\"Ауылды қ елді мекендерге ж ұ мыс істеуге ж ә не т ұ ру ғ а келген денсаулы қ са қ тау, білім беру, ә леуметтік қ амсыздандыру, м ә дениет, спорт ж ә не ветеринария icon

"Ауылды қ елді мекендерге ж ұ мыс істеуге ж ә не т ұ ру ғ а келген денсаулы қ са қ тау, білім беру, ә леуметтік қ амсыздандыру, м ә дениет, спорт ж ә не ветеринарияНазвание"Ауылды қ елді мекендерге ж ұ мыс істеуге ж ә не т ұ ру ғ а келген денсаулы қ са қ тау, білім беру, ә леуметтік қ амсыздандыру, м ә дениет, спорт ж ә не ветеринария
страница1/2
Дата конвертации31.10.2014
Размер0.49 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2

"Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну" мемлекеттік ќызмет стандартын бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2011 жылєы 31 ќаѕтардаєы № 51 Ќаулысы
"Казахстанская правда" от 01.03.2011 г., № 74-75 (26495-26496); "Егемен Ќазаќстан" 2011 жылєы 13 сјуірдегі № 145-146 (26548); Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2011 ж., N 16, 187-ќўжат


      Ескерту. Таќырып жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2012.06.28 № 869 (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ 2008 жылєы 4 желтоќсандаєы Бюджет кодексініѕ 34-бабына жјне «Јкімшілік рјсімдер туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2000 жылєы 27 ќарашадаєы Заѕыныѕ 9-1, 15-2-баптарына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі ^ ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Ќоса берiлiп отырєан ауылдыќ елдi мекендерге жўмыс iстеуге жјне тўруєа келген денсаулыќ саќтау, бiлiм беру, јлеуметтiк ќамсыздандыру, мјдениет, спорт жјне ветеринария мамандарына јлеуметтiк ќолдау шараларын ўсыну мемлекеттiк ќызмет стандарты бекiтiлсiн.
      Ескерту. 1-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2012.06.28 № 869 (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.
      2. Осы ќаулы алєашќы ресми жарияланєаннан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ
      Премьер-Министрі                               К. Мјсімов

Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ      
2011 жылєы 31 ќаѕтардаєы
№ 51 ќаулысымен   
бекітілген     

«Ауылдыќ елді мекендерге жўмыс істеуге жјне тўруєа келген денсаулыќ саќтау, білім беру, јлеуметтік ќамсыздандыру, мјдениет, спорт жјне ветеринария мамандарына јлеуметтік ќолдау шараларын ўсыну» мемлекеттік ќызмет стандарты

      Ескерту. Таќырып жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2012.06.28 № 869 (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.

1. Жалпы ережелер

      1. Мемлекеттiк ќызметтi тiзбесi мен мекенжайлары осы «Ауылдыќ елдi мекендерге жўмыс iстеуге жјне тўруєа келген денсаулыќ саќтау, бiлiм беру, јлеуметтiк ќамсыздандыру, мјдениет, спорт жјне ветеринария мамандарына јлеуметтiк ќолдау шараларын ўсыну» мемлекеттiк ќызмет стандартына (бўдан јрi – стандарт) 1-ќосымшада кґрсетiлген ауылдыќ аумаќтарды дамыту жґнiндегi аудандыќ (облыстыќ маѕызды ќаланыѕ) ујкiлеттi органы (бўдан јрi - ујкiлеттi орган) ўсынады.
      Ескерту. 1-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2012.06.28 № 869 (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.
      2. Мемлекеттік ќызмет нысаны автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет:
      1) «Агроґнеркјсіптік кешенді жјне ауылдыќ аумаќтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» 2005 жылєы 8 шілдедегі Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕы 18-бабыныѕ 8-тармаєы;
      2) «Ауылдыќ елдi мекендерге жўмыс iстеу жјне тўру їшiн келген денсаулыќ саќтау, бiлiм беру, јлеуметтiк ќамсыздандыру, мјдениет, спорт жјне ветеринария мамандарына јлеуметтiк ќолдау шараларын ўсыну мґлшерiн жјне ережесiн бекiту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ 2009 жылєы 18 аќпандаєы № 183 ќаулысы негiзiнде кґрсетiледi.
      Ескерту. 3-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2012.06.28 № 869 (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.
      4. Мемлекеттік ќызметті кґрсету тјртібі жјне ќажетті ќўжаттар туралы толыќ мјліметтерді, сондай-аќ оларды толтыру їлгілерін осы стандартќа 1-ќосымшада кґрсетілген мекенжайлардан, Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыєы министрлігініѕ интернет-ресурсындаєы www.minagri.gov.kz.веб-сайтыныѕ «Дипломмен ауылєа» бґлімінен, мемлекеттік ќызмет кґрсетілетін жердегі ујкілетті органыныѕ стенділерінен алуєа болады.
      5. Кґтерме жјрдемаќы жјне бюджеттік кредит тїріндегі јлеуметтік ќолдау шаралары не ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауап кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесі болып табылады.
      6. Мемлекеттiк ќызмет ауылдыќ елдi мекендерге жўмыс iстеуге жјне тўруєа келген денсаулыќ саќтау, бiлiм беру, јлеуметтiк ќамсыздандыру, мјдениет, спорт жјне ветеринария мамандарына:
      ќалаларда жјне ґзге де елдi мекендерде тўрып жатќан жјне ауылдыќ елдi мекендерде жўмыс iстеуге жјне тўруєа тiлек бiлдiрген денсаулыќ саќтау, бiлiм беру, јлеуметтiк ќамсыздандыру, мјдениет, спорт жјне ветеринария мамандыќтары бойынша жоєары жјне жоєарыдан кейiнгi, техникалыќ жјне кјсiптiк, ортадан кейiнгi бiлiм беру ўйымдарыныѕ тїлектерiне, сондай-аќ кґрсетілген білімі бар мамандарєа (бўдан јрi – тўтынушылар) ўсынылады.
      Ескерту. 6-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2012.06.28 № 869 (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.
      7. Мемлекеттік ќызмет мынадай мерзімде ўсынылады:
      1) тўтынушы осы стандарттыѕ 11-тармаєында белгіленген ќажетті ќўжаттарды тапсырєан сјттен бастап:
      кїнтізбелік отыз тоєыз кїн ішінде кґтерме жјрдемаќы тґленеді;
      кїнтiзбелiк отыз екi кїн iшiнде осы стандартќа 2-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша Келiсiм жасасу рјсiмi жїзеге асырылады жјне Келiсiм жасалєаннан кейiн отыз жўмыс кїнi iшiнде тўрєын їй сатып алу немесе салу їшiн бюджеттiк кредит ўсынылады;
      јлеуметтік ќолдау шараларын ўсынудан бас тартылєан жаєдайда їш жўмыс кїні ішінде ујкілетті орган тўтынушыєа дјйектелген жауап жолдайды;
      2) тўтынушы ґтініш берген кїні сол жерде кґрсетілетін мемлекеттік ќызметті алуєа дейін кїтудіѕ еѕ жоєарєы шекті уаќыты - он минуттан аспайды;
      3) тўтынушы ґтініш берген кїні сол жерде кґрсетілетін мемлекеттік ќызметті пайдаланушыєа ќызмет кґрсетудіѕ еѕ кґп уаќыты - отыз минуттан аспайды.
      Ескерту. 7-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2012.06.28 № 869 (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.
      8. Мемлекеттік ќызмет тегін кґрсетіледі.
      9. Мемлекеттік ќызмет демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, жўмыс кїндері, кезек кїту тјртібімен, алдын ала жазылусыз жјне жеделдетілген ќызмет кґрсетусіз, 13-00-ден 14-30 саєатќа дейінгі тїскі їзіліспен, 9-00-ден 18-30 саєатќа дейін кґрсетіледі.
      10. Мемлекеттік ќызмет кґрсету орындары мїмкіндігі шектеулі тўтынушыларєа ќызмет кґрсетуге бейімделеді, кїту залы аќпараттыќ стенділермен, ќўжаттарды толтыру їлгілері бар таєандармен жабдыќталады жјне єимараттыѕ бірінші ќабатында орналасады.

^ 2. Мемлекеттік ќызметті кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алу їшiн тўтынушы ујкілетті органєа мынадай ќўжаттарды ўсынады:
      1) осы стандартќа 3-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша ґтiнiш;
      2) жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ кґшiрмесi;
      3) жаѕа жўмыс орны бойынша кадр ќызметi кујландырєан еѕбек кiтапшасыныѕ кґшiрмесi;
      4) азаматтарды тiркеу кiтабыныѕ (їй кiтабыныѕ) немесе тиiстi елдi мекенде тўратынын растайтын аныќтаманыѕ кґшiрмесi;
      5) бiлiмi туралы дипломыныѕ кґшiрмесi;
      6) салыќ тґлеушiнi тiркеу туралы кујлiгiнiѕ кґшiрмесi;
      7) јлеуметтiк жеке кодты беру туралы кујлiгiнiѕ кґшiрмесi;
      8) жылжымайтын мїлікті баєалау актісі (бюджеттік кредит алу їшін);
      9) тўрєын їй салу їшін берілген жер учаскесін пайдалану ќўќыєына акті.
      Ќўжаттар салыстыру їшiн тїпнўсќада жјне кґшiрме тїрiнде ўсынылады, содан кейiн ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы ґтініш берген кїні тўтынушыєа ќайтарылады.
      Ескерту. 11-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2012.06.28 № 869 (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.
      12. Ґтініштіѕ бланкісін ујкілетті органныѕ кеѕсесіндегі лауазымды адам береді.
      13. Тўтынушы толтырєан ґтініш пен мемлекеттік ќызметті алу їшін талап етілетін, оєан ќоса берілетін ќўжаттар осы стандартќа 1-ќосымшада кґрсетілген мекенжайлар бойынша ујкілетті органныѕ кеѕсесіне тапсырылады.
      14. Тўтынушыєа мемлекеттік ќызметті алу їшін барлыќ ќажетті ќўжаттарды тапсырєанын растайтын ќолхат беріледі жјне оныѕ јлеуметтік ќолдау шараларын алатын кїні кґрсетіледі.
      15. Мемлекеттік ќызметті кґрсету нјтижесі туралы тўтынушыєа байланыс телефоны бойынша не ујкілетті органєа жеке ґзі келген кезде хабарланады.
      16. Осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген дјйексіз ќўжаттарды ўсыну фактісі бас тарту їшін негіз болып табылады.

^ 3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Ујкілетті органыныѕ ќызметі адамныѕ конституциялыќ ќўќыќтарын, ќызметтік борышын атќару кезінде заѕдылыќты саќтау, барынша толыќ аќпарат беру, оныѕ саќталуын, ќорєалуын жјне ќўпиялылыєын ќамтамасыз ету ќаєидаттарына негізделеді. Мемлекеттік ќызметті кґрсету барысында ујкілетті органныѕ лауазымды адамдары:
      1) кішіпейіл жјне сыпайы болуы;
      2) алєашќы талап ету бойынша кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет туралы барынша толыќ аќпарат беруі;
      3) тўтынушылардыѕ ќўжаттарын ресімдеу жјне ќарастыру барысында ќаєазбастылыќ жјне салєырттыќ кґріністеріне жол бермеуі керек.

^ 4. Жўмыстыѕ нјтижелері

      18. Тўтынушыларєа мемлекеттік ќызметті кґрсетудіѕ нјтижелері осы стандартќа 4-ќосымшаєа сјйкес сапа жјне кол жетімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.
      19. Мемлекеттік ќызметті кґрсететін ујкілетті органныѕ жўмысы баєаланатын мемлекеттік ќызметті кґрсетудіѕ сапа жјне ќол жетімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјні жыл сайын Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыєы министрініѕ бўйрыєымен бекітіледі.

^ 5. Шаєымдану тјртібі

      20. Ујкілетті органныѕ лауазымды адамыныѕ јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєымдану тјртібін тїсіндіруді байланыс мјліметтері осы стандартна 1-ќосымшада кґрсетілген ујкілетті органныѕ заѕ ќызметініѕ мамандары жїзеге асырады.
      21. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижесімен келіспеушілік болєан жаєдайда, шаєым атауы, жўмыс кестесі, заѕды мекенжайы жјне электрондыќ поштасыныѕ мекенжайы, телефондары стандартќа 1-ќосымшада кґрсетілген осы мемлекеттік ќызметті кґрсетуді ўйымдастыруєа жауапты жоєары тўрєан ујкілетті орган басшысыныѕ атына жолданады.
      Ескерту. 21-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2011.09.08 № 1030 (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.
      22. Дґрекі ќызмет кґрсетілген жаєдайда шаєым кабинетініѕ нґмірі ујкілетті органныѕ таќтасында кґрсетілген ујкілетті орган басшысыныѕ атына жолданады, ујкілетті органныѕ жўмыс кестесі жјне электрондыќ поштасыныѕ мекенжайы стандартќа 1-ќосымшада кґрсетілген.
      Ескерту. 22-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2011.09.08 № 1030 (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.
      23. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда тўтынушы заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа шаєымдануєа ќўќылы.
      24. Шаєым жазбаша нысанда ресімделеді.
      25. Ґтініш берушіге оныѕ шаєымын ќабылдаєаны туралы растау їшін шаєымныѕ кґшірмесіне кіріс нґмірі, кїні, шаєымды ќабылдаєан адамныѕ аты-жґні, тиісті кеѕсеніѕ байланыс телефоны кґрсетілген мґртабан ќойылады.
      Шаєым «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында белгіленген мерзімде жјне тјртіппен ќаралады.
      26. Ујкілетті органныѕ байланыс мјліметтері осы стандартќа 1-ќосымшада, сондай-аќ ресми аќпарат кґздерінде жјне ујкілетті органныѕ їй-жайында орналасќан стенділерде кґрсетіледі.

«Ауылдыќ елді мекендерге жўмыс 
істеуге жјне тўруєа келген   
денсаулыќ саќтау, білім беру,
јлеуметтік ќамсыздандыру,  
мјдениет жјне спорт мамандарына
јлеуметтік ќолдау шараларын 
ўсыну» мемлекеттік ќызмет  
стандартына          
1-ќосымша           

      ^ Ескерту. 1-ќосымша жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2012.06.28 № 869 (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.

Ауылдыќ елдi мекендерге жўмыс iстеуге жјне тўруєа келген денсаулыќ саќтау, бiлiм беру, јлеуметтiк ќамсыздандыру, мјдениет, спорт жјне ветеринария мамандарына јлеуметтiк ќолдау шараларын ўсыну бойынша ујкiлеттi органдардыѕ тiзiмi

Р/с №

Ујкiлеттi органныѕ атауы

Ујкiлеттi органныѕ орналасќан заѕды мекенжайы (ќала, аудан, кґшесi, їйдiѕ №, электронды пошта мекенжайы)

Ќала коды жјне телефон нґмiрi

Жўмыс кестесi

1

2

3

4

5

^ 1. Аќмола облысы

1.

«Аќмола облысыныѕ экономика жјне бюджеттiк жоспарлау басќармасы» ММ

Кґкшетау ќ., Заречная к-сi, 1. depeconomy@rambler.ru

8 (816-2)
т. 25-35-25, ф.25-52-60

Аптасына бес кїн, демалыс жјне мерекелiк кїндерiн ќоспаєанда, 9.00-ден 18.30-єа дейiн, тїскi ас 13.00-ден 14.30-єа дейiн

2.

«Аќкґл ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Аќкґл ауданы, Аќкґл ќ., Нўрмаєанбетов к-сi, 94 fin_akkol@mail.ru; akkol_econom@mail.ru

8 (71638)
2-15-44

3.

«Аршалы ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Аршалы ауданы, Аршалы кентi, Тјшенов к-сi, 47. arshaly_plan@mail.ru

8 (71644)
2-13-65

4.

«Астрахан ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Астрахан ауданы, Астрахан ауылы,
Јл Фараби к-сi, 50. astr_ecofin@mail.ru

8 (71641)
2-22-95

5.

«Атбасар ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Атбасар ауданы, Атбасар ќ., Ујлиханов к-сi, 9. atbasar_ekonom@mail.ru

8 (71643)
4-27-56

6.

«Бўланды ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Бўланды ауданы, Макинск ќ., Некрасов к-сi, 19. bulandy_2009@mail.ru

8 (71646)
2-25-84

Аптасына бес кїн, демалыс жјне мерекелiк кїндерiн ќоспаєанда, 9.00-ден 18.30-єа дейiн, тїскi ас 13.00-ден 14.30-єа дейiн

7.

«Бурабай ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Бурабай ауданы, Щучинск ќ., Абылайхан к-сi, 34. Shuchinsk_eko@mail.ru

8 (71636)
4-42-05

8.

«Егiндiкґл ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Егiндiкґл ауданы, Егiндiкґл ауылы,
Победа к-сi, 6. econom.egin@mail.ru

8 (71642)
2-11-44

9.

«Еѕбекшiлдер ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Еѕбекшiлдер ауданы, Степняк ќ., Бiржансал к-сi, 34. enbek_econom@mail.ru

8 (71639)
2-12-04

10.

«Ерейментау ауданыныѕ Ауыл шаруашылыєы жјне жер ќатынастар бґлiмi» ММ

Ерейментау ауданы, Ерейментау ќ., јл Фараби к-сi, 23. ermentausho@mail.ru

8 (71633)
2-31-75

11.

«Есiл ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Есiл ауданы, Есiл ќ., Ќонаев к-сi, 15. еsilfin1@mail.ru

8 (71647)
2-15-85

12.

«Жаќсы ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Жаќсы ауданы, Жаќсы ауылы, Дружба к-сi, 3. economy_jaks@mail.ru

8 (71635)
2-18-03

13.

«Жарќайыѕ ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Жарќайыѕ ауданы, Державинск ќаласы,Ленин к-сi, 16. zharkfin@mail.ru

8 (71648)
9-12-85

14.

«Зерендi ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Зерендi ауданы, Зерендi ауылы, Мира к-сi, 58. zereconom@gmail.com.

8 (71632)
2-20-22

15.

«Ќорєалжын ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Ќорєалжын ауданы, Ќорєалжын ауылы, Болєанбаев к-сi, 9. eco_korg@mail.ru

8 (71637)
2-14-96

16.

«Сандыќтау ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Сандыќтау ауданы, Балкашын ауылы, Абылайхан к-сi, 130. sand_econom2@mail.ru

8 (71640)
9-13-35

17.

«Целиноград ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Целиноград ауданы, Аќмол ауылы, Гагарин к-сi, 14. otdelekonomiki@inbox.ru

8 (71651)
3-11-85

18.

«Шортанды ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Шортанды ауданы, Шортанды кентi, Абылайхан к-сi, 22. shortandyfin@mail.ru

8 (71631)
2-24-33

19.

«Кґкшетау ќаласыныѕ Ауыл шаруашылыєы жјне жер ќатынастар бґлiмi» ММ

Кґкшетау ќаласы, Б. Момышўлы к-сi, 41. selhoz_2010@mail.ru

8 (71622)
5-60-80

2. Алматы облысы

1.

«Алматы облысыныѕ Экономика жјне бюджеттiк жоспарлау басќармасы» ММ

Талдыкорєан ќ., Тјуелсiздiк к-сi, 38. tk_ke@almaty-reg.kz

(828-2)
т.27-18-83, ф.27-38-27

Аптасына бес кїн, демалыс жјне мерекелiк кїндерiн ќоспаєанда, 9.00-ден 18.30-єа дейiн, тїскi ас 13.00-ден 14.30-єа дейiн

2.

«Аќсу ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Аќсу ауданы, Жансїгiров кентi, Желтоќсан к-сi, 5.aksu_ekonomika@mail.ru

8 (72832)
2-15-51

3.

«Алакґл ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Алакґл ауданы, Їшарал ќ., Ќонаев к-сi, 74. Alakol-ekonomika@mail .ru

8 (72833)
2-27-74

4.

«Балќаш ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Балќаш ауданы, Баќанас ауылы, Ќонаев к-сi, 68. bakanas.ekonomika@mail.ru

8 (72773)
9-53-98

5.

«Еѕбекшiќазаќ ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Еѕбекшiќазаќ ауданы, Есiк ќ., Жамбыл к-сi, 21. Lazzat_tukenova@list.ru, Baglan_eko@mail.ru

8 (72775)
4-15-66,
4-04-36

6.

«Ескелдi ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Ескелдi ауданы, Ќарабўлаќ кентi, Оразбеков к-сi, 67. eskeldy_ekon@mail.ru

8 (72836)
3-07-12

7.

«Жамбыл ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Жамбыл ауданы, Ўзынаєаш ауылы, Абай к-сi, 56. jam_oeidp@mail.online.kz

8 (72770)
2-25-37,
2-07-92

8.

«Iле ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Iле ауданы, Ґтеген батыр кентi, Батталханов к-сi, 8. otdel_ekonomili@mail.ru

8 (72752)
2-18-72

9.

«Ќарасай ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Ќарасай ауданы, Ќаскелеѕ ќ., Абылайхан к-сi, 213. gzkarasay06@rambler.ru

8 (72771)
2-39-99

10.

«Ќаратал ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Ќаратал ауданы, Їштґбе ќ., Ќонаев к-сi, 9. ek_karatal@mail.ru

8 (72834)
2-13-43

11.

«Кербўлаќ ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Кербўлаќ ауданы, Сарыґзек кентi, Б.Момышўлы к-сi, 10. kerbekonom.@mail.ru

8 (72840)
3-12-24

12.

«Кґксу ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Кґксу ауданы, Балпыќ би кентi, Мырзабеков к-сi, 40. koksuod@mail.ru

8 (72838)
2-02-57

13.

«Панфилов ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Панфилов ауданы, Жаркент ќ., Н. Головацкий к-сi, 129. jc_zoya@mail.ru

8 (72831)
5-06-47

Аптасына бес кїн, демалыс жјне мерекелiк кїндерiн ќоспаєанда, 9.00-ден 18.30-єа дейiн, тїскi ас 13.00-ден 14.30-єа дейiн

14.

«Райымбек ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Райымбек ауданы, Кеген ауылы, Б. Момышўлы к-сi, 9. raimbekod@rambler.ru

8 (72777)
2-12-80

15.

«Сарќан ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Сарќан ауданы, Сарќанд ќ., Тјуелсiздiк к-сi, 111. olatov_asan@mail.ru

8 (72839)
2-29-38

16.

«Талєар ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Талєар ауданы, Талєар ќ., Ќонаев к-сi, 65. economica-talgar@mail.ru

8 (72774)
2-56-67

17.

«Ўйєыр ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Ўйєыр ауданы, Шонжы ауылы, Раджибаев к-сi, 73.
binara_70@mail.ru

8 (72778)
2-11-52

18.

«Ќапшаєай ќаласыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Ќапшаєай ќ., Жамбыл к-сi, 13. ek_kap4@mail.ru

8 (72772)
4-11-74,
4-18-83

19.

«Талдыќорєан ќаласыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Талдыќорєан ќ., Абай к-сi, 256. ectk@mail.ru

8 (7282)
27-22-84

3. Атырау облысы

1.

«Атырау облысыныѕ Экономика жјне бюджеттiк жоспарлау басќармасы» ММ

Атырау ќ., Јйтеке би к-сi, 77. otdelrst_atyrau@mail.ru

(812-2)
т.35-45-58,
ф.35-45-58

Аптасына бес кїн, демалыс жјне мерекелiк кїндерiн ќоспаєанда, 9.00-ден 18.30-єа дейiн, тїскi ас 13.00-ден 14.30-єа дейiн

2.

«Атырау ќаласыныѕ ќалалыќ Экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Атырау ќаласы, Јйтеке би к-сi, 77а. atyrau-msb@mail.onlain.kz

8 (7122)
27-10-17

3.

«Жылыой ауданыныѕ Экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Жылыой ауданы, Ќўлсары ќ., Махамбет д-лы, 20. aiko62@mail.ru

8 (71237)
5-11-55

4.

«Индер ауданыныѕ Экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Индер ауданы, Индербор кентi, Ќонаев к-сi, 16. econom.plan_ind@mail.ru

8 (71234)
2-00-87

5.

«Исатай ауданыныѕ Экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Исатай ауданы, Аќќыстау ауылы, Егемен Ќазаќстан к-сi, 12. isatai_yconombp@mail.ru

8 (71231)
2-07-55,
2-07-37

6.

«Ќызылќоєа ауданыныѕ Экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Ќызылќоєа ауданы, Миялы ауылы, Ќарабалин к-сi, 26. Kzilkoga_oeubp@mail.ru

8 (71238)
2-11-81,
2-13-86

7.

«Ќўрманєазы ауданыныѕ Экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Ќўрманєазы ауданы, Ганюшкино ауылы, Кґшекбаев к-сi, 25.

8 (71233)
2-24-41,
2-10-25

8.

«Маќат ауданыныѕ Экономика жјне юджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Маќат ауданы, Маќат кентi, Орталыќ алаѕ, 1. reb@mail.ru

8 (71239)
3-21-75,
3-02-99

9.

«Махамбет ауданыныѕ Экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Махамбет ауданы, Махамбет кентi, Абай к-сi, 13. aitzhan52@mail.ru.

8 (71236)
2-15-38, 2-24-04

4. Аќтґбе облысы

1.

«Аќтґбе облысыныѕ Экономика жјне бюджеттiк жоспарлау басќармасы» ММ

Аќтґбе ќ., Јбiлќайыр хан д-лы., 40. social_sfera_@mail.ru

8 (7132)
56-49-07

Аптасына бес кїн, демалыс жјне мерекелiк кїндерiн ќоспаєанда, 9.00-ден 18.30-єа дейiн, тїскi ас 13.00-ден 14.30-єа дейiн

2.

«Аќтґбе ќаласыныѕ Экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Аќтґбе ќ., Јбiлќайыр хан д-лы., 40. social_sfera_@mail.ru,

8 (7132)
56-49-07

3.

«Јйтеке би ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Јйтеке би ауданы, Комсомол ауылы, Т. Жїргенов к-сi 62. aitekebi_ekonom@mail.ru

8 (71339)
2-12-37

4.

«Алєа ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Алєа ауданы, Алєа ќ., 5 шаєын ауданы, 4. algaaconomotdel@mail.ru

8 (71337)
4-20-29,
4-20-96

5.

«Байєанин ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Байєанин ауданы, Ќарауылкелдi ауылы, Ќонаев к-сi, 36. zharas.63@mail.ru

8 (71345)
2-31-05

6.

«Ырєыз ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Ырєыз ауданы, Ырєыз ауылы, Ы. Алтынсарин к-сi, 12. irgizekonom @mail.ru

8 (71343)
2-15-45

7.

«Ќарєалы ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Ќарєалы ауданы, Бадамша ауылы, Јбiлќайыр хан к-сi, 38. ekonom_kargala.5@mail .ru

8 (71342)
2-7-06

8.

«Ќобда ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Ќобда ауданы, Ќобда ауылы, Астана к-сi, 48. kobdaeconomika@rambler.ru

8 (71341)
2-20-08

9.

«Мјртґк ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Мјртґк ауданы, Мјртґк ауылы, С. Сейфуллин к-сi, 36. ekonomplan.mar@mail.ru

8 (71331)
2-14-19

10.

«Мўєалжар ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Мўєалжар ауданы, Ќандыаєаш ќ., Гагарин к-сi, 6. mugalekonomotdel@mail.ru

8 (71333)
3-72-41

11.

«Темiр ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Темiр ауданы, Шўбарќўдыќ кентi, Желтоќсан к-сi, 5. temir_econom@mail.ru

8 (71346)
2-30-43

12.

«Ойыл ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Ойыл ауданы, Ойыл ауылы, Ќўрманєазы к-сi, 43. econuil@mail.ru

8 (71332)
2-11-77

13.

«Хромтау ауданыныѕ Экономика, бюджеттiк жоспарлау жјне кјсiпкерлiк бґлiмi» ММ

Хромтау ауданы, Хромтау ќ., М. Горький к-сi, 9. hromtaubydhzet08@ramb ler.ru

8 (71336)
2-52-71

5. Шыєыс Ќазаќстан облысы

1.

«Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ Экономика жјне бюджеттiк жоспарлау басќармасы» ММ

Ґскемен ќ., М. Горький к-сi, 40. chancellery@akimvko.gov.kz

8 (7232)
26-45-43

Аптасына бес кїн, демалыс жјне мерекелiк кїндерiн ќоспаєанда, 9.00-ден 18.30-єа дейiн, тїскi ас 13.00-ден 14.30-єа дейiн

2.

«Семей ќаласыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Семей ќ., Интернациональная к-сi, 8. economsemey@mail.ru

8 (7222)
52-20-16

3.

«Риддер ќаласыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Риддер ќ., Семенов к-сi, 19.
ecoridder@mail.ru

8 (72336)
4-62-26

4.

«Абай ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Абай ауданы, Ќарауыл ауылы, Ќўнанбай к-сi 14 zuchra-76@mail.ru

8 (72252)
9-15-59

5.

«Аягґз ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Аягґз ауданы, Аягґз ќ., Момышўлы к-сi, 62. ekonom_agz@mail.ru

8 (72237) 33-657,
30-036

6.

«Бесќараєай ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Бесќараєай ауданы, Бесќараєай ауылы, Јуезов к-сi, 39. beskaragay1_ekon@mail.ru

8 (72236)
9-03-45

7.

«Бородулиха ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Бородулиха ауданы, Бородулиха ауылы, Тјуелсiздiк к-сi, 69. economica-or2009@yandex.ru

8 (72351)
2-14-24

8.

«Глубокое ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Глубокое ауданы, Глубокое кентi, Попович к-сi, 11а. Glubokoe_ekonom@mail.ru

8 (72331)
2-30-60

9.

«Жарма ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Жарма ауданы, Ќалбатау ауылы, Достыќ к-сi, 105. zharma_econom@mail.ru

8 (72347)
6-53-92

10.

«Зайсан ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Зайсан ауданы, Зайсан ќ., Жангелдин к-сi, 54. kasenova-almira@mail.ru

8 (72340)
2-69-01

11.

«Зырян ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Зырян ауданы, Зыряновск ќ., Советская к-сi, 38. MyslimovaT@mail.ru

8 (72335)
4-03-08

12.

«Ќатонќараєай ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Ќатонќараєай ауданы, Їлкен Нарын ауылы, Аманкелды к-сi, 57. economica_katon@mail.ru

8 (72341)
2-95-31

13.

«Кґкпектi ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Кґкпектi ауданы, Кґкпектi ауылы, Ф.Шериаздана к-сi, 44а. Кок_еconom@mail.ru

8 (72348)
2-12-83

14.

«Кїршiм ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Кїршiм ауданы, Кїршiм ауылы, Ибежанов к-сi, 25. goszakup_kurchum@mail.ru

8 (72339)
2-22-06

15.

«Тарбаєатай ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Тарбаєатай ауданы, Аќсуат ауылы, Тґлегетай баба к-сi, 1. tarbag_econ@mail.ru

8 (72346)
2-23-27

16.

«Ўлан ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Ўлан ауданы, Молодежный к-сi, 1. ulan_econom@mail.ru

8 (72338)
2-76-50

17.

«Їржар ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Їржар ауданы, Їржар ауылы, Абылайхан к-сi, 122. urdzharecon@list.ru

8 (72-230)
3-53-03

18.

«Шемонаиха ауданыныѕ Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Шемонаиха ауданы, Шемонаиха ќ., Советская

к-сi, 59. a_samoilova_shem@mail.ru

8 (72-332)
3-16-64

6. Жамбыл облысы

1.

«Жамбыл облысыныѕ ауыл шаруашылыєы басќармасы» ММ

Тараз ќ., Абай к-сi, 119. ush_taraz@mail.ru

8 (7262)
45-42-30,
ф.45-27-57

Аптасына бес кїн, демалыс жјне мерекелiк кїндерiн ќоспаєанда, 9.00-ден 18.30-єа дейiн, тїскi ас 13.00-ден 14.30-єа дейiн

2.

«Байзаќ ауданы Кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Байзаќ ауданы, Сарыкемер ауылы, Сыздыќбаев к-сi, 1. bekzat_76@mail.ru

8 (72637)
2-21-32

3.

«Жамбыл ауданы Кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Жамбыл ауданы, Аса ауылы, Абай к-сi, 123. rshu_asa@mail.ru

8 (72633)
2-15-51

4.

«Жуалы ауданы Кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Жуалы ауданы, Б.Момышўлы ауылы, Рысбек батыр к-сi, 56/3. selxoz_pred@mail.ru

8 (72635)
2-15-83

5.

«Ќордай ауданы Кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Ќордай ауданы, Ќордай ауылы, Тґле би к-сi, 58. moldabekov@mail.ru

8 (72636)
2-11-47

6.

«Мерке ауданы Кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Мерке ауданы, Мерке ауылы, Исмаилов к-сi, 169. merke_sh@mail.ru

8 (72632)
2-28-80

7.

«Мойынќўм ауданы Кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Мойынќўм ауданы, Мойынќўм ауылы, Аманкелдi к-сi, 147. moinkum_rsxu@mail.ru

8 (72642)
2-42-54

8.

Т. Рысќўлов ауданы «Кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Т. Рысќўлов ауданы, Ќўлан ауылы, Жiбек жолы к-сi, 175. biba-37@mail.ru

8 (72631)
2-14-94

9.

«Сарысу ауданы Кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Сарысу ауданы Жаѕатас ќ., Бейбiтшiлiк к-сi, 25. rshu2011@mail.ru

8 (72634)
6-26-33

10.

«Талас ауданы јкiмi аппараты» ММ

Талас ауданы, Ќаратау ќ., Достыќ алаѕы, 1. akim_talas@mail.ru

8 (72644)
6-17-77

11.

«Шу ауданы Кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Шу ауданы, Тґле би ауылы, Тґле би к-сi, 240. shu.selhoz@mail.ru

8 (72638)
3-18-22

7. Батыс Ќазаќстан облысы

1.

«Батыс Ќазаќстан облысыныѕ Экономика жјне бюджеттiк жоспарлау басќармасы» ММ

Орал ќ., Достыќ-Дружба д-лы., 201. zkue@nursat.kz

8 (7112)
50-43-93,
ф.50-60-02

Аптасына бес кїн, демалыс жјне мерекелiк кїндерiн ќоспаєанда, 9.00-ден 18.30-єа дейiн, тїскi ас 13.00-ден 14.30-єа дейiн

2.

«Аќжайыќ ауданы Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Акжайыќ ауданы, Чапаев ауылы, Ќонаев к-сi 70. berik_63@mail.ru

8 (71136)
9-11-91

3.

«Бґкейорда ауданы Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Бґкейорда ауданы, Сайхин кентi, Т. Жароков к-сi, 31. bokei_raifo@mail.ru

8 (71140)
2-12-10

4.

«Бґрлi ауданы Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Бґрлi ауданы, Аќсай ќ. Советская к-сi, 99. shamgonovaG@mail.ru

8 (71133)
2-07-60

5.

«Жаѕаќала ауданы Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Жаѕаќала ауданы, Жаѕаќала ауылы, Халыќтар Достыєы к-сi, 44. aidar_zhangala@mail.ru

8 (71141)
2-18-69

6.

«Жјнiбек ауданы Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Жјнiбек ауданы, Жјнiбек ауылы Є. Ќараш к-сi, 63. econom@bk.ru

8 (71135)
2-13-43

7.

«Зеленов ауданы Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Зеленов ауданы, Переметный ауылы, Гагарин к-сi, 139. zelenovekonom@mail.ru

8 (71130)
2-33-94

8.

«Казталов ауданы Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Казталов ауданы, Казталов ауылы, Шарафутиднов к-сi, 2. kaztraifo@mail.ru

8 (71144)
3-14-44

9.

«Ќаратґбе ауданы Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Ќаратґбе ауданы, Ќаратґбе ауылы, Мўхит к-сi, 2а. karatoba_econom@mail.ru

8 (71145)
3-11-32

10.

«Сырым ауданы Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Сырым ауданы, Жымпиты ауылы, Ќазаќстан к-сi, 8. sirim_econom@mail.ru

8 (71134)
3-11-71

11.

«Тасќала ауданы Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Тасќала ауданы, Тасќала ауылы, Абай к-сi, 23.
taskala-econ@rambler. ru

8 (71139)
2-11-78

12.

«Теректi ауданы Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Теректi ауданы, Федоровка ауылы, Юбилейная к-сi, 18. econom_terekta@mail.ru

8 (71132)
2-11-47

13.

«Шыѕєырлау ауданы Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Шыѕєырлау ауданы, Шыѕєырлау ауылы, Ќылышев к-сi, 91. chinraifo@mail.ru

8 (71137)
3-44-28

8. Ќараєанды облысы

1.

«Ќараєанды облысы Экономика жјне бюджеттiк жоспарлау басќармасы» ММ

Ќараєанды ќ., Бейбiтшiлiк д-лы., 39. karplan@mail.ru

8 (7212)
42-11-76,
ф.41-08-26

Аптасына бес кїн, демалыс жјне мерекелiк кїндерiн ќоспаєанда, 9.00-ден 18.30-єа дейiн, тїскi ас 13.00-ден 14.30-єа дейiн

2.

«Абай ауданы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Абай ауданы, Абай ќ., Победа д-лы, 2. abayeconom@mail.ru

8 (72131)
4-82-46

3.

«Аќтоєай ауданы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Аќтоєай ауданы, Аќтоєай ауылы, Абай к-сi, 2. abzhanova.63@mail.ru

8 (71037)
2-18-63

4.

«Бўќар Жырау ауданы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Бўќар Жырау ауданы, Ботаќара кентi, Абылайхан к-сi, 37. otd_econombg@mail.ru

8 (72154)
2-18-41

5.

«Жаѕаарќа ауданы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Жаѕаарќа ауданы, Атасу кентi, Тјуелсiздiк кґшесi, 2. zhanaarka_plan@mail.ru

8 (71030)
2-67-70

6.

«Ќарќаралы ауданы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Ќарќаралы ауданы, Ќарќаралы ќ., Т. Јубјкiров к-сi, 23. karkarplan@mail.ru

8 (72146)
3-12-57, 3-25-33, 3-29-20

7.

«Нўра ауданы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Нўра ауданы, Киевка кентi, Талжанов к-сi, 2. 30economplannura@mail.ru

8 (72144)
2-18-30

8.

«Осакаров ауданы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Осакаров ауданы, Осакаровка кентi, Первомайская к-сi, 5. osaekonom@mail.ru

8 (72149)
4-20-83

9.

«Ўлытау ауданы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Ўлытау ауданы, Ўлытау ауылы, Бўќышев к-сi, 23. ulytau-plan@mail.ru

8 (71035)
2-11-23

10.

«Шет ауданы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Шет ауданы, Аќсу Аюлы ауылы, Шортанбай жырау к-сi, 10. shetskeconom@mail.ru

8 (71031)
2-15-71

11.

«Жезќазєан ќаласы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Жезќазєан ќ., Алаш алаѕы, 1. zhez_oebp@mail.ru

8 (71027) 74-42-15, 77-34-24

12.

«Сјтбаев ќаласы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Сјтбаев ќ., Сјтбаев д-лы, 108. ekonomsat@mail.ru

8 (71063)
4-00-19

9. Ќостанай облысы

1.

«Ќостанай облысы ауыл шаруашылыєы басќармасы» ММ

Ќостанай ќ., Баймаєанбетов к-сi, 160. dcx@kostanay.kz

8 (7142)
51-16-95

Аптасына бес кїн, демалыс жјне мерекелiк кїндерiн ќоспаєанда, 9.00-ден 18.30-єа дейiн, тїскi ас 13.00-ден 14.30-єа дейiн

2.

«Алтынсарин ауданы јкімдігініѕ кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Алтынсарин ауданы, Обаєан ауылы, Ленин к-сi, 4. ralt@mail.kz

8 (71445) 3-41-62

3.

«Аманкелдi ауданы кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Аманкелдi ауданы, Аманкелдi ауылы, Майлин к-сi, 14. amanosh@mail.ru

8 (71440)
2-12-00

4.

«Јулиекґл ауданы ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Јулиекґл ауданы, Јулиекґл ауылы, Целинная к-сi, 7. otdelsh@mail.ru

8 (714-53) 2-11-92

5.

«Денисов ауданы јкімдігініѕ ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Денисов ауданы, Денисов ауылы, Калинин к-сi 5. rdens@mail.kz

8 (71434)
2-14-85

6.

«Жангелдин ауданы кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Жангелдин ауданы, Торєай ауылы, Алтынсарин к-сi, 4. opish2011@mail.ru

8 (71439)
2-14-39

7.

«Жiтiќара ауданы ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Жiтiќара ауданы, Жiтiќара ќ., Асанбаев к-сi, 51. jrosh@mail.ru

8 (71435)
2-00-07

8.

«Ќамысты ауданы јкімдігініѕ ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Ќамысты ауданы Ќамысты ауылы, Ержанов к-сi, 61 їй rosx-kam@mail.ru

8 (71437) 21-7-35

9.

«Ќарабалыќ ауданы кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Ќарабалыќ ауданы, Ќарабалыќ кентi, Космонавттар к-сi, 31. karab_selhoz_otdel@mail.ru

8 (71441)
3-36-62

10.

«Ќарасу ауданы кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Ќарасу ауданы, Ќарасу ауылы, Ысќаќов к-сi, 66. kars@mail.ru

8 (71452)
2-11-77

11.

«Ќостанай ауданы ауыл шаруашылыєы жјне ветеринария бґлiмi» ММ

Ќостанай ауданы, Затобол кентi, Терешкова к-сi, 19а. rkust@mail.ru

8 (71455)
2-43-49

12.

«Меѕдiќара ауданы кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Меѕдiќара ауданы, Боровской ауылы, Летунов к-сi, 7. rmend@mail.ru

8 (71443)
2-21-85

13.

«Наурызым ауданы кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Наурызым ауданы, Ќарамеѕдi ауылы, Шаќшаќ Жјнiбек к-сi, 1. rnaur@mail.kz, op_naurzum@mail.ru

8 (71454)
2-11-82,
2-11-44

14.

«Сарыкґл ауданы јкімдігініѕ ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Сарыкґл ауданы, Сарыкґл ауылы, Ленин к-сi, 72. rsark@mail.ru

8 (71451) 21-6-00

15.

«Таран ауданы јкімдігініѕ ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Таран ауданы, Таран ауылы, Калинин к-сi, 60. r_taran@inbox.ru

8 (71436)
3-66-44

16.

«Ўзынкґл ауданы кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Ўзынкґл ауданы, Ўзынкґл ауылы, Є. Мїсiрепов к-сi, 14. ruzunsh@mail.ru

8 (71444)
2-14-51

17.

«Федоров ауданы јкімдігініѕ кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Федоров ауданы, Федоров ауылы, Красноармейская к-сi, 53. fedorovka_cx@mail.ru

8 (71442)
2-13-40

18.

«Арќалыќ ќаласы јкімдігініѕ ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Арќалыќ ќ. Абай д-лы, 29. sh_ark2@mail.kz

8 (71430)
7-01-88

10. Ќызылорда облысы

1.

«Ќызылорда облысы ауыл шаруашылыєы басќармасы» ММ

Ќызылорда ќ., Абай к-сi, 48. sx_kyzyl@mail.ru

8 (72422)
23-55-81,
ф.23-55-79

Аптасына бес кїн, демалыс жјне мерекелiк кїндерiн ќоспаєанда, 9.00-ден 18.30-єа дейiн, тїскi ас 13.00-ден 14.30-єа дейiн

2.

«Арал аудандыќ ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Арал ауданы, Арал ќ., Школьная к-сi, 33. sxaral@rambler.ru

8 (72433)
2-14-57

3.

«Ќазалы аудандыќ ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Ќазалы ауданы, Јйтеке би кентi, К. Примов к-сi, 5, lazzat-70@mail.ru

8 (72438)
2-13-49

4.

«Ќармаќшы аудандыќ ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Ќармаќшы ауданы, Жосалы кентi, Ќоркыт-Ата к-сi, 1. Karmakchi@mail.ru

8 (72437)
2-13-54

5.

«Жалаєаш аудандыќ ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Жалаєаш ауданы, Жалаєаш кентi, Желтоќсан к-сi, 3. Zhalagashselhoz@mail.ru

8 (72431)
3-18-70

6.

«Сырдария аудандыќ ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Сырдария ауданы, Тереѕґзек кентi, Мўратбаев к-сi, 102. Syrd_sx@mail.ru

8 (72436)
2-11-37

7.

«Шиелi аудандыќ ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Шиелi ауданы, Шиелi кентi, Т. Рысќўлов к-сi, 6а. sx_shieli@mail.ru

8 (72432)
4-21-50

8.

«Жаѕаќорєан аудандыќ ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Жаѕаќорєан ауданы, Жаѕаќорєан кентi, М. Кґкенов к-сi, 37. Sel-khoz@mail.ru

8 (72435)
2-24-02

9.

«Ќызылорда ќаласыныѕ ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Ќызылорда ќ. Јлмаєанбетов к-сi, 28. gor_selxoz777@mail.ru

8 (7242)
40-01-43

11. Маѕєыстау облысы

1.

«Маѕєыстау облысы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау басќармасы» ММ

Аќтау ќ., 14 шаєын аудан, 1. s_sfera@mail.ru

8 (7292)
31-30-42

Аптасына бес кїн, демалыс жјне мерекелiк кїндерiн ќоспаєанда, 9.00-ден 18.30-єа дейiн, тїскi ас 13.00-ден 14.30-єа дейiн

2.

«Бейнеу ауданы экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Бейнеу ауданы, Бейнеу ауылы, Д. Тажиев к-сi, аудан јкiмдiгi. beineu_fin@mail.ru

8 (72932)
2-53-79

3.

«Ќараќия ауданы экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Ќараќия ауданы, Ќўрыќ ауылы, Досан батыр, к-сi, 3. fin_karakia@mail.ru

8 (72937)
2-22-53

4.

«Маѕєыстау ауданы экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Маѕєыстау ауданы, Шетпе ауылы, Орталыќ алаѕ, 1. eicon_asem@mail.ru

8 (72931)
2-21-91

5.

«Мўнайлы ауданы экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Мўнайлы ауданы, Маѕєыстау ауылы, Мўнайлы ауданы јкiмдiгiнiѕ єимараты. finans2007@mail.ru

8 (7292)
46-62-12, 46-62-13

6.

«Тїпќараєан ауданы экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Тїпќараєан ауданы, Форт-Шевченко ќ., Д. Тјжiўлы к-сi, 13. fort_economplan@mail.ru

8 (72938)
2-22-42,
2-24-74

7.

«Аќтау ќаласы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Актау ќ., 4 шаєын аудан, 72. ќалалыќ јкiмдiк єимараты. aktau_econom@mail.ru

8 (7292)
33-65-39

8.

«Жаѕаґзен ќаласы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Жаѕаґзен ќ., Сјтбаев к-сi, јкiм аппаратыныѕ єимараты a_econ@mail.ru

8 (72934) 51134

12. Павлодар облысы

1.

«Павлодар облысы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау басќармасы» ММ

Павлодар ќ., Ќайырбаев к-сi, 32. debp@mail.ru

8 (7182)
32-43-98

Аптасына бес кїн, демалыс жјне мерекелiк кїндерiн ќоспаєанда, 9.00-ден 18.30-єа дейiн, тїскi ас 13.00-ден 14.30-єа дейiн

2.

«Павлодар ќаласы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Павлодар ќ., Ќайырбаев к-сi, 32. otdekonompvl@yandexl.ru

8(7182/)
32-13-20

3.

«Екiбастўз ќаласы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Екiбастўз ќ., Екiбастўз ќ. 50-жылдыќ к-сi, 10. economica_ekb@mail.ru

8 (71877)
5-42-45

4.

«Аќсу ќаласы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Аќсу ќ., Астана к-сi, 52. aksu_budjet@mail.ru

8 (71837)
5-06-98

5.

«Аќтоєай ауданы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Аќтоєай ауданы, Аќтоєай ауылы, Абай к-сi, 77. akteconom@mail.ru

8 (71841)
2-15-53

6.

«Баянауыл ауданы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Баянауыл ауданы, Баянауыл ауылы, Сјтбаев к-сi, 34. bayan_oebp@mail.ru

8 (71840)
9-14-05

7.

«Железинский ауданы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Железинский ауданы, Железинка ауылы, Јуезов

к-сi, 19. jekbp81@mail.ru

8 (71831)
2-18-52

8.

«Ертiс ауданы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Ертiс ауданы, Ертiс ауылы, Желтоќсан к-сi, 104. irtoebp@mail.ru

8 (71832)
2-27-63

9.

«Ќашыр ауданы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Ќашыр ауданы, Тереѕкґл ауылы, Елгин к-сi, 172. kachfin@mail.ru

8 (71833)
2-11-69

10.

«Лебяжi ауданы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Лебяжi ауданы, Аќќу ауылы, Вс. Иванов к-сi, 98. oebpleb@mail.ru

8 (71839)
2-15-34

11.

«Май ауданы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Май ауданы, Кґктґбе ауылы, Ќазыбек би к-сi, 23. oebpleb@mail.ru

8 (71838)
9-13-03

12.

«Павлодар ауданы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Павлодар ауданы, Павлодар ќ., Ќайырбаев к-сi, 32. otd_econom@mail.ru

8 (7182)
32-11-45

13.

«Успен ауданы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Успен ауданы, Успен ауылы, Терешкова к-сi, 29. uspecom@mail.ru

8 (71834)
9-19-31

14.

«Шарбаќты ауданы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау бґлiмi» ММ

Шарбаќты ауданы, Шарбакты ауылы, Советтер к-сi, 55. focher@mail.ru

8 (71836)
2-26-62

13. Солтїстік Ќазаќстан облысы

1

«Солтїстiк Ќазаќстан облысы Ауыл шаруашылыєы басќармасы» ММ

Петропавл ќ., Ќазаќстан Конституциясы к-сi, 38. sko_dsh@mail.ru

8 (7152)
36-12-89

Аптасына бес кїн, демалыс жјне мерекелiк кїндерiн ќоспаєанда, 9.00-ден 18.30-єа дейiн, тїскi ас 13.00-ден 14.30-єа дейiн

2

«Айыртау ауданы ауыл шаруашылыєы жјне ветеринария бґлiмi» ММ

Айыртау ауданы, Саумалкґл ауылы, Д. Сыздыков к-сi, 4. dsh15@mail.ru

8 (71533)
2-19-71

3

«Аќжар ауданы ауыл шаруашылыєы жјне ветеринария бґлiмi» ММ

Аќжар ауданы, Талшыќ ауылы, Целинный к-сi, 13. celhoz_2009@mail.kz

8 (71546)
2-12-87,
2-12-67

4

«Аќќайыѕ ауданы ауыл шаруашылыєы жјне ветеринария бґлiмi» ММ

Аќќайыѕ ауданы, Смирново ауылы, Народная к-сi, 37. AKKSH@mail.ru

8 (71532)
2-11-75

5

«Есiл ауданы ауыл шаруашылыєы жјне ветеринария бґлiмi» ММ

Есiл ауданы, Явленка ауылы, Ленин к-сi, 10. esilsh@mail.ru

8 (71543)
2-11-67,
2-18-09

6

«Жамбыл ауданы ауыл шаруашылыєы жјне ветеринария бґлiмi» ММ

Жамбыл ауданы, Пресновка ауылы, Достыќ к-сi, 6. dsh14@mail.kz

8 (71544) 21-15-62

7

«М. Жўмабаев атындаєы ауданы ауыл шаруашылыєы жјне ветеринария бґлiмi» ММ

М. Жўмабаев атындаєы ауданы, Булаево ќ., Юбилейная к-сi, 56. nurkenova2011@mail.ru

8 (71531)
2-00-10

8

«Ќызылжар ауданы ауыл шаруашылыєы жјне ветеринария бґлiмi» ММ

Ќызылжар ауданы, Бескґл ауылы, Комаров к-сi, 2. Kyzylzhar-selhoz@mail.ru

8 (71538)
2-15-49

9

«Мамлют ауданы ауыл шаруашылыєы жјне ветеринария бґлiмi» ММ

Мамлют ауданы, Мамлютка ќ., Ќўнанбаев к-сi, 5. maml-osh@mail.ru

8 (71541)
2-19-75

10

«Є. Мїсiрепов ауданы ауыл шаруашылыєы жјне ветеринария бґлiмi» ММ

Є. Мїсiрепов ауданы, Новоишим ауылы, Абылайхан к-сi, 28. Rosh_mg@mail.ru

8 (71535)
2-23-26

11

«Тайынша ауданы ауыл шаруашылыєы жјне ветеринария бґлiмi» ММ

Тайынша ауданы, Тайынша ќ. Ќазаќстан Конституциясы к-сi, 197. asemdsh@mail.ru

8 (7152)
2-14-70

12

«Тимирязев ауданы ауыл шаруашылыєы жјне ветеринария бґлiмi» ММ

Тимирязев ауданы, Тимирязев ауылы, Ш. Ујлиханов к-сi, 1. timiryazevo-osh@mail. ru

8 (71537)
2-17-96

13

«Ујлиханов ауданы ауыл шаруашылыєы жјне ветеринария бґлiмi» ММ

Ујлиханов ауданы, Кiшкенекґл ауылы, Жамбыл к-сi, 76. botagoz_h@mail.ru

8 (71542)
2-20-34

14

«Шал аќын ауданы ауыл шаруашылыєы жјне ветеринария бґлiмi» ММ

Шал аќын ауданы, Сергеевка ауылы, Жеѕiс к-сi, 35. dshshlk@mail.ru

8 (71534)
2-03-84

14. Оѕтїстік Ќазаќстан облысы

1

«Оѕтїстiк Ќазаќстан облысы экономика жјне бюджеттiк жоспарлау басќармасы» ММ

Оѕтїстiк Ќазаќстан облысы, Шымкент ќ. Тјуке хан даѕєылы, 35. regprogram@mail.ru

8 (7252)
53-03-71

Аптасына бес кїн, демалыс жјне мерекелiк кїндерiн ќоспаєанда, 9.00-ден 18.30-єа дейiн, тїскi ас 13.00-ден 14.30-єа дейiн

2

«Бјйдiбек ауданы Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Бјйдiбек ауданы, Шаян ауылы, Б. Ќарашаўлы к-сi, 69. erbol7676@mail.ru

8 (72548)
2-19-79

3.

«Ќазыєўрт ауданы кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Ќазыєўрт ауданы, Ќазыєўрт ауылы, Д. Ќонаев к-сi, 1. kaz_osh@mail.ru

8 (72539)
2-26-31

4.

«Маќтаарал ауданы Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Маќтаарал ауданы, Жетысай ќ. М. Јуезов к-сi, 20. esbolat_ab@mail.ru

8 (72534)
6-14-78

5.

«Ордабасы ауданы кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Ордабасы ауданы, Темiрлан ауылы, Т. Јубакiров к-сi, 4. orda_osh@mail.ru

8 (72530)
2-13-13

6.

«Отырар ауданы кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Отырар ауданы, Шјуiлдiр кентi, Жiбек жолы к-сi, 23 otrar_osh@mail.ru

8 (72544)
2-17-18

7.

«Сайрам ауданы ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Сайрам ауданы, Аќсукент ауылы, Жiбек жолы к-сi, 95. sairam_selhoz@mail.ru

8 (72531)
2-13-50

8.

«Сарыаєаш ауданы ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Сарыаєаш ауданы, Сарыаєаш ќ. Исмайлов к-сi sar_osh@mail.ru

8 (72537)
2-20-83

9.

«Созаќ ауданы кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Созаќ ауданы, Шолаќќорєан ауылы, Жiбек жолы к-сi bayan66@mail.ru

8 (72546)
4-12-15

10.

«Тґле би ауданы кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Тґле би ауданы, Леѕгiр ќ. Јйтеке би к-сi, 28. tolebi_pred@mail.ru

8 (72547)
6-16-40

11.

«Тїлкiбас ауданы кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Тїлкiбас ауданы, Т. Рысќўлов ауылы, Жантїров к-сi, 17. otdel_pred@mail.ru

8 (72538)
5-30-73

12.

«Шардара ауданы кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Шардара ауданы, Шардара ќ., Ќазыбек би к-сi. shar_osh@mail.ru

8 (72534)
2-16-03

13.

«Арыс ќаласы кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Арыс ќ. јл Фараби к-сi, 3. arys_osh@mail.ru

8 (72540)
2-02-42

14.

«Кентау ќаласы кјсiпкерлiк жјне ауыл шаруашылыєы бґлiмi» ММ

Кентау ќ., Бјйтереков к-сi, 7. kentau_osh@mail.ru

8 (72536)
3-09-10

15.

«Тїркiстан ќаласы Экономика жјне ќаржы бґлiмi» ММ

Тїркiстан ќ., Есiм хан алаѕы, 3. esbolat_ab@mail.ru

8 (72534)
4-14-32

«Ауылдыќ елді мекендерге  
жўмыс істеуге жјне тўруєа 
келген денсаулыќ саќтау, 
білім беру, јлеуметтік  
ќамсыздандыру, мјдениет жјне
спорт мамандарына јлеуметтік
ќолдау шараларын ўсыну» 
мемлекеттік ќызмет   
стандартына 2-ќосымша  

      ^ Ескерту. 2-ќосымша жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2012.06.28 № 869 (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.

  1   2Похожие:

\"Ауылды қ елді мекендерге ж ұ мыс істеуге ж ә не т ұ ру ғ а келген денсаулы қ са қ тау, білім беру, ә леуметтік қ амсыздандыру, м ә дениет, спорт ж ә не ветеринария icon«Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну» мемлекеттік қызметінің төлқұжаты
Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт...
\"Ауылды қ елді мекендерге ж ұ мыс істеуге ж ә не т ұ ру ғ а келген денсаулы қ са қ тау, білім беру, ә леуметтік қ амсыздандыру, м ә дениет, спорт ж ә не ветеринария icon2013 жылға арналған Сарысу ауданының ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына әлеуметтік қолдау көрсету туралы
Бесінші шақырылған сарысу аудандық МӘслихатының 2013 жылғЫ 10 СӘуірдегі №14-4 шешімі
\"Ауылды қ елді мекендерге ж ұ мыс істеуге ж ә не т ұ ру ғ а келген денсаулы қ са қ тау, білім беру, ә леуметтік қ амсыздандыру, м ә дениет, спорт ж ә не ветеринария iconМәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға көтерме жәрдемақы мен әлеуметтік қолдауды көрсету туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы
«Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт...
\"Ауылды қ елді мекендерге ж ұ мыс істеуге ж ә не т ұ ру ғ а келген денсаулы қ са қ тау, білім беру, ә леуметтік қ амсыздандыру, м ә дениет, спорт ж ә не ветеринария icon"Ауылдық елдi мекендерге жұмыс iстеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына әлеуметтiк қолдау шараларын ұсыну" мемлекеттiк қызмет стандартын бекiту туралы
Ауылдық елдi мекендерге жұмыс iстеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт...
\"Ауылды қ елді мекендерге ж ұ мыс істеуге ж ә не т ұ ру ғ а келген денсаулы қ са қ тау, білім беру, ә леуметтік қ амсыздандыру, м ә дениет, спорт ж ә не ветеринария iconКентау қалалық мәслихатының шешімі 28 маусым 2013 жыл №100 к ентау қаласының ауылдық елді мекендеріне жұмыс істеу және
Ауылдық елдi мекендерге жұмыс iстеу және тұру үшiн келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт...
\"Ауылды қ елді мекендерге ж ұ мыс істеуге ж ә не т ұ ру ғ а келген денсаулы қ са қ тау, білім беру, ә леуметтік қ амсыздандыру, м ә дениет, спорт ж ә не ветеринария icon«Ауылдық елдi мекендерге жұмыс iстеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына әлеуметтiк қолдау шараларын ұсыну» мемлекеттiк қызмет стандарты
Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда ҚР Үкiметiнiң 2012. 06. 28 №869 (алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап күнтiзбелiк он күн өткен...
\"Ауылды қ елді мекендерге ж ұ мыс істеуге ж ә не т ұ ру ғ а келген денсаулы қ са қ тау, білім беру, ә леуметтік қ амсыздандыру, м ә дениет, спорт ж ә не ветеринария icon"Ауылдық елдi мекендерге жұмыс iстеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет және спорт мамандарына әлеуметтiк қолдау шараларын ұсыну" мемлекеттiк қызмет стандартын бекiту туралы
Ауылдық елдi мекендерге жұмыс iстеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет және спорт...
\"Ауылды қ елді мекендерге ж ұ мыс істеуге ж ә не т ұ ру ғ а келген денсаулы қ са қ тау, білім беру, ә леуметтік қ амсыздандыру, м ә дениет, спорт ж ә не ветеринария iconАуылдық елдi мекендерге жұмыс iстеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт
«Агроөнеркәсiптiк кешендi және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шiлдедегi Қазақстан Республикасының...
\"Ауылды қ елді мекендерге ж ұ мыс істеуге ж ә не т ұ ру ғ а келген денсаулы қ са қ тау, білім беру, ә леуметтік қ амсыздандыру, м ә дениет, спорт ж ә не ветеринария iconАуылдық елдi мекендерде тұратын және жұмыс iстейтiн мемлекеттiк денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдарының мамандарына отын сатып алу үшiн әлеуметтiк көмек беру туралы
Бесінші шақырылған сарысу аудандық МӘслихатының 2012 жылғЫ 30 ҚарашадағЫ №10-4 шешімі
\"Ауылды қ елді мекендерге ж ұ мыс істеуге ж ә не т ұ ру ғ а келген денсаулы қ са қ тау, білім беру, ә леуметтік қ амсыздандыру, м ә дениет, спорт ж ә не ветеринария iconАуылдық елдi мекендерге жұмыс iстеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы