Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты icon

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультетыНазваниеҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты
Дата конвертации27.12.2012
Размер91.12 Kb.
ТипДокументы
источник


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫЫ

РАДИОТЕХНИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ФАКУЛЬТЕТЫ

«Компьютерлік технологиялар» кафедрасы


БЕКIТЕМIН

РТжБФ деканы
___________ Медеуов Ұ.І.

«____»________________2009ж.050703 – Ақпараттық жүйелер мамандығына арналған

«Компьютермен модельдеу негіздері»
пәнiнiң
СИЛЛАБУСЫКурс – 3

Семестр – 5

Кредиттер саны -3

Барлық сағаттар саны – 135

Аудиториялық сағаттар саны – 64

Дәрістер – 32 сағат

Зертханалық сабақтар – 32 сағат

Студенттің өзіндік жұмыстары – 71 сағат

Есептеу-графикалық жұмыстар- 3

Қорытынды бақылау - емтихан

Алматы, 2009

Жұмыс бағдарламасы «Компьютермен модельдеу негіздері» пәнінің типтік бағдарламасына сәйкес құрастырылған, «Компьютерлік технологиялар» кафедрасының 2009 жылғы тамыздың 28 күнгі мәжілісінде қарастырылып, құпталды. №1 хаттама.

Жұмыс бағдарламасын «Компьютерлік технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы Мұсатаева Г.Т. құрастырған.


Келісілді:

«Компьютерлік технологиялар» кафедрасының меңгерушісі

____________________ З.Қ.Құралбаев

^ 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері


Пәннің мақсаты ақпараттық жүйелерді зерттеу, жобалау және қолдану үшін компьютерлік модельдеудің теориясьш, әдістерін және технологиясын игеру больш табылады.

Пәнді оку нәтижесінде студенттер:

 • күрделі жүйелердің модельдерінің типтік кластарын және модельдеу әдістерін, Монте-Карло әдісінің аппаратын, күрделі жүйелердің қызмет атқару процестерінің моделін қүру принциптерін, формальдау жөне алгритмдеу әдістерін білулері қажет;

 • ақпараттық жүйелерді зерттеу, жобалау жөне пайдалану кезінде жүйелік әдістерді қоддануды, модельдеуші алгоритмдерді қүрастыруды және оларды алгоритмдік тілдерді жөне модельдеудің қолданбалы программалар пакеттерін пайдалана отырып жүзеге асыруды, жобалау процесін модельдеудің деректер базасын қолдану арқылы автоматтандыруды білулері керек.

Пререквизиттер: «Алгоритмдеу және программалау тілдері», «Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика».

Постреквизиттер: «Ақпараттық жүйелерді жобалау», «Сараптау жүйелері», дипломдық жобалау.


^ 2 Пән мазмұны

2.1 Дәрістік сабақтар (32 сағат)п/п

Дәріс тақырыбы және мазмұны

Сағ. саны

1

Кіріспе. Компьютермен модельдеудің негізгі түсініктері. Күрделі жүйелер. Күрделі жүйелердің сипаттамалары. Күрделі жүйелерді компьютермен модельдеу мақсаттары. Модельдеудің жүйелік принципі. Модельдеу түрлерінің жіктегіші. Аналитикаклық және имитациялық модельдер. Компьютермен модельдеудің кезеңдері. Модельдеуші алгоритмдерді құру принциптері. Модельдеуші алгоритмдердің жалпы құрылымы.

2

^ 1-бөлім. Компьютермен модельдеудің аналитикалық-имитациялық аппараты

20

2

Монте-Карло әдісі.

Кездейсоқ сан жөне оны модельдеу принципі. Қию әдісі. Конгруэнттік әдіс. Қосу әдісі. Кездейсоқ сандар тізбегін талдау. Кездейсоқ сандар тізбегі сапасының критерийлері. Ырғыту әдісі.

2

3

Кездейсоқ оқиғаларды модельдеу.

Қарапайым оқиғаларды модельдеу. Толық топталған оқиғаларды модельдеу. Күрделі оқиғаларды модельдеу.

2

4-5

Үздіксіз кездейсоқ шамаларды модельдеу.

Үздіксіз кездейсоқ шамаларды модельдеу әдістерін жіктеу. Кері функция әдісі. Дж. Нейманның "шығарып тастау" әдісі. Шекті теоремалар әдісі. Композициялау әдісі. Арнайы үздіксіз үлестірімдерді модельдеу.

4

6

Дискретті кездейсоқ шамаларды модельдеу.

Дискретті кездейсоқ шамаларды модельдеудщ негізгі әдісі. Геометриялық үлестірім заңьш модельдеу. Пуассон үлестірім заңын модельдеу.

2


п/п

Дәріс тақырыбы және мазмұны

Сағ. саны

7

Көпөлшемді кездейсоқ шамаларды модельдеу.

Тізбектеп модельдеу әдісі. Дж. Нейманның жалпылама "шығарып тастау" әдісі. Моменттер әдісі.

2

8

Кездейсоқ процестерді модельдеу.

Стационарлы емес кездейсоқ процестерді модельдеу. Стационарлы кездейсоқ процестерді модельдеу. Марков процестерін модельдеу.

2

9

Оқиғалар ағынын модельдеу.
Оқиғалар ағындарьшың қасиеттері. Қарапайым ағынды модельдеу. Эрланг ағынын модельдеу. Пальм ағынын модельдеу. Бейстационарлы кездейсоқ оқиғалар ағынын модельдеу.

2

10-11

Кездейсоқ заңдылықтарды ұқсастандыру.

Таңдаманың сандық сипаттамасын ұқсастандыру. Үздіксіз кездейсоқ шамалардың үлестірім функциясын ұқсастандыру. Дискретті кездейсоқ шамалардьщ үлестірім заңын үқсастандыру. Үқсастандыру нәтижесін бағалау.

4

^ 2-6өлім. Компьютермен модельдеудің жүйелерін құру технологиясы

10

12-13

Компьютермен модельдеуді ұйымдастыру.

Компьютермен модельдеуді жоспарлау. Компьютермен модельдеуді жүзеге асыру. Модельдеу нәтижесін талдаудың регенеративтік әдісі.

4

14-15

Көпшілікке қызмет көрсету жүйелерін модельдеу.

Бір каналды көпшілікке қызмет көрсету жүйелерін модельдеу. Сенімсіз элементгі көшпілікке қызмет көрсету жүйелерін модельдеу. Салыстырмалы приоритетті қызмет көрсету жүйелерін модельдеу.

4


п/п

Дәріс тақырыбы және мазмұны

Сағ. саны

16

Экономикалық-ұйымдастырушылық жүйелерді компьютерлік модельдеу.
«Ұсынушы-қойма-тұтынушы» типтік экономикалық тізбегін компьютерлік модельдеу. Қорларды үлестіру жүйелерін модельдеу.

2

Барлығы:

322.2 Зертханалық сабақтар (32 сағат)

№ п/п


^ Зертханалық сабақ тақырыбы

Сағ. саны

1

Кездейсоқ сандарды модельдеудің алгоритмдерін құру.


2

2

^

Кездейсоқ оқиғаларды имитациялаудың алгоритмдерін құру.


2

3

Үлестіру заңдарымен берілген бірөлшемді кездейсоқ шамаларды модельдеу өдістері.


2

4

^

Үлестірім зандарымен берілген көпөлшемді кездейсоқ шамаларды модельдеу өдістері.


2

5

Имитациялық экспериментті жоспарлау алгоритмдері.


2

6-7

^

КҚК (СМО) модельдеуші алгоритмдерін құру.


4

8


Базалық тізбекті модельдеу.

2

9
^

Кездейсоқ оқиғаларды модельдеу.


2

10

Кездейсоқ шамалардың генераторлары.


2

11-12
^

Оку процесін модельдеу.


4

13


Сұраныстар ағымын модельдеу.

2

14-15


Көпшілікке қызмет көрсету жүйелерін модельдеу.

4

16


Кездейсоқ зандылықтарды ұқсастандыру.

2

Барлығы:

32^ 2.3 Студенттердің өзіндік жұмысы

Студенттің өзіндік жұмысы дәpicтiк материалдарды талқылау, тәжірибелік және лабораториялық сабақтарға дайындалу, лабораториялық жұмыстарды қорғау, тест бақылауына дайындалумен қатар, косымша материалдарды оқуды және есептік-графикалық жұмыстарды орындауды қамтиды. Ақпараттар көзі ретінде студент оқулықтарды, оқу құралдарын, компьютерлер мен компьютерлік технологиялар туралы мерзімдік басылымдарды, анықтамалық әдебиеттерді және институт пен кафедра сайттарындағы оқу материалдарын және Интернет қорын пайдаланады.

Cтуденттерге есеп-графикалық жұмыстарды (ЕГЖ) орындауға келесі тақырыптар ұсынылады:

 1. Жанармай станциясының жұмысын модельдеу.

 2. Салыстырмалы приоритетті көпшілікке қызмет көрсету жүйесін модельдеу.

 3. ТПАБЖ модельдеу.

 4. Өндірісті басқару жүйелерін модельдеу.

 5. Такси паркінің жұмысын модельдеу.

 6. Электр құрылғыларьш жөндеу шеберханасының жұмысын модельдеу.

 7. Супермаркет жұмысын модельдеу.

 8. Ақпаратгық жүйелер жұмысын модельдеу.

^

2.4 Студенттердің білімдерінің қорытынды бағасы

Пән бойынша студенттердің білімдерін бағалау өзіндік жұмыстар сапасы мен емтихан нәтижелерін ескеру арқылы жүргізіледі.


Емтихан АЭэжБИ емтихандар жүргізу жайлы қаулысына сай өткізіледі.  1. ӘДЕБИЕТТЕР


Негізгі:

 1. Шоқаев Д.Н. Ақпараттық процестерді талдау жэне модельдеу. Оқулық, Алматы, Эверо, 2005 ж. 186 6.

 2. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. М. ВШ. 1998г.

 3. Шукаев Д.Н. Моделирование случайных закономерностей на ЭВМ. Китай, 1991г.

Қосымша:

 1. Шукаев Д.Н. Компьютерное моделирование. - Алматы: КазНТУ, 2004.136 с.

 2. Мұртазина Ә.Ө. Компыотермен модельдеу. Алматы, 2003.

 3. Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. «Наука» ФМ, 1983г.

 4. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем., «Мир», 1985г.

 5. Бусленко И.П. Моделирование сложных систем. Нака. 1988г.

 6. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем - искусство и наука. «Мир», 1978г.

 7. Иванова В.М. Случайные числа и их применение. М. «Фин. и статистика», 1994г.

 8. Овчаров Л.А. Прикладные задачи ТМО. М. Машиностроение, 1989г.

 9. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. т.2. М., «Мир», 1997г.

 10. Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика С5. - СПб.: Питер, Киев: Издательская группа ВНҰ, 2004.

 11. Вафоломеев В.И., Назаров СВ. Алгоритмическое моделирование элементов экономических систем: Практикум: Учебное пособие. -М.: Финансы и статистика, 2004.
Похожие:

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты
Жұмыс бағдарламасы жұмыстық оқу жоспарына сәйкес құрастырылды, «Компьютерлік технологиялар» кафедрасының 2009 жылғы тамыздың 28 күнгі...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты iconАҚпараттық хат қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс университеті
Алматы энергетика және байланыс университеті (АЭжБУ) 2014 ж. 11,12 сәуірінде жоо студенттері арасында радиотехника, электроника және...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті»
Радиотехника және байланыс факультетинің оқу-әдістемелік коммисиясы отырысында (19. 06. 2012 ж №10 хаттама) қарастырылған және бекітілген...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
АЭжбу-да көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасы туралы ең анық ақпарат алу мақсатында жүргізілді
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институты компьютерлік технологиялар кафедрасы
Курс программасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына (госо рк 4), 050704 – «Есептеу техникасы және программалық жабдықр»...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі «Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ Жылу энергетика факультеті Физика кафедрасы
Мамандық 5В081200 – «Ауыл шаруашылығының энергиямен қамтамасыздандырылуы» мамандығы үшін
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты icon«алматы энергетика және байланыс институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы радиотехника және байланыс факультеті «инженерлік кибернетика»
Жұмыс бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына (госо-2006ж.), 050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының оқу...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты icon«алматы энергетика және байланыс институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы радиотехника және байланыс факультеті «компьютерлік технологиялар»
Оқу жоспары мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына (госо-2006ж.), 050704 «Есептеу техникасы және программалық қамтама»...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты icon«алматы энергетика және байланыс институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы радиотехника және байланыс факультеті «компьютерлік технологиялар»
Жұмыс бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына (госо-2006ж.), 050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының оқу...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі алматы энергетика және байланыс университеті
«Сұйық және газ механикасы» пәні бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) 5В071700 – Жылуэнергетика мамандығы үшін оқу жоспарына сәйкес,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы