I м. Жалпы ережелер 1 тара у. Негiзгi ережелер 1 б а п. Осы Кодекс icon

I м. Жалпы ережелер 1 тара у. Негiзгi ережелер 1 б а п. Осы КодексНазваниеI м. Жалпы ережелер 1 тара у. Негiзгi ережелер 1 б а п. Осы Кодекс
i м. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 1 - тара у. НЕГIЗГI ЕРЕЖЕЛЕР<>1 - б а п. Ос
Дата конвертации11.10.2014
Размер344.16 Kb.
ТипКодекс
источник

М А З М Љ Н Ы

 
Ж а л п ы б ˜ л i м
1 - б ˜ л i м. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1 - т а р а у. НЕГIЗГI ЕРЕЖЕЛЕР
1 - б а п. Осы Кодексте пайдаланылатын негiзгi џѕымдар 5

2 - б а п. Ћазаћстан Республикасыныѓ экологиялыћ заѓнамасы 11

3 - б а п. Осы Кодексте реттелетiн ћатынастар 12

4 - б а п. Ћазаћстан Республикасы орныћты дамуыныѓ

экологиялыћ негiздерi 12

5 - б а п. Ћазаћстан Республикасы экологиялыћ заѓнамасыныѓ

негiзгi принциптерi 13

6 - б а п. Ћоршаѕан ортаны ћорѕау саласындаѕы мемлекеттiк рет-

теудiѓ жќне табиѕи ресурстарды пайдалану саласын-

даѕы мемлекеттiк басћарудыѓ негiзгi ережелерi 14

7 - б а п. Ћоршаѕан ортаны ћорѕау объектiлерi 14

8 - б а п. Мемлекеттiк табиѕи-ћорыћ ћоры 15

9 - б а п. Ерекше ћорѕалатын табиѕи аумаћ 15

10 - б а п. Табиѕат пайдалану џѕымы жќне оныѓ тљрлерi 15

11 - б а п. Табиѕат пайдаланушылар 16

12 - б а п. Арнайы табиѕат пайдалану ћџћыѕыныѓ туындау

негiздерi жќне оны жљзеге асыру шарттары 16
2 - т а р а у. ЖЕКЕ ТЏЛЅАЛАРДЫЃ, ЋОЅАМДЫЋ

^ БIРЛЕСТIКТЕРДIЃ ЖЌНЕ ЖЕРГIЛIКТI €ЗIН-€ЗI БАСЋАРУ ОРГАНДАРЫНЫЃ ЋЏЋЫЋТАРЫ МЕН МIНДЕТТЕРI
13 - б а п. Жеке тџлѕалардыѓ ћоршаѕан ортаны ћорѕау сала-

сындаѕы ћџћыћтары мен мiндеттерi 17

14 - б а п. Ћоѕамдыћ бiрлестiктердiѓ ћоршаѕан ортаны ћорѕау

саласындаѕы ћџћыћтары мен мiндеттерi 18

15 - б а п. Жергiлiктi ˜зiн-˜зi басћару органдарыныѓ ћоршаѕан

ортаны ћорѕау жќне табиѕат пайдалану саласындаѕы

˜кiлеттiктерi 20
3 - т а р а у. МЕМЛЕКЕТТIК ОРГАНДАРДЫЃ ЋОРШАЅАН

^ ОРТАНЫ ЋОРЅАУ ЖЌНЕ ТАБИЅАТ ПАЙДАЛАНУ

САЛАСЫНДАЅЫ ЋЏЗЫРЕТI
16 - б а п. Ћазаћстан Республикасы Љкiметiнiѓ ћџзыретi 20

17 - б а п. Ћоршаѕан ортаны ћорѕау саласындаѕы уќкiлеттi

органныѓ ћџзыретi 22

18 - б а п. Арнайы уќкiлеттi мемлекеттiк органдардыѓ ћџзыретi 25

19 - б а п. Облыстардыѓ (республикалыћ маѓызы бар ћаланыѓ,

астананыѓ) жергiлiктi ˜кiлдi органдарыныѓ ћоршаѕан

ортаны ћорѕау саласындаѕы ћџзыретi 26

20 - б а п. Облыстардыѓ (республикалыћ маѓызы бар ћаланыѓ,

астананыѓ) жергiлiктi атћарушы органдарыныѓ ћор-

шаѕан ортаны ћopѕaу саласындаѕы ћџзыретi 26
2 - б ˜ л i м. ЋОРШАЅАН ОРТАНЫ ЋОРЅАУ САЛАСЫНДАЅЫ ЋЫЗМЕТТI ЛИЦЕНЗИЯЛАУ, ЭКОЛОГИЯЛЫЋ НОРМАЛАУ, ЋОРШАЅАН ОРТАНЫ ЋОРЅАУ САЛАСЫНДАЅЫ

^ ТЕХНИКАЛЫЋ РЕТТЕУ, ЋОРШАЅАН ОРТАЅА ЌСЕРДI

БАЅАЛАУ, ЭКОЛОГИЯЛЫЋ САРАПТАМА, ЭКОЛОГИЯЛЫЋ РЏЋСАТТАР, ЭКОЛОГИЯЛЫЋ АУДИТ
21 - б а п. Ћоршаѕан ортаны ћорѕау саласындаѕы ћызметтi

лицензиялау 28
4 - т а р а у. ЭКОЛОГИЯЛЫЋ НОРМАЛАУ
22 - б а п. Экологиялыћ нормалаудыѓ маћсаты 28

23 - б а п. Ћоршаѕан орта сапасыныѓ нормативтерi жќне

оларды белгiлеу тќртiбi 28

24 - б а п. Ћоршаѕан орта сапасыныѓ нысаналы к˜рсеткiштерi 30

25 - б а п. Эмиссиялар нормативтерi 30

26 - б а п. Эмиссиялардыѓ техникалыћ љлестiк нормативтерi 31

27 - б а п. Ластаушы заттар шыѕарындылары мен т˜гiндiлерiнiѓ

жол берiлетiн шектi нормативтерi 31

28 - б а п. Эмиссиялар нормативтерiн айћындау тќртiбi 31

29 - б а п. Табиѕи ресурстар жай-кљйiнiѓ ˜зге де нормативтерi 32
5 - т а р а у. ЋОРШАЅАН ОРТАНЫ ЋОРЅАУ

^ САЛАСЫНДАЅЫ ТЕХНИКАЛЫЋ РЕТТЕУ
30 - б а п. Ћоршаѕан ортаны ћорѕау саласындаѕы сќйкестiктi

растау объектiлерi мен рќсiмi 32

31 - б а п. Экологиялыћ ћауiпсiздiктi ћамтамасыз ету маћса-

тында сќйкестiктi растауѕа арналѕан стандарттар 32

32 - б а п. Экологиялыћ таѓбалау 33

33 - б а п. Техникалыћ реттеу ж˜нiндегi сарапшылыћ кеѓес 33

34 - б а п. Халыћаралыћ стандарттарды енгiзу 34
6 - т а р а у. ЋОРШАЅАН ОРТАЅА ЌСЕРДI БАЅАЛАУ
35 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа ќсердi баѕалау 34

36 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа ќсердi баѕалау мiндеттiлiгi 34

37 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа ќсердi баѕалаудыѓ кезеѓдерi 35

38 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа ќсердi баѕалауды жљргiзу тќртiбi 35

39 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа ќсердi баѕалау процесiнде есепке

алынуѕа тиiс ќсерлердiѓ тљрлерi 36

40 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа ќсердi баѕалау объектiлерiн баѕа-

лану маѓыздылыѕы мен толымдылыѕы бойынша

сыныптау 36

41 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа ќсердi баѕалау ћџжаттамасы 37

42 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа ќсерге баѕалау жљргiзудi ќдiсте-

мелiк ћамтамасыз ету 38

43 - б а п. Трансшекаралыћ ќсерi бар объектiлердiѓ ћоршаѕан

ортаѕа ќсерiн баѕалау ерекшелiктерi 39

44 - б а п. Ћолданыстаѕы объектiлер љшiн ћоршаѕан ортаѕа

ќсердi баѕалау ерекшелiктерi 39
7 - т а р а у. ЭКОЛОГИЯЛЫЋ САРАПТАМА
45 - б а п. Экологиялыћ сараптама тљрлерi 39

46 - б а п. Экологиялыћ сараптаманыѓ маћсаттары 39

47 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ сараптама oбъектiлерi 39

48 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ сараптаманы жљзеге

асыратын органдар 41

49 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ сараптаманы жљргiзу

тќртiбi 41

50 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ сараптаманы жљргiзу мер-

зiмдерi 42

51 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ сараптаманыѓ ћорытын-

дысы 42

52 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ сараптаманы жљзеге

асыратын сарапшылыћ б˜лiмшелерi басшыларыныѓ

ћџћыћтары 42

53 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ сараптама сарапшысы 44

54 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ сараптама жљргiзу про-

цесiне сырттан сарапшылар тарту 45

55 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ сараптамадан ˜ткен нор-

мативтiк ћџћыћтыћ актiлер жобаларыныѓ тiзiлiмi 45

56 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ сараптаманыѓ сарапшы-

лыћ кеѓестерi 45

57 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ сараптаманыѓ жариялылыѕы

жќне халыћтыѓ шешiмдер ћабылдауѕа ћол жеткiзуi 46

58 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ сараптаманы жљзеге асыру

кезiндегi келiспеушiлiктердi ћарау тќртiбi 47

59 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ сараптаманы ћаржылан-

дыру 47

60 - б а п. Ћоѕамдыћ экологиялыћ сараптама 47

61 - б а п. Ћоѕамдыћ экологиялыћ сараптаманы џйымдастырушы 47

62 - б а п. Ћоѕамдыћ экологиялыћ сараптаманыѓ сарапшылары 48

63 - б а п. Ћоѕамдыћ экологиялыћ сараптама объектiсi тапсы-

рыс берушiсiнiѓ ћџћыћтары мен мiндеттерi 49

64 - б а п. Ћоѕамдыћ экологиялыћ сараптаманы ћаржыландыру 49

65 - б а п. Ћоѕамдыћ экологиялыћ сараптаманы тiркеу тќртiбi 50

66 - б а п. Ћоѕамдыћ экологиялыћ сараптаманыѓ ћорытындысы 51

67 - б а п. Ћоѕамдыћ экологиялыћ сараптаманыѓ нќтижелерiн

пайдалану 52
8 - т а р а у. ЭКОЛОГИЯЛЫЋ РЏЋСАТТАР
68 - б а п. Экологиялыћ рџћсаттардыѓ тљрлерi 52

69 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа эмиссияларѕа рџћсат 52

70 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа эмиссияларѕа рџћсаттыѓ мазмџны 53

71 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа эмиссияларѕа рџћсат алу талап

етiлетiн объектiлердiѓ санаттары 53

72 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа эмиссияларѕа рџћсат алу љшiн табыс

етiлетiн материалдар 54

73 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа эмиссиялар љшiн рџћсатћа енгiзi-

летiн табиѕат пайдалану шарттары 55

74 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа эмиссиялар љшiн ˜тiнiмдер беру,

ћарау жќне рџћсат беру мерзiмдерi 55

75 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа эмиссияларѕа рџћсат беру љшiн

негiздер 56

76 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа эмиссияларѕа рџћсаттардыѓ ћол-

данылу мерзiмдерi 57

77 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа эмиссияларѕа рџћсат беруден бас

тарту, оны тоћтата тџру жќне жою 57

78 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа эмиссияларѕа рџћсатты ћайта

ресiмдеу тќртiбi 58

79 - б а п. Кешендi экологиялыћ рџћсат 58
9 - т а р а у. ЭКОЛОГИЯЛЫЋ АУДИТ
80 - б а п. Экологиялыћ аудит 59

81 - б а п. Экологиялыћ аудит тљрлерi жќне оны жљргiзу љшiн

негiздер 59

82 - б а п. Экологиялыћ аудиттi жљргiзу 60

83 - б а п. Мiндеттi экологиялыћ аудиттi жљргiзу туралы шешiм 63

84 - б а п. Мiндеттi экологиялыћ аудиттi жљргiзудiѓ ерекше-

лiктерi 64

85 - б а п. Экологиялыћ аудиторлыћ есептерге ћойылатын

талаптар 64

86 - б а п. Мiндеттi экологиялыћ аудит есебiн ћарау тќртiбi 65

87 - б а п. Экологиялыћ аудитор 66

88 - б а п. Экологиялыћ аудиторлыћ џйым 66

89 - б а п. Экологиялыћ аудиторлар палатасы 66

90 - б а п. Экологиялыћ аудиторлардыѓ жќне экологиялыћ

аудиторлыћ џйымдардыѓ ћџћыћтары 66

91 - б а п. Экологиялыћ аудиторлардыѓ жќне экологиялыћ

аудиторлыћ џйымдардыѓ мiндеттерi 67

92 - б а п. Экологиялыћ аудиттi жљргiзу ћџћыѕын шектеу 67

93 - б а п. Аудиттелетiн субъектiнiѓ ћџћыћтары мен мiндеттерi 68

94 - б а п. Экологиялыћ менеджмент жљйелерiнiѓ аудитi 69
3 - б ˜ л i м. ЋОРШАЅАН ОРТАНЫ ЋОРЅАУДЫ

^ ЖЌНЕ ТАБИЅАТ ПАЙДАЛАНУДЫ ЭКОНОМИКАЛЫЋ РЕТТЕУ
10 - т а р а у. ЋОРШАЅАН ОРТАНЫ ЋОРЅАУДЫ ЖЌНЕ ТАБИЅАТ ПАЙДАЛАНУДЫ ЭКОНОМИКАЛЫЋ РЕТТЕУ ТЕТIКТЕРI
95 - б а п. Ћоршаѕан ортаны ћорѕауды жќне табиѕат пайда-

лануды экономикалыћ реттеу тетiктерiнiѓ тљрлерi 69

96 - б а п. Ћоршаѕан ортаны ћорѕау ж˜нiндегi iс-шаралар 69

97 - б а п. Ћоршаѕан ортаны ћорѕау ж˜нiндегi iс-шараларды

ћаржыландыру 70

98 - б а п. Бюджет ћаражаты есебiнен ћаржыландырылатын

ћоршаѕан ортаны ћорѕау ж˜нiндегi iс-шараларды

жоспарлау 70

99 - б а п. Табиѕат пайдаланушылардыѓ ˜з ћаражаттары есе-

бiнен ћаржыландырылатын ћоршаѕан ортаны ћор-

ѕау ж˜нiндегi iс-шараларды жоспарлау 71

100 - б а п. Ћазаћстан Республикасыныѓ заѓнамасында тыйым

салынбаѕан ˜зге де к˜здер есебiнен ћаржыланды-

рылатын ћоршаѕан ортаны ћорѕау ж˜нiндегi

iс-шараларды жоспарлау 71

101 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа эмиссиялар љшiн т˜лемаћы 71

102 - б а п. Табиѕи ресурстардыѓ жекелеген тљрлерiн пайдалан-

ѕаны љшiн бюджетке т˜ленетiн мiндеттi т˜лемдер 72

103 - б а п. Ћоршаѕан ортаны ћорѕауды экономикалыћ ынталан-

дыру 72

104 - б а п. Мемлекеттiк емес ћарыздар бойынша мемлекеттiк

кепiлдiктер беру 72

105 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа эмиссияларды басћарудыѓ нарыћ-

тыћ тетiктерi 72

106 - б а п. Халыћаралыћ деѓгейде квоталар саудасы 73

107 - б а п. Экологиялыћ саћтандыру 73
11 - т а р а у. ЋОРШАЅАН ОРТАЅА КЕЛТIРIЛГЕН

^ ЗАЛАЛДЫ ЭКОНОМИКАЛЫЋ БАЅАЛАУ
108 - б а п. Ћоршаѕан ортаѕа келтiрiлген залалды экономи-

калыћ баѕалау тќртiбi 73

109 - б а п. Залалды экономикалыћ баѕалаудыѓ тура ќдiсi 74

110 - б а п. Залалды экономикалыћ баѕалаудыѓ жанама ќдiсi 74
4 - б ˜ л i м. ЭКОЛОГИЯЛЫЋ БАЋЫЛАУ
12 - т а р а у. ЋОРШАЅАН ОРТАНЫ ЋОРЅАУ,

^ ТАБИЅИ РЕСУРСТАРДЫ ЋОРЅАУ, МОЛЫЋТЫРУ

МЕН ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫНДАЅЫ МЕМЛЕКЕТТIК БАЋЫЛАУ
111 - б а п. Мемлекеттiк баћылаудыѓ маћсаты мен тљрлерi 75

112 - б а п. Ћоршаѕан ортаны ћорѕау, табиѕи ресурстарды

ћорѕау, молыћтыру мен пайдалану саласындаѕы

мемлекеттiк баћылауды жљзеге асыратын органдар 75

113 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ баћылаудыѓ мiндеттерi 76

114 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ баћылаудыѓ баѕыттары 76

115 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ баћылауды џйымдастыру 79

116 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ баћылауды жљзеге асы-

ратын лауазымды адамдар 79

117 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ баћылауды жљзеге асы-

ратын лауазымды адамдардыѓ ћџћыћтары 81

118 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ баћылауды жљзеге асы-

ратын лауазымды адамдардыѓ мiндеттерi 82
13 - т а р а у. ИНСПЕКТОРЛЫЋ ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ТЕКСЕРУЛЕР
119 - б а п. Инспекторлыћ экологиялыћ тексерулер џѕымы,

тљрлерi жќне оларды џйымдастыру 82

120 - б а п. Инспекторлыћ экологиялыћ тексерулер жљргiзудiѓ

кезеѓдiлiгi мен мерзiмдерi 84

121 - б а п. Инспекторлыћ экологиялыћ тексерулер жљргiзу

тќртiбi 85

122 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ инспекторлардыѓ инспек-

торлыћ экологиялыћ тексеру жљргiзу љшiн аумаћћа

немесе љй-жайѕа кiруiне жол беру 86

123 - б а п. Инспекторлыћ экологиялыћ тексеру нќтижелерi 87

124 - б а п. Инспекторлыћ экологиялыћ тексеру нќтижелерiн

ресiмдеу тќртiбi 89

125 - б а п. Инспекторлыћ экологиялыћ тексерудiѓ ћосалћы

ћџралдары 89

126 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ баћылауды жљзеге асы-

ратын лауазымды адамдардыѓ ќрекеттерiне

(ќрекетсiздiгiне) шаѕымдану тќртiбi 90

127 - б а п. Инспекторлыћ экологиялыћ тексерудi жљргiзу ке-

зiнде аћпараттыѓ ћџпиялылыѕын ћамтамасыз ету 90
14 - т а р а у. €НДIРIСТIК ЭКОЛОГИЯЛЫЋ БАЋЫЛАУ
128 - б а п. €ндiрiстiк экологиялыћ баћылауды таѕайындау жќне

оныѓ маћсаттары 90

129 - б а п. €ндiрiстiк экологиялыћ баћылауды жљргiзу тќртiбi 91

130 - б а п. Табиѕат пайдаланушыныѓ ˜ндiрiстiк экологиялыћ

баћылау жљргiзу кезiндегi ћџћыћтары мен мiндеттерi 91

131 - б а п. €ндiрiстiк экологиялыћ баћылау баѕдарламасын

ќзiрлеуге ћойылатын талаптар 92

132 - б а п. €ндiрiстiк мониторингтiѓ тљрлерi жќне оны жљргiзудi

џйымдастыру 93

133 - б а п. €ндiрiстiк экологиялыћ баћылау ж˜нiндегi есеп пен

есептiлiк 94

134 - б а п. Табиѕат пайдаланушыныѓ iшкi тексерулердi џйым-

дастыруы 94
15 - т а р а у. ЋОЅАМДЫЋ ЭКОЛОГИЯЛЫЋ БАЋЫЛАУ
135 - б а п. Ћоѕамдыћ экологиялыћ баћылаудыѓ маћсаттары

мен мiндеттерi 95

136 - б а п. Аћпараттыћ жќне ˜зге де ˜зара iс-ћимыл 95
5 - б ˜ л i м. ЭКОЛОГИЯЛЫЋ МОНИТОРИНГ

^ ПЕН КАДАСТРЛАР
16 - т а р а у. ЋОРШАЅАН ОРТА

MEH ТАБИЅИ РЕСУРСТАР МОНИТОРИНГI
137 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ мониторинг 96

138 - б а п. Ћоршаѕан орта мен табиѕи ресурстар мониторин-

гiнiѓ бiрыѓѕай мемлекеттiк жљйесi жќне оныѓ мiн-

деттерi 96

139 - б а п. Ћоршаѕан орта мен табиѕи ресурстар мониторингi

бiрыѓѕай мемлекеттiк жљйесiнiѓ бiрыѓѕай аћпарат-

тыћ жљйесi 97

140 - б а п. Ћоршаѕан орта мен табиѕи ресурстар мониторингi

бiрыѓѕай мемлекеттiк жљйесiнiѓ мазмџны 98

141 - б а п. Ћоршаѕан орта жай-кљйiнiѓ мониторингi 98

142 - б а п. Табиѕи ресурстар мониторингi 99

143 - б а п. Мониторингтiѓ арнайы тљрлерi 101

144 - б а п. Ћоршаѕан орта мен табиѕи ресурстар мониторингi

бiрыѓѕай мемлекеттiк жљйесiнiѓ деѓгейлерi мен

байћау желiлерi 102

145 - б а п. Ћоршаѕан орта мен табиѕи ресурстар мониторингi

бiрыѓѕай мемлекеттiк жљйесiнiѓ жџмыс iстеу негiз-

дерi 102

146 - б а п. Ћоршаѕан орта мен табиѕи ресурстар мониторин-

гiнiѓ бiрыѓѕай мемлекеттiк жљйесiн ћаржыландыру 103
17 - т а р а у. ЋОРШАЅАН ОPTAHЫЃ ЛАСТАНУ УЧАСКЕЛЕРIН МЕМЛЕКЕТТIК ЕСЕПКЕ АЛУ
147 - б а п. Ћоршаѕан ортаныѓ ластану учаскелерiн есепке

алуды жљргiзудiѓ мiндеттерi мен принциптерi 104

148 - б а п. Ћоршаѕан ортаныѓ ластану учаскелерiн есепке

алуды жљргiзудiѓ тќртiбi жќне олардыѓ тiзiлiмдерi 104
18 - т а р а у. ТАБИЅИ РЕСУРСТАРДЫЃ МЕМЛЕКЕТТIК

КАДАСТРЛАРЫ
149 - б а п. Табиѕи ресурстардыѓ мемлекеттiк кадастрларыныѓ

бiрыѓѕай жљйесi 104

150 - б а п. Кадастрлардыѓ бiрыѓѕай жљйесiнiѓ ћџрылымы мен

мазмџны 105

151 - б а п. Аћпарат беру 106
19 - т а р а у. €НДIРIС ПЕН ТЏТЫНУ ЋАЛДЫЋТАРЫНЫЃ МЕМЛЕКЕТТIК КАДАСТРЫ
152 - б а п. €ндiрiс пен тџтыну ћалдыћтарыныѓ мемлекеттiк

кадастры 107

153 - б а п. Ћалдыћтардыѓ мемлекеттiк кадастрыныѓ маћсат-

тары мен мiндеттерi 107

154 - б а п. Ћалдыћтардыѓ мемлекеттiк кадастрын жљргiзу 107

155 - б а п. Ћалдыћтардыѓ мемлекеттiк кадастрын жљргiзу

нќтижелерi туралы аћпарат 108
20 - т а р а у. ЗИЯНДЫ 3ATTAPДЫ, РАДИОАКТИВТI

^ ЋАЛДЫЋТАРДЫ К€МУ МЕН САРЋЫНДЫ СУЛАРДЫ ЖЕР

ЋОЙНАУЫНА АЅЫЗУДЫЃ МЕМЛЕКЕТТIК КАДАСТРЫ
156 - б а п. Зиянды заттарды, радиоактивтi ћалдыћтарды

к˜мудiѓ жќне сарћынды суларды жер ћойнауына

аѕызудыѓ мемлекеттiк кадастры 108

157 - б а п. ʘмудiѓ мемлекеттiк кадастрыныѓ мазмџны 109

158 - б а п. ʘмудiѓ мемлекеттiк кадастрын жљргiзу 110

21 - т а р а у. ЭКОЛОГИЯЛЫЋ АЋПАРАТ
159 - б а п. Экологиялыћ аћпарат 110

160 - б а п. Мемлекеттiк органдар мен ˜зге де заѓды тџлѕа-

лардыѓ экологиялыћ аћпаратты ћалыптастыру

жќне тарату ж˜нiндегi ћызметi 111

161 - б а п. Мемлекеттiк экологиялыћ аћпарат ћоры 112

162 - б а п. Џлттыћ экологиялыћ атлас 112

163 - б а п. Экологиялыћ аћпаратћа ћол жеткiзу 113

164 - б а п. Субъектiлердiѓ экологиялыћ аћпаратћа ћол жеткi-

зуге ћатысты ћџћыћтары мен мiндеттерi 113

165 - б а п. Экологиялыћ аћпарат берудiѓ мерзiмдерi мен

тќртiбi 113

166 - б а п. Экологиялыћ аћпаратты бергенi љшiн т˜лемаћы 114

167 - б а п. Экологиялыћ аћпарат беруден бас тарту 114
22 - т а р а у. ТАБИЅАТ ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫ ЖЌНЕ

^ ЋОРШАЅАН ОРТАНЫ ЛАСТАУ К€ЗДЕРIН ЕСЕПКЕ АЛУ
168 - б а п. Табиѕат пайдаланушылардыѓ жќне ћоршаѕан

ортаны ластау к˜здерiнiѓ мемлекеттiк тiзiлiмi 115

169 - б а п. Табиѕат пайдаланушыларды жќне ћоршаѕан ортаны

ластау к˜здерiн мемлекеттiк есепке алу 115

170 - б а п. Табиѕат пайдаланушылардыѓ жќне ћоршаѕан ор-

таны ластау к˜здерiнiѓ мемлекеттiк тiзiлiмiнен

шыѕару 116

171 - б а п. Мемлекеттiк органдардыѓ табиѕат пайдаланушы-

ларды жќне ћоршаѕан ортаны ластау к˜здерiн

есепке алуды жљзеге асыру кезiндегi ˜зара

iс-ћимылы 116

172 - б а п. Ћоршаѕан ортаны ластау к˜здерi бар табиѕат пай-

даланушылар туралы мќлiметтер беру 116
6 - б ˜ л i м. Т€ТЕНШЕ ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ЖАЅДАЙ

^ ЖЌНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ЗIЛЗАЛА АЙМАЋТАРЫ
23 - т а р а у. ЖЕКЕЛЕГЕН АУМАЋТАРДЫ Т€ТЕНШЕ

ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ЖАЅДАЙ НЕМЕСЕ ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ЗIЛЗАЛА

АЙМАЋТАРЫ ДЕП ЖАРИЯЛАУ ЏЅЫМЫ ЖЌНЕ ТЌРТIБI
173 - б а п. Ҙтенше экологиялыћ жаѕдай жќне экологиялыћ

зiлзала 117

174 - б а п. Жекелеген аумаћтарды т˜тенше экологиялыћ

жаѕдай немесе экологиялыћ зiлзала аймаѕы деп

жариялаудыѓ тќртiбi 117

175 - б а п. Аумаћтардыѓ экологиялыћ ахуалын баѕалау 119
24 - т а р а у. Т€ТЕНШЕ ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ЖАЅДАЙ

^ ЖЌНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ЗIЛЗАЛА АЙМАЋТАРЫНДАЅЫ

ЋЏЋЫЋТЫЋ РЕТТЕУДIЃ ЕРЕКШЕЛIКТЕРI
176 - б а п. Ҙтенше экологиялыћ жаѕдай жќне экологиялыћ

зiлзала аймаћтарындаѕы ћџћыћтыћ режим 120

177 - б а п. Ҙтенше экологиялыћ жаѕдай немесе экологиялыћ

зiлзала салдарынан зардап шеккен адамдарѕа

келтiрiлген зиянды ˜теу 121

178 - б а п. Ҙтенше экологиялыћ жаѕдай жќне экологиялыћ

зiлзала аймаћтарындаѕы экологиялыћ жаѕдайдыѓ

мониторингi 121

179 - б а п. Ҙтенше экологиялыћ жаѕдай жќне экологиялыћ

зiлзала аймаћтарында ћџћыћтыћ режимнiѓ ћолда-

нысын тоћтату 121

180 - б а п. Ҙтенше экологиялыћ жаѕдай жќне экологиялыћ

зiлзала аймаћтарында ћџћыћтыћ режимдi бџзушы-

лыћ љшiн жауаптылыћ 121
7 - б ˜ л i м. ЋОРШАЅАН ОРТАНЫ ЋОРЅАУ САЛАСЫНДАЅЫ ЭКОЛОГИЯЛЫЋ БIЛIМ БЕРУМЕН АЅАРТУ, ЅЫЛЫМИ

^ ЗЕРТТЕУЛЕР ЖЌНЕ ХАЛЫЋАРАЛЫЋ ЫНТЫМАЋТАСТЫЋ
25 - т а р а у. ЭКОЛОГИЯЛЫЋ БIЛIМ БЕРУ МЕН АЅАРТУ,

МАМАНДАРДЫЃ БIЛIКТIЛIГIН АРТТЫРУ
181 - б а п. Экологиялыћ бiлiм беру мен аѕартудыѓ, мамандар-

дыѓ бiлiктiлiгiн арттырудыѓ маћсаты жќне негiзгi

мiндеттерi 122

182 - б а п. Экологиялыћ бiлiм беру мен аѕарту, мамандардыѓ

бiлiктiлiгiн арттыру ж˜нiндегi ћызметтiѓ џйымдас-

тырушылыћ негiздерi 122

183 - б а п. Бiлiм беру џйымдарындаѕы экологиялыћ бiлiм беру 123

184 - б а п. Экологиялыћ бiлiм беру мен аѕартуды мемлекеттiк

ћолдау 123
26 - т а р а у. ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ЅЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР
185 - б а п. Экологиялыћ ѕылыми зерттеулердiѓ маћсаттары

мен мiндеттерi 124

186 - б а п. Экологиялыћ ѕылыми зерттеулердiѓ негiзгi баѕыт-

тары 124

187 - б а п. Экологиялыћ ѕылыми зерттеулердi жљргiзуге ћойы-

латын талаптар 126
27 - т а р а у. ЋАЗАЋСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЃ

^ ЋОРШАЅАН ОРТАНЫ ЋОРЅАУ ЖЌНЕ ТАБИЅАТ ПАЙДАЛАНУ

САЛАСЫНДАЅЫ ХАЛЫЋАРАЛЫЋ ЫНТЫМАЋТАСТЫЅЫ
188 - б а п. Халыћаралыћ ынтымаћтастыћтыѓ басымдыћтары

мен деѓгейлерi 126

189 - б а п. Халыћаралыћ ынтымаћтастыћтыѓ принциптерi 127

190 - б а п. Халыћаралыћ ынтымаћтастыћтыѓ экономикалыћ

негiзi 127

191 - б а п. Экологиялыћ ћџћыћ бџзушылыћтар љшiн халыћара-

лыћ жауапкершiлiк 128

192 - б а п. Ћоршаѕан ортаны ћорѕау жќне табиѕат пайдалану

саласындаѕы мемлекетаралыћ ынтымаћтастыћ-

тыѓ тетiгi 128

193 - б а п. Халыћаралыћ шарттар 129

Е р е к ш е б ˜ л i м
8 - б ˜ л i м. ШАРУАШЫЛЫЋ ЖЌНЕ €ЗГЕ ДЕ ЋЫЗМЕТТI

^ ЖЉЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗIНДЕГI ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ТАЛАПТАР
28 - т а р а у. ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ТАЛАПТАР ТУРАЛЫ

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
194 - б а п. Шаруашылыћ жќне ˜зге де ћызметке ћойылатын

экологиялыћ талаптар жќне олардыѓ тљрлерi 130

195 - б а п. Экологиялыћ талаптарды ќзiрлеудiѓ жќне бекiтудiѓ

тќртiбi 130

196 - б а п. Мемлекеттiк мљлiктi жекешелендiру кезiндегi эко-

логиялыћ талаптар мен мiндеттемелердi есепке алу 131

197 - б а п. Экологиялыћ ћауiптi шаруашылыћ жќне ˜зге де

ћызметтер тљрлерiн жљзеге асыратын табиѕат пай-

даланушы заѓды тџлѕа банкрот болѕан, ћайта

џйымдастырылѕан жќне таратылѕан кездегi эко-

логиялыћ талаптарды есепке алу 132
29 - т а р а у. ШАРУАШЫЛЫЋ ЖЌНЕ €ЗГЕ ДЕ ЋЫЗМЕТКЕ

^ ЋОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ТАЛАПТАР
198 - б а п. Шаруашылыћ жќне ˜зге де объектiлердi жоба-

лауѕа ћойылатын экологиялыћ талаптар 132

199 - б а п. Жалпы экологиялыћ талаптар жќне табиѕат пайда-

ланушылардыѓ шаруашылыћ жќне ˜зге де объек-

тiлердi пайдалануѕа беру мен пайдалану кезiндегi

жауапкершiлiгi 133
30 - т а р а у. ШАРУАШЫЛЫЋ ЖЌНЕ €ЗГЕ ДЕ ЋЫЗМЕТ ТЉРЛЕРI БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ТАЛАПТАР
200 - б а п. Елдi мекендердi жобалауѕа жќне салуѕа ћойылатын

экологиялыћ талаптар 134

201 - б а п. Кќсiпорындарды, ћџрылыстарды жќне ˜зге де

объектiлердi орналастыруѕа ћойылатын экология-

лыћ талаптар 135

202 - б а п. Кќсiпорындарды, ћџрылыстарды жќне басћа да

объектiлердi салуѕа жќне реконструкциялауѕа ћойы-

латын экологиялыћ талаптар 135

203 - б а п. €неркќсiп, энергетика, к˜лiк жќне байланыс объек-

тiлерiн, ауыл шаруашылыѕы маћсатындаѕы жќне

мелиорациялау объектiлерiн пайдалану кезiндегi

экологиялыћ талаптар 136

204 - б а п. Автомобиль жќне ˜зге де к˜лiк ћџралдарын жасау

мен пайдалану кезiндегi экологиялыћ талаптар 136

205 - б а п. Атом, жылу жќне су электр станцияларын орна-

ластыруѕа ћойылатын экологиялыћ талаптар 136

206 - б а п. Ќскери жќне ћорѕаныс объектiлерiне, ќскери ћыз-

метке ћойылатын экологиялыћ талаптар 137

207 - б а п. Табиѕи ресурстарды пайдалану кезiндегi эколо-

гиялыћ талаптар 137
31 - т а р а у. ЖЕРДI ПАЙДАЛАНУ КЕЗIНДЕГI

^ ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ТАЛАПТАР
208 - б а п. Жердiѓ нысаналы пайдаланылуы ˜згерген жќне

оны бiр санаттан екiншiсiне ауыстырѕан кездегi

экологиялыћ талаптар 137

209 - б а п. Ауыл шаруашылыѕы маћсатындаѕы жердi аймаћ

тарѕа б˜лу жќне пайдалану кезiндегi экологиялыћ

талаптар 138

210 - б а п. Елдi мекендердiѓ жерiн аймаћтарѕа б˜лу мен пай-

далану кезiндегi экологиялыћ талаптар 138

211 - б а п. €неркќсiп, к˜лiк, байланыс, ћорѕаныс жќне ˜зге

де ауыл шаруашылыѕы маћсатындаѕы емес жердi

аймаћтарѕа б˜лу жќне пайдалану кезiндегi эколо-

гиялыћ талаптар 138

212 - б а п. Ерекше ћорѕалатын табиѕи аумаћтардыѓ жерiн жќне

сауыћтыру маћсатындаѕы жердi пайдалану кезiн-

дегi экологиялыћ талаптар 139

213 - б а п. Орман ћорыныѓ жерiн пайдалану кезiндегi эколо-

гиялыћ талаптар 139

214 - б а п. Су ћорыныѓ жерiн аймаћтарѕа б˜лу жќне пайдала-

ну кезiндегi экологиялыћ талаптар 140

215 - б а п. Босалћы жердi аймаћтарѕа б˜лу жќне пайдалану

кезiндегi экологиялыћ талаптар 140

216 - б а п. Оѓтайлы жер пайдалану ж˜нiндегi экологиялыћ

талаптар 141

217 - б а п. Жердi пайдалану кезiндегi экологиялыћ талаптар 142
32 - т а р а у. ЖЕР ЋОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ КЕЗIНДЕГI

^ ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ТАЛАПТАР
218 - б а п. Жер ћойнауын пайдалану ж˜нiндегi операцияларды

жљргiзу љшiн экологиялыћ негiздеме 144

219 - б а п. Жер ћойнауын пайдалану кезiндегi жалпы эколо-

гиялыћ талаптар 145

220 - б а п. Жер ћойнауын пайдалану ж˜нiндегi операцияларды

жљргiзу кезiндегi экологиялыћ талаптар 146

221 - б а п. Жер асты суларын барлау жќне (немесе) шыѕару

кезiндегi экологиялыћ талаптар 149

222 - б а п. Су асты кабельдерi мен ћџбырларын жобалау, т˜сеу

жќне пайдалану кезiндегi экологиялыћ талаптар 152

223 - б а п. Саћтыћ аймаѕы шегiнде жер ћойнауын пайдалану

ж˜нiндегi операцияларды жљргiзу кезiндегi эколо-

гиялыћ талаптар 154
33 - т а р а у. СУДЫ ПАЙДАЛАНУ КЕЗIНДЕГI

^ ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ТАЛАПТАР
224 - б а п. Су объектiлерiн пайдалану кезiндегi экологиялыћ

талаптар 155

225 - б а п. Сарћынды суды аѕызып жiберу кезiндегi экология-

лыћ талаптар 155
34 - т а р а у. ОРМАНДАРДЫ ЖЌНЕ €ЗГЕ ДЕ €СIМДIКТЕРДI

^ ПАЙДАЛАНУ КЕЗIНДЕГI ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ТАЛАПТАР
226 - б а п. Аралыћ пайдалану маћсатында аѕаш кесудi жљзеге

асырѕан кезiндегi экологиялыћ талаптар 156

227 - б а п. Мемлекеттiк орман ћоры учаскелерiнде орман

пайдалануды жљзеге асыру кезiндегi экологиялыћ

талаптар 156

228 - б а п. Мемлекеттiк орман ћоры учаскелерiнде орман ша-

руашылыѕын џйымдастыру кезiндегi экологиялыћ

талаптар 157

229 - б а п. Ормандарды молыћтыру мен орман ˜сiру кезiндегi

экологиялыћ талаптар 158

230 - б а п. Ормандарды молыћтыру мен орман ˜сiру љшiн орман

тџћымдары мен екпе материалдарды дайындау,

˜ѓдеу, саћтау, орнын ауыстыру, сату жќне

пайдалану кезiндегi экологиялыћ талаптар 158

231 - б а п. Ерекше ћорѕалатын табиѕи аумаћтарда ормандарды

молыћтырѕан жќне орман ˜сiрген кезде мем-

лекеттiк орман ћорыныѓ учаскелерiн пайдалану

кезiндегi экологиялыћ талаптар 159

232 - б а п. Ћалалыћ ормандар мен орман саябаћтарында ор-

манды пайдалану кезiндегi экологиялыћ талаптар 159

233 - б а п. Жер учаскелерiнiѓ меншiк иелерiне немесе жер пай-

даланушыларѕа пайдалануѕа берiлген мемлекеттiк

орман ћоры учаскелерiнде аѕаш жќне бџта ˜сiмдiк-

терiн кљзету, ћорѕау, молыћтыру жќне пайдалану

кезiндегi экологиялыћ талаптар 159

234 - б а п. Басћа меншiк иелерiнiѓ немесе жер пайдаланушы-

лардыѓ жер учаскелерi арасында орналасћан

мемлекеттiк орман ћоры учаскелерiн кљзету, ћорѕау,

пайдалану, мемлекеттiк орман ћоры учаскелерiнде

ормандарды молыћтыру кезiндегi экологиялыћ

талаптар 160

235 - б а п. Темiр жолдарѕа, автомобиль жолдарына, каналдар-

ѕа, магистральдыћ ћџбырларѕа жќне басћа да же-

лiлiк ћџрылыстарѕа б˜лiп берiлген белдеулердегi

ћорѕаныштыћ екпелердi кљзету, ћорѕау жќне пай-

далану кезiндегi экологиялыћ талаптар 160
35 - т а р а у. ЖАНУАРЛАР ДЉНИЕСIН ПАЙДАЛАНУ КЕЗIНДЕГI

^ ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ТАЛАПТАР
236 - б а п. Жануарлар дљниесiн жалпы пайдалану кезiндегi

экологиялыћ талаптар 161

237 - б а п. Елдi мекендердi, кќсiпорындарды, темiр жолдарды,

автомобиль жолдарын, магистральдыћ ћџбырларды,

электр беру жќне байланыс желiлерiн, каналдарды,

б˜геттердi, ˜зге де ћџрылыстар мен объектiлердi

орналастыру, жобалау мен салу кезiндегi экология-

лыћ талаптар 161

238 - б а п. Ћамыстарды шабу мен ћџрѕаћ ˜сiмдiктердi ˜ртеу

кезiндегi экологиялыћ талаптар 163

239 - б а п. €сiмдiктердi ћорѕау ћџралдарын, минералдыћ тыѓайт-

ћыштар мен шаруашылыћ жќне ˜зге де ћызметте

пайдаланылатын басћа да препараттарды тасымалдау,

саћтау мен ћолдану, жаѓа препараттар жасау

кезiнде ћойылатын экологиялыћ талаптар 163

240 - б а п. Жануарларды жаѓа тiршiлiк ету орындарына к˜шiру,

Ћазаћстан фаунасы љшiн жаѓа жануарлар тљрлерiн

жерсiндiру, жануарларды ћайта жерсiндiру мен

будандастыру, оларды Ћазаћстан Республикасына

ќкелу жќне одан тысћары жерлерге ќкету кезiндегi

экологиялыћ талаптар 165

241 - б а п. Аѓ аулау, аѓшылыћ алћаптарын бекiтiп беру, аѓшы-

лыћты џйымдастыру кезiндегi экологиялыћ талаптар 166

242 - б а п. Су жануарларын аулауды ћоса алѕанда, балыћ

аулау кезiндегi экологиялыћ талаптар 166

243 - б а п. Жануарлар тiршiлiгiнiѓ пайдалы ћасиеттерi мен

˜нiмдерiн пайдалану кезiндегi экологиялыћ талаптар 166

244 - б а п. Зоологиялыћ коллекцияларѕа ћойылатын эколо-

гиялыћ талаптар 167

245 - б а п. Жануарлардыѓ санын реттеу кезiндегi экологиялыћ

талаптар 167

246 - б а п. Аѓшылыћ жќне балыћ шаруашылыѕын жљргiзу

кезiндегi экологиялыћ талаптар 168

247 - б а п. Жануарлар дљниесiн пайдалануѕа лимиттер мен

квоталар белгiлеу кезiндегi экологиялыћ талаптар 168

248 - б а п. Жануарлар дљниесiн биотехнология ˜нiмдерiнiѓ

зиянды ќсерiнен ћорѕау 169
36 - т а р а у. ЖАНУАРЛАРДЫЃ СИРЕК КЕЗДЕСЕТIН ЖЌНЕ ЋЏРЫП

^ КЕТУ ЋАУПI Т€НГЕН ТЉРЛЕРIН ЋОРЅАУ, €СIМIН МОЛАЙТУ,

ЕРIКСIЗ ЖЌНЕ ЖАРТЫЛАЙ ЕРIКТI ЖАЅДАЙДА €СIРIП-€НДIРУ, ШЕКТЕУЛI ШАРУАШЫЛЫЋ ТЏРЅЫДА ПАЙДАЛАНУ

Ж€НIНДЕГI ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ТАЛАПТАР
249 - б а п. Жануарлардыѓ сирек кездесетiн жќне ћџрып кету

ћаупi т˜нген тљрлерiнiѓ тiзбесi 169

250 - б а п. Табиѕи еркiн жаѕдайда тiршiлiк ететiн жануарлар-

дыѓ сирек кездесетiн жќне ћџрып кету ћаупi т˜н-

ген тљрлерiн ћорѕау жќне ˜сiмiн молайту 169

251 - б а п. Табиѕи еркiн жаѕдайда тiршiлiк ететiн жануарлар-

дыѓ сирек кездесетiн жќне ћџрып кету ћаупi т˜н-

ген тљрлерiн пайдалану 171

252 - б а п. Жануарлардыѓ сирек кездесетiн жќне ћџрып кету

ћаупi т˜нген тљрлерiн ерiксiз жќне жартылай ерiктi

жаѕдайларда џстау жќне ˜сiру 171
37 - т а р а у. ЕРЕКШЕ ЋОРЅАЛАТЫН ТАБИЅИ

^ АУМАЋТАРДАЅЫ ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ТАЛАПТАР
253 - б а п. Ерекше ћорѕалатын табиѕи аумаћтарды пайдалану

кезiндегi экологиялыћ талаптар 173

254 - б ап. Ерекше ћорѕалатын табиѕи аумаћтарда елдi ме-

кендер, ˜неркќсiп, ауыл шаруашылыѕы мен мелио-

рация, энергетика, к˜лiк пен байланыс объектiлерiн,

ќскери жќне ћорѕаныс объектiлерiн жќне ерекше

ћорѕалатын табиѕи аумаћтардыѓ маћсаттарына жќне

жџмыс iстеуiне байланысты емес ћџрылыстар

орналастыру кезiндегi экологиялыћ талаптар 173

255 - б а п. Мемлекеттiк ћорыћ аймаћтарында пайдалы ћаз-

баларды геологиялыћ зерттеуге, барлауѕа жќне

˜ндiруге ћойылатын арнайы экологиялыћ талаптар 173
38 - т а р а у. КАСПИЙ ТЕЃIЗIНIЃ СОЛТЉСТIК Б€ЛIГIНДЕГI МЕМЛЕКЕТТIК ЋОРЫЋ АЙМАЅЫНДА ШАРУАШЫЛЫЋ ЖЌНЕ €ЗГЕ ДЕ ЋЫЗМЕТТI ЖЉЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗIНДЕГI ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ТАЛАПТАР
256 - б а п. Каспий теѓiзiнiѓ солтљстiк б˜лiгiндегi мемлекеттiк

ћорыћ аймаѕыныѓ шекаралары 176

257 - б а п. Пайдалану режимiн шектеу 176

258 - б а п. Су ћорѕау аймаѕында шаруашылыћ жќне ˜зге де

ћызметтi жљзеге асыру кезiндегi экологиялыћ

талаптар 177

259 - б а п. Саћтыћ аймаѕында шаруашылыћ жќне ˜зге де ћыз-

меттi жљзеге асыру кезiндегi экологиялыћ талаптар 178

260 - б а п. Каспий теѓiзiнiѓ солтљстiк б˜лiгiндегi халыћтыѓ су

пайдаланатын жерлерiнде жаѕалау бойы суларын

ћорѕау 178

261 - б а п. Теѓiз деѓгейiнiѓ к˜терiлiп-ћайтып ауытћуыныѓ ќсер

ету аймаѕы шегiнде шаруашылыћ жќне ˜зге де ћыз-

меттi жљзеге асыру кезiндегi экологиялыћ талаптар 178

262 - б а п. Каспий теѓiзiнiѓ солтљстiк б˜лiгiндегi мемлекеттiк

ћорыћ аймаѕында шаруашылыћ жќне ˜зге де ћыз-

меттi жљзеге асыру кезiндегi жалпы экологиялыћ

талаптар 179

263 - б а п. Геофизикалыћ жџмыстар жљргiзу кезiндегi эколо-

гиялыћ талаптар 182

264 - б а п. Теѓiзде барлау мен ˜ндiру кезiндегi экологиялыћ

талаптар 183

265 - б а п. Мџнай-газ ћџбырларын жобалау мен салу кезiндегi

экологиялыћ талаптар 183

266 - б а п. Жаѕалаудаѕы жараћтандыру базалары мен жаѕалау

инфраћџрылымы объектiлерiне арналѕан экологиялыћ

талаптар 184

267 - б а п. Кеме жљзуiне ћойылатын экологиялыћ талаптар 184

268 - б а п. Мџнай операциялары объектiлерiн консервациялау

мен жоюѕа ћойылатын экологиялыћ талаптар 186

269 - б а п. Каспий теѓiзiнiѓ солтљстiк б˜лiгiндегi мемлекеттiк

ћорыћ аймаѕындаѕы ћоршаѕан ортаныѓ мониторингi 187
39 - т а р а у. РАДИАЦИЯЛЫЋ МАТЕРИАЛДАРДЫ, АТОМ

^ ЭНЕРГИЯСЫН ПАЙДАЛАНУЅА ЖЌНЕ РАДИАЦИЯЛЫЋ ЋАУIПСIЗДIКТI ЋАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ЋОЙЫЛАТЫН ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ТАЛАПТАР
270 - б а п. Радиоактивтi ћалдыћтар мен материалдарды

трансшекаралыћ ауыстыру 188

271 - б а п. Радиоактивтi материалдарды пайдалану кезiндегi

экологиялыћ талаптар 189

272 - б а п. Радиоактивтi материалдар мен ћалдыћтарды саћтау

мен к˜му кезiндегi экологиялыћ талаптар 190

273 - б а п. Радиоактивтi материалдар мен ћалдыћтарды тасы-

малдау кезiндегi экологиялыћ талаптар 190

274 - б а п. Ядролыћ ћондырѕыларды жќне радиоактивтi ћал-

дыћтармен жџмыс iстеуге арналѕан объектiлердi

орналастыру мен пайдалануѕа ћойылатын эколо-

гиялыћ талаптар 191

275 - б а п. Ћџрылыс материалдарыныѓ, минералдыћ тыѓайт-

ћыштардыѓ, мелиоранттар мен к˜мiрдiѓ жол берi-

летiн радиоактивтiлiк деѓгейi 193

276 - б а п. Елдi мекендер аумаћтарындаѕы, тџрѕын љйлердiѓ

жќне ћоѕамдыћ ѕимараттардыѓ љй-жайларындаѕы

радиациялыћ жаѕдайѕа, ћџрылыс материалдарыныѓ,

минералдыћ тыѓайтћыштардыѓ, отын-энергетикалыћ

шикiзаттыѓ радиациялыћ ћауiпсiздiгiне жќне мџнай

операциялары кезiндегi радиациялыћ ћауiпсiздiкке

баћылау џйымдастыру 193

277 - б а п. Металл сыныћтарына радиациялыћ баћылауды

ћамтамасыз етуге ћойылатын талаптар 194

278 - б а п. Радиациялыћ авариялар кезiнде iс-шараларды

жљзеге асыру тќртiбi 195

279 - б а п. Радиациялыћ ћауiпсiздiктi ћамтамасыз ету сала-

сындаѕы ћадаѕалау мен баћылау 195
40 - т а р а у. ЫЋТИМАЛ ЋАУIПТI ХИМИЯЛЫЋ ЖЌНЕ БИОЛОГИЯЛЫЋ ЗАТТАРДЫ, ГЕНЕТИКАЛЫЋ ТЉРЛЕНДIРIЛГЕН €НIМДЕР

^ МЕН ОРГАНИЗМДЕРДI €НДIРУ ЖЌНЕ ОЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ КЕЗIНДЕГI ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ТАЛАПТАР
280 - б а п. Ыћтимал ћауiптi химиялыћ заттарды ˜ндiру жќне

пайдалану кезiндегi экологиялыћ талаптар 195

281 - б а п. Ћоршаѕан ортаны зиянды жќне баћыланбайтын

биологиялыћ ќсерден ћорѕау 196

282 - б а п. Гендiк-инженерлiк ћызметтi жљзеге асыру тќртiбi 196
41 - т а р а у. €НДIРIС ЖЌНЕ ТЏТЫНУ ЋАЛДЫЋТАРЫНА МЕНШIК ЋЏЋЫЅЫН АНЫЋТАУ КЕЗIНДЕГI ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ТАЛАПТАР
283 - б а п. €ндiрiс жќне тџтыну ћалдыћтарына меншiк ћџћыѕы 197

284 - б а п. Иесiз ћалдыћтар 197

285 - б а п. Ћалдыћћа меншiк ћџћыѕыныѓ ауысуы 198
42 - т а р а у. €НДIРIС ЖЌНЕ ТЏТЫНУ ЋАЛДЫЋТАРЫМЕН

^ ЖЏМЫС IСТЕУ КЕЗIНДЕГI ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ТАЛАПТАР
286 - б а п. €ндiрiс жќне тџтыну ћалдыћтары мен олардыѓ

тљрлерi 199

287 - б а п. Ћауiптi ћалдыћтарды сыныптау 199

288 - б а п. €неркќсiп жќне тџтыну ћалдыћтарымен жџмыс iстеу

кезiндегi жалпы экологиялыћ талаптар 200

289 - б а п. Ћауiптi ћалдыћтардыѓ паспорты 201

290 - б а п. Ћалдыћтармен жџмыс iстеуге байланысты ћызметтi

жобалау кезiндегi экологиялыћ талаптар 202

291 - б а п. Ћалдыћтармен жџмыс iстеуге байланысты кќсiпорын-

дарды, ѕимараттарды, ћџрылыстарды, ћџрылыс-жайлар

мен ˜зге де объектiлердi салу жќне пайдалану кезiн-

дегi экологиялыћ талаптар 203

292 - б а п. Коммуналдыћ ћалдыћтармен жџмыс iстеу кезiндегi

экологиялыћ талаптар 204

293 - б а п. Ћауiптi ћалдыћтармен жџмыс iстеу кезiндегi эко-

логиялыћ талаптар 205

294 - б а п. Ћауiптi ћалдыћтарды тасымалдау кезiндегi эколо-

гиялыћ талаптар 206

295 - б а п. Ћалдыћтарды трансшекаралыћ тасымалдау 207

296 - б а п. Ћалдыћтармен жџмыс iстеу саласындаѕы есеп 208

297 - б а п. Ћалдыћтарды кќдеге жарату мен олардыѓ ћџралу

к˜лемiн азайту ж˜нiндегi iс-шараларды ынталандыру 208
43 - т а р а у. ЋАЛДЫЋТАРДЫ К€МУ ПОЛИГОНДАРЫНА

^ ЖЌНЕ ЏЗАЋ МЕРЗIМДI САЋТАУ ЋОЙМАЛАРЫНА ЋОЙЫЛАТЫН

ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ТАЛАПТАР
298 - б а п. Ћалдыћтарды саћтау жќне к˜му орындары 209

299 - б а п. Ћалдыћтарды орналастыру полигондарыныѓ

сыныптары 209

300 - б а п. Ћалдыћтарды орналастыру полигондарына ћойы-

латын экологиялыћ талаптар 210

301 - б а п. Полигондардыѓ ћабылдауына келмейтiн ћалдыћтар 211

302 - б а п. Тџрмыстыћ ћатты ћалдыћтарды орналастыруѕа

арналѕан полигондарда орналастыруѕа тыйым

салынатын ˜неркќсiптiк ћатты жќне шлам тќрiздi

ћалдыћтар 211

303 - б а п. Ћауiптi ћалдыћтар полигондарына арналѕан жалпы

талаптар 213

304 - б а п. Ћалдыћтарды ћабылдау рќсiмдерi 214

305 - б а п. Полигонды пайдалану сатысындаѕы баћылау мен

мониторинг 215

306 - б а п. Полигонды (полигонныѓ б˜лiгiн) жабу, рекультива-

циялау жќне мониторинг рќсiмдерi 216
44 - т а р а у. РАДИОАКТИВТI ЋАЛДЫЋТАРДЫ САЋТАУ

^ ЖЌНЕ К€МУ ПУНКТТЕРIНЕ ЋОЙЫЛАТЫН

ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ТАЛАПТАР
307 - б а п. Радиоактивтi ћалдыћтар жќне оларды жiктеу 217

308 - б а п. Радиоактивтi ћалдыћтарды саћтау жќне (немесе)

к˜му пункттерiн жiктеу 218

309 - б а п. Радиоактивтi ћалдыћтарды саћтау жќне (немесе)

к˜му пункттерiне ћойылатын экологиялыћ талаптар 219
45 - т а р а у. ПАРНИКТIК ГАЗДАРДЫЃ ЭМИССИЯСЫ МЕН

^ СIЃIРIЛУI САЛАСЫНДАЅЫ ЋЫЗМЕТТI МЕМЛЕКЕТТIК РЕТТЕУ
310 - б а п. Климатты жќне Жердiѓ озон ћабатын ћорѕаудыѓ

негiзгi принциптерi 222

311 - б а п. Климатты жќне Жердiѓ озон ћабатын ћорѕау

саласындаѕы мемлекеттiк басћару 222

312 - б а п. Климатты жќне Жердiѓ озон ћабатын ћорѕау баѕ-

дарламалары жќне оларды жљзеге асыру ж˜нiндегi

iс-шаралар 222

313 - б а п. Парниктiк газдардыѓ шектi жол берiлетiн шыѕарын-

дылары жќне озонды бџзатын заттардыѓ тџтыны-

луын регламенттеу 223

314 - б а п. Парниктiк газдардыѓ жќне озонды бџзатын зат-

тардыѓ шыѕарындыларына жол берiлетiн шаруа-

шылыћ жќне ˜зге де ћызметке ћойылатын жалпы

талаптар 223

315 - б а п. Атмосфераѕа парниктiк газдар шыѕарындылары

к˜здерiнiѓ жќне озонды бџзатын заттарды тџты-

нудыѓ мемлекеттiк есебi 224

316 - б а п. Озонды бџзатын заттарды тџтынудыѓ мемлекеттiк

есебi мен мемлекеттiк кадастры 224

317 - б а п. Парниктiк газдарды мемлекеттiк тљгендеу жќне

парниктiк газдардыѓ мемлекеттiк кадастры 224

318 - б а п. Парниктiк газдарды жќне озонды бџзатын заттарды

˜ндiрiстiк баћылау 225
9 - б ˜ л i м. ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ЋЏЋЫЋ БЏЗУШЫЛЫЋТАР

^ ЉШIН ЖАУАПКЕРШIЛIК ЖЌНЕ

ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ДАУЛАРДЫ ШЕШУ
46 - т а р а у. ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ЋЏЋЫЋ БЏЗУШЫЛЫЋТАР ЉШIН ЖАУАПКЕРШIЛIК ЖЌНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫЋ ДАУЛАРДЫ ШЕШУ
319 - б а п. Экологиялыћ ћџћыћ бџзушылыћтыѓ тљрлерi 225

320 - б а п. Ћазаћстан Республикасыныѓ экологиялыћ заѓна-

масын бџзѕаны љшiн жауапкершiлiк 225

321 - б а п. Ћазаћстан Республикасыныѓ экологиялыћ заѓна-

масын бџзудан келтiрiлген залалды ˜теудiѓ

мiндеттiлiгi 225

322 - б а п. Ћазаћстан Республикасыныѓ экологиялыћ заѓна-

масын бџзудан келтiрiлген зиянды ˜теу тќртiбi 226

323 - б а п. Экологиялыћ дауларды шешу тќртiбi 227
47 - т а р а у. ЋОРЫТЫНДЫ ЖЌНЕ €ТПЕЛI ЕРЕЖЕЛЕР
324 - б а п. €тпелi ережелер 227

325 - б а п. Осы Кодекстi ћолдану тќртiбi 228

326 - б а п. Осы Кодекстi ћолданысћа енгiзу тќртiбi 228Похожие:

I м. Жалпы ережелер 1 тара у. Негiзгi ережелер 1 б а п. Осы Кодекс icon1-тарау. Жалпы ережелер 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар
Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2006 ж., N 24, 147-құжат; "Егемен Қазақстан" 2006 жылғы 26 желтоқсан n 320
I м. Жалпы ережелер 1 тара у. Негiзгi ережелер 1 б а п. Осы Кодекс iconЖалпы ережелер 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
Осы Заң мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді
I м. Жалпы ережелер 1 тара у. Негiзгi ережелер 1 б а п. Осы Кодекс icon«Негiзгi орта, жалпы орта бiлiм беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру» мемлекеттiк қызмет стандарты Жалпы ережелер «Негiзгi орта, жалпы орта бiлiм беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру»
...
I м. Жалпы ережелер 1 тара у. Негiзгi ережелер 1 б а п. Осы Кодекс iconҚол қойылатын бонус бойынша декларацияны жасау Ережелері (510. 00-нысан) Жалпы ережелер Осы Ережелер «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы»
Осы Ережелер «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі)...
I м. Жалпы ережелер 1 тара у. Негiзгi ережелер 1 б а п. Осы Кодекс iconЖалпы ережелер 1-бап. Осы Заңда реттелетiн қатынастар
Осы Заңда қызметтiң жекелеген түрлерiн лицензиялауға байланысты қатынастар реттеледi
I м. Жалпы ережелер 1 тара у. Негiзгi ережелер 1 б а п. Осы Кодекс icon1-тарау. Жалпы ережелер
Осы Заң Қазақстан Республикасының аумағында жарнама жасау, тарату, орналастыру және пайдалану процесiнде туындайтын қатынастарды...
I м. Жалпы ережелер 1 тара у. Негiзгi ережелер 1 б а п. Осы Кодекс iconҚызмет стандарты Жалпы ережелер
«Бiлiм туралы құжаттардың телнұсқаларын беру» мемлекеттiк қызметiн (бұдан әрi – мемлекеттiк қызмет) негiзгi орта, жалпы орта, техникалық...
I м. Жалпы ережелер 1 тара у. Негiзгi ережелер 1 б а п. Осы Кодекс iconҚазақстан Республикасының жалпы білім беретін оқу орындары оқушыларының арасында қазақ тілінен өтетін katev халықаралық қоғамдық қорының V «Жарқын болашақ» олимпиадасын өткізу ережелер І
Осы ережелер Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін оқу орындары оқушыларының арасында қазақ тілінен өтетін katev халықаралық...
I м. Жалпы ережелер 1 тара у. Негiзгi ережелер 1 б а п. Осы Кодекс icon1-тарау. Жалпы ережелер 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ўєымдар
Республикасы азаматтарыныѕ, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасында тўраќты тўратын шетелдіктердіѕ жјне азаматтыєы жоќ адамдардыѕ білім...
I м. Жалпы ережелер 1 тара у. Негiзгi ережелер 1 б а п. Осы Кодекс iconДіріл көзі бар жұмыс жағдайына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар” туралы санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормалар
Ық-эпидемиологиялық ережелер мен нормалар (бұдан әрі санитарлық ережелер) қызметі өндірістік жабдықтар, стационарлық, өздігінен жүретін,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы