Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon

Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі»НазваниеУровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі»
страница3/27
Дата конвертации16.12.2012
Размер3.03 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
1. /уровень жизни/2004-2008Уровень жизни .doc
2. /уровень жизни/титул.doc
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі»
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті

1. ХАЛЫҚ ӨМІРІ ДЕҢГЕЙІНІҢ НЕГІЗГІ ИНДИКАТОРЛАРЫ

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Туу кезіндегі өмірдің болжалды ұзақтығы туған ұрпақтың бүкіл өмірі бойы әр жастағы өлім деңгейі көрсеткіш есептелген жылдардағыдай қалатын жағдайда ғана осы ұрпақтың бір адамының алдағы уақытта өмір сүретін орташа жас саны болып табылады.

Жалақының ең кіші мөлшері - ҚР Конституциясымен кепілденген меншік нысандарына байланыссыз ұйымдарда жалдамалы жұмыс істейтіндерге төленетін ақша төлемдерінің ең кіші мөлшері. Заңмен бекітіледі.

Жасына байланысты зейнетақының ең кіші мөлшері - зейнетақы заңдылығымен қаралған шарттармен мемлекеттің халыққа міндетті түрде төлейтін ең кіші ақша сомасы.


Ожидаемая продолжительность жизни при рождении представляет собой число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в годы, для которых вычислен показатель.

Минимальный размер заработной платы представляет собой гарантированный Конституцией РК минимум денежных выплат работающим по найму в организациях независимо от формы собственности. Устанавливается законодательством.

Минимальный размер пенсии по возрасту представляет собой минимальную денежную сумму, получение которой гарантировано населению государством на условиях, предусмотренных пенсионным законодательством.

    1. Халық өмірі деңгейінің негізгі индикаторлары

Основные индикаторы уровня жизни населения
2004

2005

2006

2007

2008
Халық табыстары
Доходы населения

Халықтың атаулы ақшалай табыстары, бір айда халықтың орташа жан басына (баға), теңге

10 474

12 574

16 558

21 860

26 400

Номинальные денежные доходы населения, в среднем на душу населения в месяц (оценка), тенге

Халықтың нақты ақшалай табыстары (баға), өткен жылға %-бен

115,5

120,7

117,6

120,6

103,9

Реальные денежные доходы населения (оценка), в % к предыдущему году

Тұтынуға пайдаланылған табыстар (бір айда орташа жан басына), теңге

7 566

9 003

12 914

16 698

19 862

Доходы, использованные на потребление (в среднем на душу в месяц), тенге

Халықтың 20% -дық топтары бойынша ақшалай табыстар-дың жалпы көлемін бөлу, % -бен
Распределение общего объе-ма денежных доходов по 20% группам населения, %

1-топ (ең кіші табыстармен)

7,51

7,84

8,80

8,59

9,69

1-я группа (с наименьшими доходами)

5-топ (ең көп табыстармен)

38,86

39,27

39,26

40,63

36,28

5-я группа (с наибольшими доходами)

10% ең көп және ең кіші қамтылған халық табыстары-ның арақатынасы, рет

7,50

7,28

6,92

6,86

5,12

Соотношение доходов 10% наиболее и наименее обеспе-ченного населения, раз


Жалғасы
Продолжение
2004

2005

2006

2007

2008
Халықтың ақшалай шығыс-тары (бір айда халықтың орташа жан басына), теңге

6 499

7 789

11 305

14 615

17 246

Денежные расходы населения (в среднем на душу населения в месяц), тенге

Орташа айлық атаулы жалақы, теңге

20 693

24 431

29 249

37 584

43 903

Среднемесячная номиналь-ная заработная плата, тенге

Нақты жалақы индексі, өткен жылға %-бен1)

115,6

110,3

110,3

117,3

100,5

Индекс реальной заработной платы, в % к предыдущему году1)

Тағайындалған айлық зейнетақының орташа мөлшері (жыл соңына) 2), теңге

8 311

8 900

9 663

10 390

13 133

Средний размер назначенной месячной пенсии (на конец года)2), тенге

Тағайындалған айлық зей-нетақының нақты мөлшері1), өткен жылға %-бен

97,9

97,1

100,8

91,6

115,4

Реальный размер назначен-ной месячной пенсии1) , в % к предыдущему году

Тағайындалған мемлекет-тік әлеуметтік жәрдемақы-ның орташа мөлшері

(жыл соңына) 2), теңге

4 407

6 442

7 204

8 025

11 990

Средний размер назначенных государственных социальных пособий (на конец года)2), тенге

Ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы (бір айда халықтың орташа жан басына), теңге

6 433

7 257

7 582

8 392

11 382

Величина прожиточного ми-нимума (в среднем на душу населения в месяц), тенге

Ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен табыстары бар халықтың үлесі, %-бен

40,0

34,5

14,0

10,4

9,0

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, в %

Ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасымен арақатынас, %-бен:
Соотношение с величиной прожиточного минимума,

в %:

орташа жан басына атау-лы ақшалай табыстардың

162,8

173,3

218,4

260,5

231,9

среднедушевых номинальных денежных доходов

есептелген орташа айлық жалақының

321,7

336,7

385,8

447,9

385,7

среднемесячной начисленной заработной платы

тағайындалған орташа айлық зейнетақының орташа мөлшерінің

129,2

122,6

127,4

123,8

115,4

среднего размера назначенной месячной пенсии

Азық-түлік қоржынының құны, теңге

3 860

4.354

4 549

5 035

6 829

Стоимость продовольственной корзины, тенге

Азық-түлік қоржыны құнынан төмен табыстары бар халықтың үлесі, %-бен

13,1

9,3

2,7

0,2

0,8

Доля населения с доходами ниже стоимости продоволь-ственной корзины, в %

Жалақының ең кіші мөлшері, теңге

6 600

8 100

9 200

9 752

11 270

Минимальный размер заработной платы, тенге

Жасына байланысты зейнетақының ең кіші мөлшері, теңге

5 800

6 200

6 700

7 236

7 900

Минимальный размер пенсии по возрасту, тенге

Денсаулық сақтау
Здравоохранение

10000 халыққа аурухана кереуеттерінің саны, бірлік

74,0

76,8

79,2

79,8

75,1

Число больничных коек
на 10000 населения, единиц

10000 адамға барлық мамандықтағы дәрігерлер саны (тіс дәрігерлерінсіз)

24,4

24,5

25,5

25,4

24,8

Численность врачей всех специальностей (без зубных) на 10000 человек

10000 адамға орта медициналық қызметкерлер саны

69,6

72,2

79,8

78,7

77,8

Численность среднего
медицинского персонала на 10000 человек


Соңы
Окончание
2004

2005

2006

2007

2008
Білім беру
Образование

Мектепке дейінгі мекемелер саны

61

60

66

72

81

Число дошкольных учреждений

Мектепке дейінгі мекеме-лердегі орындарды балалармен толтыру (100 орынға келетін балалар)

101

104

103

107

104

Заполняемость местами де-тей, находящихся в дошколь-ных учреждениях (на 100 мест приходится детей)

Мектептер саны

697

681

654

639

615

Число школ

Жалпы білім беретін мек-тептердегі оқушылар саны, барлығы (оқу жылының басына, мың адам)

144,2

135,5

126,6

118,5

113,3

Численность учащихся в общеобразовательных школах, всего (на начало учебного года, тыс. чел)

ЖОО саны

14

13

13

9

8

Число ВУЗов

10000 адамға келетін жоғары оқу орындарын-дағы студенттер

465

493

469

419

342

на 10000 человек приходится студентов в высших учебных заведениях

Колледждер саны

23

25

28

28

28

Число колледжей

10000 адамға келетін колледж студенттері

188

209

246

267

270

на 10000 человек приходится студентов колледжей

Демография
Демография

Туу кезіндегі өмірдің болжалды ұзақтығы, жас
Ожидаемая продолжитель-ность жизни при рождении, лет

барлық халық

65,4

65,3

65,1

64,9

65,6

все население

еркектер

59,5

59,5

59,2

58,7

59,6

мужчины

әйелдер

71,8

71,3

71,5

71,5

71,9

женщины

Туудың жалпы коэффициенті
Общий коэффициент рождаемости

1000 адамға

12,6

12,1

12,6

12,6

13,9

на 1000 человек

Өлімнің жалпы коэффициенті
Общий коэффициент
смертности

1000 адамға

12,5

12,8

13,1

13,2

12,9

на 1000 человек

Нәрестелер өлімінің коэффициенті
Коэффициент младенческой смертности

1000 туғанға

14,52

16,67

11,55

14,14

19,72

на 1000 родившихся

Некеліліктің жалпы коэффициенті
Общий коэффициент брачности

1000 адамға

6,3

6,6

7,0

7,7

6,4

на 1000 человек

Ажырасудың жалпы коэффициенті
Общий коэффициент разводимости

1000 адамға

2,5

2,5

2,8

3,0

3,1

на 1000 человек

Қауіпсіздік
Безопасность

Бір жылда тіркелген қылмыстар саны

11 229

10 945

10 670

9 526

8 101

Число зарегистрированных преступлений за год

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27Похожие:

Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon2013 жылғы IV тоқсандағы Қостанай облысы халқының табыстарын саралаудың негізгі көрсеткіштері Основные показатели дифференциации доходов населения Костанайской области за IV квартал 2013г
Республики Казахстан (особенная часть) данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» iconҚостанай облысының шағын және орта кәсіпкерліктің мониторингі Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Костанайской области
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» iconҚостанай облысының шағын және орта кәсіпкерліктің мониторингі Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Костанайской области
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» iconҚостанай облысының шағын және орта кәсіпкерліктің мониторингі Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Костанайской области
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon2012 жылғы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 2012г
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» iconҚостанай облысының шағын және орта кәсіпкерліктің мониторингі Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Костанайской области
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon2013 жылғы 1 жартыжылдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 1 полугодие 2013г
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon2013 жылғы 9 айдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 9 месяцев 2013г
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за І квартал 2013г
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» iconҚостанай облысының денсаулық сақтау және әлеуметтік
Об объеме оказанных услуг в области здравоохранения и предоставления социальных услуг Костанайской области
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon2 012 жылы Қостанай облысының үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области за 2012 год
Республики Казахстан (особенная часть) данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы