Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon

Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі»НазваниеУровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі»
страница2/27
Дата конвертации16.12.2012
Размер3.03 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
1. /уровень жизни/2004-2008Уровень жизни .doc
2. /уровень жизни/титул.doc
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі»
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті

Мазмұны

Содержание


1.

ХАЛЫҚ ӨМІРІ ДЕҢГЕЙІНІҢ НЕГІЗГІ ИНДИКАТОРЛАРЫ

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ......................

10
    1. Халық өмірі деңгейінің негізгі индикаторлары

Основные индикаторы уровня жизни населения………………..………..

10

2.

НЕГІЗГІ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ..............................

13
2.1 Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер

Основные макроэкономические показатели

14
2.2 Әлеуметтік-мәдени шараларға облыс бюджетінің шығыстары

Расходы бюджета области на социально-культурные мероприятия……

15

3.

ДЕМОГРАФИЯ АХУАЛ

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ..................................................................

16
3.1 Жынысы және жасы бойынша халықтың саны және құрамы

Численность и состав населения по полу и возрасту………………………

17
3.2 2009 жылғы 1 қаңтарға халықтың жыныс-жас құрылымы

Половозрастная структура населения на 1 января 2009 года…………….

18
3.3 Қалалы және ауылды жерде жас топтары бойынша халықты бөлу

Распределение населения по возрастным группам в городской и
сельской местности……………………………………………………………….

19
3.4 Халықтың тууы, өлімі және табиғи өсімі

Родившиеся, умершие и естественный прирост населения………………

19
3.5 Мемлекетаралық көші-қон

Межгосударственная миграция…………………………………………………

20
3.6 Халықаралық көшіп-қонушылардың ұлттық құрамы

Национальный состав международных мигрантов…………………………

21

4.

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫЛУ

ЗАНЯТОСТЬ.......................................................................................................

25
4.1 Еңбек рыногының негізгі индикаторлары

Основные индикаторы рынка труда…………………………………………….

26
4.2 Жұмыссыз ретінде тіркелген және жұмысқа орналасқан азаматтар
саны

Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных
и трудоустроенных……………………………………………………………….

26

5.

ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫНЫҢ СИПАТТАМЫСЫ. ХАЛЫҚТЫҢ ТАБЫСТАРЫ, ШЫҒЫСТАРЫ ЖӘНЕ ТҰТЫНУЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ.

ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ...............................

27
5.1 Үй шаруашылығының орташа көлемі

Средний размер домашних хозяйств………………………………………….

29
5.2 Балаларының құрамы және бары бойынша үй шаруашылығын бөлу

Распределение домашних хозяйств по составу и наличию детей……….

29
5.3 Тұтынуға пайдаланылған табыстар және негізгі әлеуметтік
кепілдемелер

Доходы, использованные на потребление и основные социальные
гарантии…………………………………………………………………………….

30

5.4 Халықтың ақшалай табысының құрылымы

Структура денежных доходов населения…………………………………….

31
5.5 2008 жылғы халықтың ақшалай табысының құрылымы

Структура денежных доходов населения в 2008 году................................

31
5.6 Экономикалық қызмет түрлері бойынша қызметкерлердің орташа
айлық атаулы жалақысы

Среднемесячная номинальная заработная плата работников по видам
экономической деятельности…………………………………………………...

32
5.7 Тағайындалған (айлық) зейнетақы және мемлекеттік әлеуметтік
жәрдемақының орташа мөлшері

Средний размер назначенных (месячных) пенсий и государственных
социальных пособий…………………………………………………………….

33
5.8 Тұтынуға пайдаланылған табыстың және ең төменгі күнкөріс деңгейі
шамасының арақатынасы (табыстардың сатып алушылық қабілеті)

Соотношение дохода, использованного на потребление и величины
прожиточного минимума (покупательная способность доходов)…………

34
5.9 Үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары

Денежные расходы домашних хозяйств……………………………………..

34
5.10 Үй шаруашылықтары ақшалай шығыстарының құрамы

Состав денежных расходов домашних хозяйств…………………………..

34
5.11 Халықтың ақшалай шығыстарының құрылымы

Структура денежных расходов населения………………………………….

35
5.12 Үй шаруашылықтарының тұтыну шығыстары

Потребительские расходы домашних хозяйств……………………………

36
5.13 Халықтың тұтыну шығыстарының құрылымы

Структура потребительских расходов населения...................................

36
5.14 Халықтың ақшалай шығыстары және олардың құрылымы

Денежные расходы населения и их структура……………………………..

37
5.15 Халықтың тұтыну шығыстары және олардың құрылымы

Потребительские расходы населения и их структура…………………….

38
5.16 Халықтың тамақ өнімдерін тұтынуы

Потребление населением продуктов питания……………………………..

41
5.17 Ең төменгі күнкөріс деңгейі шамасынан жоғары табыстары бар
халықтың тамақ өнімдерін тұтынуы

Потребление продуктов питания населением с доходами выше
величины прожиточного минимума…………………………………………..

42
5.18 Ең төменгі күнкөріс деңгейі шамасынан төмен табыстары бар
халықтың тамақ өнімдерін тұтынуы

Потребление продуктов питания населением с доходами ниже
величины прожиточного минимума…………………………………………..

42

6.

ТАБЫСТАРДЫ БӨЛУДІҢ ӘРКЕЛКІЛІГІ

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ..................................

43
6.1 Ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы

Величина прожиточного минимума……………………………………………

44
6.2 Табыстарды бөлудің әркелкілігі

Неравномерность распределения доходов…………………………………..

45
6.3 Төмен табысты халық үлесі

Доля низкодоходного населения……………………………………………….

45


6.4 Қалалы және ауылды жерлердегі халық кедейлігінің негізгі
көрсеткіштері

Основные показатели бедности населения в городской и
сельской местности……………………………………………………………….

45
6.5 Отбасы көлеміне қарай ең төменгі күнкөріс деңгейі шамасынан төмен
табысы бар халықтың үлесі

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума
в зависимости от размера семьи……………………………………………….

46
6.6 Отбасы көлеміне қарай азық-түлік қоржыны құнынан төмен табысы
бар халықтың үлесі

Доля населения с доходами ниже стоимости продовольственной

корзины в зависимости от размера семьи……………………………………

46
6.7 Халықтың 10 пайыздық (децильді) топтары бойынша зерттелген үй
шаруашылықтарындағы халық табыстарының үлесі

Доля доходов населения в обследуемых домашних хозяйствах,
по 10-процентным (децильным) группам населения……………………….

47
6.8 Халықтың 20 пайыздық (квинтильді) топтары бойынша зерттелген
үй шаруашылықтарындағы халық табыстарының үлесі

Доля доходов населения в обследуемых домашних хозяйствах,
по 20 процентным (квинтильным) группам населения…………………….

47
6.9 Тутынуға пайдаланылған орташа жан басына табыс көлемі бойынша
зерттелген үй шаруашылықтарында халықты бөлу

Распределение населения в обследуемых домашних хозяйствах
по размеру среднедушевого дохода, использованного на потребление.

48
6.10 Зерттелген үй шаруашылықтарындағы әйелдер мен еркектер үлесі

Доля женщин и мужчин в обследуемых домохозяйствах………………...

48

7.

ХАЛЫҚҚА АРНАЛҒАН ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.........................................................

49
7.1 Тұтынуу бағаларының индексі

Индекс потребительских цен……………………………………………………

49
7.2 Тауарлар мен ақылы қызметтердің негізгі түрлеріне орташа
бөлшек сауда бағалары

Средние розничные цены на основные виды товаров и платных услуг..

50
7.3 Тұтыну тауарлары және ақылы қызметтерге бағалар мен тарифтер
индексі

Индексы цен и тарифов на потребительские товары и платные услуги..

51
7.4 Сауда секторлары бойынша бөлшек сауда тауарайналымның жалпы
көлемін бөлу

Распределение общего объема розничного товарооборота по
секторам торговли………………………………………………………………...

52
7.5 Бөлшек сауда тауарайналымның нақты көлем индексі

Индекс физического объема розничного товарооборота………………….

53
7.6 Жекелеген тауарлық топтар бойынша бөлшек сауда
тауарайналымның жалпы көлемі

Общий объем розничного товарооборота по отдельным товарным
группам……………………………………………………………………………...

53

8.

ХАЛЫҚТЫҢ ТҰРГЫН ҮЙ ЖАҒДАЙЫ

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ...........................................................

54
8.1 Тұрғын үй қоры

Жилищный фонд…………………………………………………………………..

54
8.2 Тұрғын үйлерді пайдалануға беру

Ввод в действие жилых зданий…………………………………………………

55
8.3 Салынған пәтерлер саны және олардың орташа көлемі

Число построенных квартир и их средний размер………………………….

55
8.4 Алатын тұрғын үй көлемі

Размер занимаемого жилья……………………………………………………..

55

9.

ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ ХАЛЫҚҚА ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ.....................................................................................................

56
9.1 Зейнетақы төлеудің мемлекеттік орталығынан зейнетақы және
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар саны

Численность получателей пенсий и государственных
социальных пособий из Государственного центра по выплате пенсий…

56

10.

ДЕНСАУЛЫҚ

ЗДОРОВЬЕ........................................................................................................

57
10.1 Негізгі ауру кластары бойынша халықтың ауру-сырқаулығы

Заболеваемость населения по основным классам болезней…………...

58
10.2 Өлім себебінің негізгі кластары бойынша шетінеушілік

Смертность по основным классам причин смерти………………………...

59
10.3 Өлім себебінің негізгі кластары бойынша нәрестелер шетінеушілігі

Младенческая смертность по основным классам причин смерти………

60
10.4 Кісі өлтіруден және өзін-өзі өлтіруден халықтың шетінеушілігі

Смертность населения от убийств и самоубийств…………..……………..

60
10.5 Емдеу мекемелері және медициналық кадрлар

Лечебно-профилактические учреждения и медицинские кадры…………

61
10.6 Денсаулық сақтаудың жекелеген түрлеріне орташа бағалар

Средние цены на отдельные виды услуг здравоохранения…………….

61

11.

БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА........................................................................

62
11.1 Мектепке дейінгі тұрақты ұйымдар

Постоянные дошкольные организации………………………………………

63
11.2 Күндізгі жалпы білім беретін мектептер

Дневные общеобразовательные школы……………………………………..

63
11.3 Кәсіптік-техникалық мектептер (лицейлер)
Профессионально-технические школы (лицеи)………………………….....

64
11.4 Колледждер
Колледжи………………………………………………………………………….

64
11.5 Жоғары оқу орындары
Высшие учебные заведения…………………………………………………..

64
11.6 Мәдени-ағарту мекемелері жұмыстарының негізгі көрсеткіштері

Основные показатели работы культурно-просветительных
учреждений.................................................................................................

65

12.

ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚ

ПРЕСТУПНОСТЬ………………………………………………………………………

66
12.1 Тіркелген қылмыстар саны

Число зарегистрированных преступлений………………………………….

66
12.2 Сот үкімдері бойынша заңды күшіне енген сотталғандар саны

Численность осужденных по приговорам судов, вступивших
в законную силу………………………………………………………………….

66
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27Похожие:

Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon2013 жылғы IV тоқсандағы Қостанай облысы халқының табыстарын саралаудың негізгі көрсеткіштері Основные показатели дифференциации доходов населения Костанайской области за IV квартал 2013г
Республики Казахстан (особенная часть) данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» iconҚостанай облысының шағын және орта кәсіпкерліктің мониторингі Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Костанайской области
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» iconҚостанай облысының шағын және орта кәсіпкерліктің мониторингі Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Костанайской области
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» iconҚостанай облысының шағын және орта кәсіпкерліктің мониторингі Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Костанайской области
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon2012 жылғы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 2012г
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» iconҚостанай облысының шағын және орта кәсіпкерліктің мониторингі Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Костанайской области
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon2013 жылғы 1 жартыжылдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 1 полугодие 2013г
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon2013 жылғы 9 айдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 9 месяцев 2013г
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за І квартал 2013г
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» iconҚостанай облысының денсаулық сақтау және әлеуметтік
Об объеме оказанных услуг в области здравоохранения и предоставления социальных услуг Костанайской области
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon2 012 жылы Қостанай облысының үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области за 2012 год
Республики Казахстан (особенная часть) данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы