Кезең басындағы халық санының icon

Кезең басындағы халық саныныңНазваниеКезең басындағы халық санының
Дата конвертации16.12.2012
Размер19.9 Kb.
ТипДокументы
источник
1. /Мониторинг за IV кв 2009 г/1.Население/Аннотация.doc
2. /Мониторинг за IV кв 2009 г/1.Население/Насел. альб2.doc
3. /Мониторинг за IV кв 2009 г/1.Население/Насел. табл1.doc
4. /Мониторинг за IV кв 2009 г/1.Население/Насел3.doc
5. /Мониторинг за IV кв 2009 г/10.Малые предпр-я/Аннотация.doc
6. /Мониторинг за IV кв 2009 г/10.Малые предпр-я/МП (альб).doc
7. /Мониторинг за IV кв 2009 г/11.Юр. лица/Аннотац..doc
8. /Мониторинг за IV кв 2009 г/11.Юр. лица/Табл..doc
9. /Мониторинг за IV кв 2009 г/2.труд/4квартал монит.doc
10. /Мониторинг за IV кв 2009 г/2.труд/Труд аннот1.doc
11. /Мониторинг за IV кв 2009 г/3.Промышленность/Аннотация пром..doc
12. /Мониторинг за IV кв 2009 г/3.Промышленность/Табл. пром..doc
13. /Мониторинг за IV кв 2009 г/4.Сельское хоз-во 4 квартал/Аннотация.doc
14. /Мониторинг за IV кв 2009 г/4.Сельское хоз-во 4 квартал/Животноводство4.doc
15. /Мониторинг за IV кв 2009 г/4.Сельское хоз-во 4 квартал/Основные показатели1.doc
16. /Мониторинг за IV кв 2009 г/4.Сельское хоз-во 4 квартал/Растениеводство3.doc
17. /Мониторинг за IV кв 2009 г/4.Сельское хоз-во 4 квартал/Сельхозформирования2.doc
18. /Мониторинг за IV кв 2009 г/5.Инвестиции/Инвест1.doc
19. /Мониторинг за IV кв 2009 г/5.Инвестиции/Табл2.doc
20. /Мониторинг за IV кв 2009 г/5.Инвестиции/Табл3.doc
21. /Мониторинг за IV кв 2009 г/6.Жилфонд/Жилище1.doc
22. /Мониторинг за IV кв 2009 г/7.Торговля услуги/торг, усл .doc
23. /Мониторинг за IV кв 2009 г/8.Финансы/Фин.показ 3 кв 09 село1.doc
24. /Мониторинг за IV кв 2009 г/9.Цены/Аннотация_цены.doc
25. /Мониторинг за IV кв 2009 г/9.Цены/таб.альб1.doc
26. /Мониторинг за IV кв 2009 г/Предисловие/P.S..doc
27. /Мониторинг за IV кв 2009 г/Предисловие/Предисл..doc
28. /Мониторинг за IV кв 2009 г/Предисловие/Содержание.doc
29. /Мониторинг за IV кв 2009 г/Предисловие/Титул .doc
Кезең басындағы халық санының
2009 жылғы қаңтар-қарашадағы өлім себебі бойынша өлгендер Умершие по причинам смерти за январь-ноябрь 2009 года
Өңірлер бөлінісінде 2009 жылғы 1 қазанға халық саны Численность населения на 1 октября 2009 года в разрезе регионов
Өңірлер бөлінісінде қаңтар-қыркүйектегі ауыл халқының көші-қоны
10. Ауылды жерлердегі шағын кәсіпорындар
Отчет на 01. 10. 2009г. Численность работников, человек Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге Барлығы
11. Ауылды жерде тіркелген заңды тұлғалар
2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша меншік нысандары бойынша жұмыс істейтін заңды тұлғалар саны Количество действующих юридических лиц по формам собственности по состоянию на 1 января 2010 года
2009 жылғы төртінші тоқсанда еңбек рыногының негізгі индикаторлары Основные индикаторы рынка труда в четвертом квартале 2009 года
Экономикалық тұрғыдан бел-сенді халық (жұмыс күші)
3. Өнеркәсіп
2009 жылғы қаңтар-желтоқсандағы өнеркәсіп өнімінің (тауар, қызмет) көлемі Объем промышленной продукции (товаров, услуг) за январь-декабрь 2009 года
4. Ауыл шаруашылығы өндірісі Сельскохозяйственное
Мал шаруашылығы Животноводство 1 қаңтарға ірі қара мал саны Поголовье крупного рогатого скота на 1 января
Ауыл шаруашылығы өндірісінің негізгі көрсеткіштері Основные показатели сельскохозяйственного производства
Өсімдік шаруашылығы Растениеводство
1 шілдеге 2009 жылдың шаруашылық санаттары бойынша ауыл шаруашылығы құрылымдарының бары Наличие сельскохозяйственных формирований по категориям хозяйств на 1 июля 2009 года
5. Инвестициялар
2009 жылғы қаңтар-желтоқсандағы меншік нысандары негізгі капиталға салынған инвестициялар Инвестиции в основной капитал по формам собственности за январь-декабрь 2009 года
2009 жылғы қаңтар-желтоқсандағы экономикалық қызмет түрлері бойынша ауылды жердегі негізгі капиталға салынған инвестициялар Инвестиции в основной капитал в сельской местности по видам экономической деятельности,
6. Халықтың тұрғын үй жағдайы
7. Сауда және қызметтер көрсету
8. Қаржы көрсеткіштері
Бағалардың индексі
2009 жылғы төртінші тоқсанда ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуге өндіруші-кәсіпорындар бағасының өзгеруі Изменение цен предприятий-производителей на переработку сельскохозяйственных продуктов в четвертом квартале 2009 года
«Ауыл (село) дамуының мониторингі». /Статистикалық жинақ/ Қостанай, 2010
Алғы сөз Предисловие
Мазмұны Содержание
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті Қазақстан Республикасының «Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)»

Халық1. Халық


Бөлім халықтың үдемелі өндірісінің үдерістерін сипаттайтын демогра-фиялық көрсеткіштерді қамтиды.

Кезең басындағы халық санының ағымдағы бағасы соңғы халық санағы нәтижелерінің негізінде есептеледі, оларға жыл сайын туғандар мен берілген аумаққа келгендер саны қосылған және олардан өлгендер мен берілген аумақтан кеткендер саны есептеліп шығарылады.

Халықты қалалық және ауылдық деп бөлу тұрғылықты жері бойынша жүргізіледі, сонымен бірге қалалық (қалалар, кенттер) санатына заңнамада белгіленген тәртіппен жатқызылған елді мекендер қалалық мекендер болып есептеледі. Ал қалған барлық елді мекендер ауылдық болып табылады.

Көші-қон ағымы туралы дерек халықты тұрғылықты жері бойынша тіркеу барысында құрастырылған көшіп келу мен қоныс аудару туралы статистикалық есеп құжаттарын өңдеу нәтижесінде алынған.

Халықтың көші-қоны – тұрғылықты жері ауысуына байланысты аумақ (ел, облыс, қала, аудан және т.б.) шекарасы арқылы адамдардың (көшіп-қонушылардың) ауысуы.

Көшіп-қонушы – көші-қон процесіне қатысатын тұлға. Әрбір көшіп-қонушы кеткен аумаққа қарағанда кетуші, келген аумаққа қарағанда келуші болып есептелінеді.

1. Население


Раздел содержит демографические показатели, характеризующие процессы воспроизводства населения.

Текущая оценка численности насе-ления на начало периода рассчиты-вается на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегод-но прибавляется численность родив-шихся и прибывших на данную террито-рию и из которых вычитается числен-ность умерших и выбывших с данной территории.

Распределение населения на город-ское и сельское производится по месту проживания, при этом городскими посе-лениями считаются населенные пункты, отнесенные в установленном законода-тельством порядке к категории город-ских (города, поселки). Все остальные населенные пункты являются сельски-ми.

Данные о миграционных потоках получены в результате разработки доку-ментов статистического учета прибытия и убытия, которые составляются при ре-гистрации населения по месту житель-ства.

Миграция населения – передвиже-ние людей (мигрантов) через границы территории (страны, области, города, района и т.п.), связанное с переменой места жительства.

Мигрант – лицо, которое участвует в процессе миграции. Каждый мигрант является выбывшим по отношению к территории выбытия и прибывшим по отношению к территории прибытия.Похожие:

Кезең басындағы халық санының icon2010 жылғы қаңтар-қыркүйектегі Ақтөбе облысындағы демографиялық ахуал
Жыл басымен салыстырғанда халық саны 9,9 мың адамға немесе 1,38% артты, бұл туғандар санының артуына және халық өлімінің төмендеуіне...
Кезең басындағы халық санының iconХалық санының өзгеруі

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының iconКезең соңындағы халық саны

Кезең басындағы халық санының icon2011 жылғы 1 қаңтарымен салыстырғанда ол 4,1 артты, бұл туғандар санының өсуімен және халық өлімінің төмендеуімен белгіленген, сонымен қатар көші-қонның оң айырмасы
Облыстағы халық саны 2012 жылғы 1 қаңтарға 546,0 мың адамды құрады, оның ішінде 282,2 мыңы (51,7%) – қалалықтар және 263,8 мыңы (48,3%)...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы