

 21. Мектепке дейінгі ұйымдар - этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастырудың алғашқы сатысы // Ұлт тағылымы. – 2006. - №1. – Б.89-92 (Ж.А.Кармановамен авторлық бірлестікте).

 22. «Мектепке дейінгілерге этностық-мәдени білім беру» бағдарламасы. Қарағанды, 2006.

 23. «Тәрбиешілерге көмек» атты практикалық нұсқау. Қарағанды, 2006.

 24. Жалпы білім беретін мектепті басқару негіздері // Шоқан тағылымы - 11: халықаралық ғыл.-практ.конф.матер. (21-23 сәуір 2006 ж.) Т.2. - Көкшетау: КМУ баспасы, 2006. – Б. 164-166 . (Г.С.Махмутовамен авторлық бірлестікте).

 25. Ақпараттық технология – білім сапасын арттыру көзі // Шоқан тағылымы - 11: халықаралық ғыл.-практ.конф.матер. (21-23 сәуір 2006 ж.) Т.2 / КМУ. - Көкшетау: КМУ баспасы, 2006. – Б.11-13 (Т.А.Абитаевамен авторлық бірлестікте).

 26. «Ата-аналармен жұмыс» әдістемелік нұсқауы. Қарағанды, 2006.

 27. Білім беруді ақпараттандыру - өркениеттік қоғам сипаты // Университет: әлемдік білім кеңістігі жолында: V - Халықаралық Байқоңыров оқулары материалдарының жинағы. – Жезқазған: «ЖезУ» АҚ, 2006. – Б. 59-63. (Т.А.Абитаевамен авторлық бірлестікте).

 28. «Ана тілі» атты ЭЕМ-ға арналған бағдарлама. Куәлігі №152. ИС 02340.1   2   3   4
Похожие:

Кіріспе iconЖоспар Кіріспе
Кіріспе I. Ипотекалық несиелеудің теориялық және құқықтық аспектілері
Кіріспе iconЖоспар Кіріспе 3 І бөлім. Инфляцияның теориялық аспектілері
Кіріспе 3
Кіріспе iconЖоспар кіріспе 3 І. Бағалы қАҒаздар қҰҚЫҒЫ 4
Кіріспе 3
Кіріспе iconЖоспар. І. Кіріспе 3 ІІ. Негізгі бөлім
Кіріспе 3
Кіріспе iconЖоспар І. Кіріспе 3-5 І і
Кіріспе 3-5
Кіріспе iconЖоспар І. Кіріспе 3-5 ІІ
Кіріспе 3-5
Кіріспе iconЖоспар: Кіріспе. Негізгі бөлім а. Бодандыққа қарсы жойқын бұлқыныс; ә. Көзбен көрген көріністер; б. Құпия өлім мен “Желтоқсан оқиғасындағы” өкімен рөлі. в. “Қазақ ұлтшылдығы”. Қорытынды. I. Кіріспе
Кей кезде еске түсе қалса жүрекке шаншудай қадалады. Бұл атышулы оқиға қазақ халқының басына каншама қасірет әкелді. Соның ішінде...
Кіріспе iconРегистрационная форма
Кіріспе
Кіріспе icon3 4 І. Жалпы бөлім
Кіріспе
Кіріспе iconКіріспе
Алғашқы қадамдар
Кіріспе icon2 М.Әуезовтің өмір жолы
Кіріспе
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов