Қазақ Ұлттық медицина университеті icon

Қазақ Ұлттық медицина университетіНазваниеҚазақ Ұлттық медицина университеті
Дата конвертации03.12.2012
Размер236.79 Kb.
ТипДокументы
источник

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ БӨЛІМІ

ҚҰЖАТТАЛҒАН САПА ПРОЦЕДУРАСЫ: СӘЙКЕССІЗДІКТЕРДІ БАСҚАРУ

МАЗМҰНЫ: 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР..........................................................................................54

 2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР........................................................................54

 3. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР............................................................54

 4. БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР...................................................................54

 5. СӘЙКЕССІЗДІКТЕР ЖІКТЕМЕСІ...................................................................54

 6. СӘЙКЕССІЗДІКТЕРДІ БАСҚАРУ ТӘРТІБІ...................................................56

 7. СӘЙКЕС КЕЛМЕЙТІН ӨНІМДІ / ҚЫЗМЕТТІ АНЫҚТАУ.........................56

 8. СӘЙКЕС КЕЛМЕЙТІН ӨНІМДІ / ҚЫЗМЕТТІ ТЕҢДЕСТІРУ....................57

 9. ^ СӘЙКЕС КЕЛМЕЙТІН ӨНІМДІ / ҚЫЗМЕТТІ ТІРКЕУ, ТАЛДАУ,

ӨҢДЕУ ЖӘНЕ АЛУ...........................................................................................57

 1. ЖАУАПКЕРШІЛІК БӨЛІНІСІ..........................................................................58

 2. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ.................................................................................................58

 3. ӨЗГЕРІСТЕРДІ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ...................................................................59

 4. ТАНЫСУ ПАРАҒЫ............................................................................................60^

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


  1. Сәйкессіздіктерді басқару бойынша сапа процедурасы (бұдан былай – СП-СБ) «С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлтық Медицина Университеті» ШЖҚ-дағы РМК сәйкес келмейтін қызметтерді/өнімдерді анықтау, тіркеу және талдаудың бірыңғай тәртібін белгілейді.

  2. Осы процедура ҚазҰМУ-дың барлық қызметкерлері үшін қолданылуы міндетті сапа менеджмент жүйесінің ішкі нормативтік құжаты болып табылады. 1. ^

  НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


  1. Процедура төмендегідей нормативтік құжаттар негізінде жасалған:

   9000 СжХҰ ХС

   Сапа менеджмент жүйелері. Негізгі ережелер және сөздік.

   9001 СжХҰ ХС

   Сапа менеджмент жүйелері. Талаптар.

   9004 СжХҰ ҚР СТ


   19011 СжХҰ ХС


   1157 ҚР СТ

   Сапа менеджмент жүйелері. Жұмысты жақсарту бойынша ұсыныстар.

   Сапа менеджмент жүйесі және/немесе қоршаған орта аудиті бойынша ұсыныстар

   Жоғары кәсіптік білім. Білім беруді ұйымдастырудың сапа менеджментінің жүйесі.

  2. Процедураның тиісті тармақтарында сапа менеджмент жүйесінің төмендегідей ішкі нормативтік құжаттарына және бекітілген үлгілеріне сілтеме жасалған:

   СП-ЖБ-СМЖ.ҚазҰМУ

   Жазбаларды басқару

   СБ-СМЖ.ҚазҰМУ

   СП-ІА-СМЖ.ҚазҰМУ

   Ү-СМЖ.ҚазҰМУ

   Сапа жөніндегі басшылық

   Ішкі аудит

   Сапа менеджментінің жүйесінің үлгілері

 2. ^

  ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР


Аталған процедурада қолданылатын терминдер мен анықтамалар 9000 CжХҰ ХС мен Сапа менеджментінің жүйесінің терминдер мен анықтамалар сөздігінде келтірілген (С-СМЖ.ҚазҰМУ).
 1. ^

  БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР


МЖМБС – Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;

СжХҰ – Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым;

ХС – Халықаралық стандарт;

СП – Сапа процедурасы;

ПОҚ – Профессорлық-оқытушы құрам;

СБӨ – Сапа жөніндегі басшылық өкілі;

СМЖ – Сапа менеджменті жүйесі.
 1. ^

  СӘЙКЕССІЗДІКТЕР ЖІКТЕМЕСІ


ҚазҰМУ өз жұмысы барысында халыққа келесі қызметтерді көрсетеді:

- білім беру;

- ғылыми-зерттеушілік;

- емдеу-диагностикалық;

- біліктілікті арттыру және кадрларды қайта даярлау (қосымша кәсіптік білім беру).

ҚазҰМУ-дың негізгі өнімдері:

- жоғары арнайы білімі және жоғары кәсіптік білімі бар кадрлар;

- біліктілігі жоғары ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрлар;

- оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу әдебиеттері, электрондық оқулықтар және т.б.;

- зияткерлік өнім (бағдарламалық құралдар, ақпараттық технологиялар, әдістемелер, патенттер және т.б.);

- ғылыми-техникалық және ғылыми-өндірістік өнімдер.

ҚазҰМУ жұмысы барысында тиісінше түрлі сәйкессіздіктер орын алуы мүмкін.

5.1 Білім беру мекемелеріне қойылатын заңнамалық және нормативтік талаптарға сәйкессіздіктер.

  1. білім беру саласындағы жұмыстың сәйкессіздіктері:

   1. Үлгерімі төмен білім алушылар;

   2. Бітірушілер құзіреттілігінің ВПО (ВСО) МЖМББС талаптары мен тұтынушылар талабына сәйкессіздігі;

   3. ПОҚ біліктілігі мен құзіреттілігінің білім беру мекемелерінің және тұтынушылардың талаптарына сәйкессіздігі;

   4. Оқу жоспарындағы, жұмыс оқу жоспарындағы, мамандықтар мен пәндердің оқу-әдістемелік кешендеріндегі МЖМББС белгілеген талаптарға сәйкессіздігі;

   5. Білім алушының білімін бақылау әдістері мен түрлеріндегі сәйкессіздіктер;

   6. Штаттық қызметтерге педагогикалық жүктеме бөлудегі сәйкессіздіктер,

   7. Сабақ кестесіндегі сәйкессіздіктер;

   8. Маңыздылығы төмен оқу-әдістемелік материалдардың қолданылуы;

   9. ПОҚ жеке жұмыс жоспарын жоспарлауы мен орындауындағы сәйкессіздіктер;

   10. Толық оқу-әдістемелік қамсыздандырылмау;

   11. Толық материалдық-техникалық қамсыздандырылмау немесе оның тиісті талаптарға жауап бермеуі;

   12. Тұтынушылар мен мүдделі тараптардың білім беру сапасы бойынша шағымдары.

^ 5.3 Ғылыми-зерттеу жұмысы саласындағы сәйкессіздіктері:

   1. ПОҚ-тың, аспирант, докторанттардың ҒЗЖ-ның жеке жұмыс жоспарын орындамауы;

   2. Дайындықтан өткен біліктілігі жоғары ғылыми-педагогикалық кадрлардың (кандитаттар, докторлар) ҚР БҒСҚАК талаптарына сәйкес келмеуі;

   3. Ғылыми қызметкерлер біліктілігінің сәйкессіздігі;

   4. ПОҚ-тың ҚР БҒМ, ҚР ДМ дәрежелілік бойынша талаптарына сәйкессіздігі.

^ 5.4 Емдеу-диагностика жұмысы саласындағы сәйкес келмейтін өнім/қызмет:

   1. ПОҚ-тың клиникалық жүктемені орындамауы немесе толық көлемде орындамауы;

   2. ПОҚ-тың емдеу-кеңес беру көмектерін көрсетуінің бақыланбауы;

   3. ПОҚ-тың науқастарды диагностикалаудағы және емдеудегі дәрігерлік қателері;

   4. Науқастардың ПОҚ-қа шағымдануы.

  1. СМЖ-дағы сәйкессіздіктер:

   1. Құжатпен қамсыздандырудың және құжат айналымының СМЖ процедураларына сәйкессіздігі;

   2. Сапа саласындағы көзделген мақсаттардың іске асырылуындағы сәйкессіздіктер;

   3. Қызметкерлер құзіреттілігі біліктілік талаптарына сәйкессіздігі;

   4. Жұмыскердің Лауазымдық нұсқаулықта келтірілген міндеттері мен қызметтерінің Бөлімше туралы Ережеде белгіленген бөлімше міндеттері мен қызметтеріне сәйкес келмеуі;

   5. Өндірістік орта факторларының гигиеналық талаптарға және еңбек қауіпсіздігі талаптарына сәйкессіздігі;

   6. Инфрақұрылым мен ресурстар сәйкессіздігі (жұмыс кеңістігінің ауданы мен жағдайы, үдерістерге арналған құрал-жабдықтар, техникалық және бағдарламалық құралдар, негізгі жұмысты қамтамасыз ететін қызметтер);

   7. Тұтынушылардың кері байланысының болмауы.

^ 5.6 Шеткері ұйымдар арқылы жасалатын өнімді/қызметті сатып алу үдерістері бойынша сәйкессіздіктер:

5.6.1 Өнімді/қызметті сатып алу үдерісінде анықталған ҚазҰМУ талаптарына сәйкессіздіктер;

5.6.2 Құрылымдық бөлімшелердің тапсырыстарын орындаудың бақыланбауы;

5.6.3 Сатып алынатын өнімнің тексерілмей қабылдануы;

5.6.4 Сатып алынған өнімнің тиісінше сақталмауы;

5.6.5 Сатып алынған өнімді тіркеудегі және басқарудағы сәйессіздіктер.

Алдағы уақытта сәйкессіздіктерді анықтау және талдау барысында көрсетілген тізбе өзгеруі және толықтырылуы мүмкін.

 1. ^

  СӘЙКЕС КЕЛМЕЙТІН ҚЫЗМЕТТІ/ӨНІМДІ БАСҚАРУ ТӘРТІБІ


  1. Сәйкессіздіктерді басқару төмендегідей мақсаттарымен жүзеге асырылады:

 • тұтынушыларға қалыптасқан талаптарға сай келмейтін қызметтерді көрсетуді тоқтату;

 • ҚазҰМУ қызметкерлерінің сәйкес келмейтін қызметті\өнімді абайсыз пайдалануын тоқтату;

 • сәйкес келмейтін қызметті/өнімді жетілдіруге немесе ауыстыруға байланысты шығындарды азайту;

 • сәйкессіздік салдарына сәйкес келетін түзету және алдын алу әрекеттерін жобалау  1. Сәйкессіздіктерді басқару үдерісі төмендегідей тәртіп бойынша жүзеге асырылады:

 • сәйкес келмейтін қызметті/өнімді анықтау;

 • тіркеу және теңдестіру;

 • сәйкессіздіктің себептерін анықтай отырып талдау;

 • сәйкессіздіктің себептерін жою;

 • сәйкессіздіктің қайта туындауының алдын алу.
 1. ^

  СӘЙКЕС КЕЛМЕЙТІН ҚЫЗМЕТТІ/ӨНІМДІ АНЫҚТАУ


  1. ҚазҰМУ-дағыі сәйкес келмейтін қызмет/өнім келесі үдерістер барысында анықталады:

 • өнімді/қызметті тексеру (жиһазды, кеңсе техникасын, зертхана құрал-жабдықтарын, өлшеуіш құралдарды, жөндеу, баспаханалық және өзге қызметтерді);

 • СМЖ-ның ішкі және сыртқы аудиттері;

 • Сапа жүйесі үдерістерінің қызметін талдау және олардың нәтижелілігін анықтау;

 • Құрылымдық бөлімше жұмыстары;

 • өнімді тұтынушылармен және жұмыс берушілермен жұмыс (ғылыми, білім беру қызметтері нарықтарын және еңбек нарағын маркетингтік зерттеу нәтижелері);

 • білім беру мекемесінің өзін-өзі бағалауы;

 • сапа жүйесінің күші бар және дайындалу үстіндегі құжаттарын талдау;

 • тұтынушылардың қанағаттануын талдау;

 • СМЖ мәліметтерін басшылық тарапынан талдау;

 • тұтынушылардан шағым түсуі;

 • сауалнама нәтижелерін талдау және өңдеу;

 • өнім шығарылымын, көрсетілетін қызмет сапасын талдау.

  1. Тұтынушылардан келіп түскен шағымдарды тіркеу және басқару тәртібі СБ-СМЖ.ҚазҰМУ-де берілген.

  2. Қызмет көрсету барысындағы сәйкессіздіктердің анықталуына ҚазҰМУ қызметкерлері мен тексерушілер жауапты. Олардың тарапынан ауытқушылық туындаған жағдайда:

 • қажет болғанда – қызмет көрсетуді тоқтатуға;

 • сәйкессіздікті жою мүмкін болмаған жағдайда – бөлімше басшысына және/немесе Ректорға хабарлауға міндетті.
 1. ^

  СӘЙКЕС КЕЛМЕЙТІН ҚЫЗМЕТТІ/ӨНІМДІ ТЕҢДЕСТІРУ


Сәйкес келмейтін қызмет/өнім туралы хабарламаның әкімшілік немесе өзге де салдары болмайды. Сәйкес келмейтін қызметті/өнімді тіркеу себептері мен түзету әрекеттерінің дайындалуын талдау үшін пайдаланылады.
 1. ^

  СӘЙКЕС КЕЛМЕЙТІН ҚЫЗМЕТТІ/ӨНІМДІ ТІРКЕУ, ТАЛДАУ, ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ


  1. Үдерістер бойынша анықталған барлық сәйкессіздіктер, олардың қатарында тұтынушылардың шағымдары да бар, барлық құрылымдық бөлімшелерде жүргізілетін Сәйкессіздіктерді есепке алу журналына тіркелуі тиіс (Ү-СМЖ.ҚазҰМУ, Үлгі).

  2. Аудит барысында анықталған сәйкессіздіктерге Сәйкессіздік жөніндегі хаттама рәсімделеді (Ү-СМЖ.ҚазҰМУ, Үлгі), ол туралы ақпарат СМЖ бөлімінің Сәйкессіздіктер жөніндегі хаттамаларды тіркеу журналында тіркеледі (Ү-СМЖ.ҚазҰМУ, Үлгі).

  3. Сәйкес келмейтін қызмет/өнім анықталған жағдайда талдауды міндетті түрде бір немесе бірнеше лауазымды тұлғалары жүргізеді: Ректор, СБӨ, Бөлімше басшылары және мүдделі қызметкерлер тартылады.

  4. Талдау нәтижелері бойынша төмендегідей мәселелер анықталады:

 • сәйкессіздіктің орын алу себептері;

 • сәйкес келмейтін қызметті/өнімді жою бойынша қабылданатын шешімдер;

 • сәйкессіздіктерді және олардың себептерін жою бойынша қажетті түзету әрекеттері. Олар сәйкессіздіктің қайта туындамауына кепілдік береді;

 • қажетті түзету әрекеттерін жүзеге асыру жауапкершілігі жүктелетін тұлға.

  1. Түзету әрекеттері жүргізілгеннен кейін қызметтің/өнімнің тиісті талаптарға сәйкестігін растау үшін верификация қайта жасалады.
^
12 ӨЗГЕРІСТЕРДІ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ

Өзгеріс нөмірі

Парақ нөмірлері

Өзгеріс енгізу негіздемесі


Қолы

Қолдың анықтамасы


Күні

Өзгеріс енгізіл

ген күн

ауыстырылған

жаңа

жойыл-ған


 1. ^

  ТАНЫСУ ПАРАҒЫ
р/н

Аты-жөні

Лауазымы

Жеке қолы

Күні

Ескертпелер


178 беттің беті
Похожие:

Қазақ Ұлттық медицина университеті iconТиптік оқу бағдарламасы жоғары кәсіптік білім балалар стоматологиясы
Республикалық орталығы, С. Асфендияров атындағы қазақ ұлттық медицина университеті, «Астана медицина университеті» АҚ, Қарағанды...
Қазақ Ұлттық медицина университеті iconҚазақ Ұлттық медицина университеті
«С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» шжқ-дағы рмк (бұдан былай ҚазҰМУ) сапаны жақсарту үдерісінің құрамдас...
Қазақ Ұлттық медицина университеті iconҚазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова «фармацевт-токсиколог»
Оқу орнының атауы: С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті
Қазақ Ұлттық медицина университеті iconҚазақ Ұлттық медицина университеті
Сапа менеджменті жүйесінің ішкі аудит бойынша сапа процедурасы ішкі аудитті жоспарлау, дайындау және өткізу тәртібін, осы жұмыстардың...
Қазақ Ұлттық медицина университеті iconС. Д. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени
«С. Ж. Асфендияроа атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі шаруашылықты...
Қазақ Ұлттық медицина университеті iconКоммуналды гигиенасы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Астана медицина университетің АҚ, С. Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті, Семей қаласының мемлекеттік медицина...
Қазақ Ұлттық медицина университеті iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова
С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің сапа саласындағы саясаты мен мақсаты
Қазақ Ұлттық медицина университеті iconҚазақ Ұлттық медицина университеті

Қазақ Ұлттық медицина университеті iconҚазақ Ұлттық медицина университеті

Қазақ Ұлттық медицина университеті iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті
...
Қазақ Ұлттық медицина университеті iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы