Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon

Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі»НазваниеУровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі»
страница4/27
Дата конвертации16.12.2012
Размер3.03 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
1. /уровень жизни/2004-2008Уровень жизни .doc
2. /уровень жизни/титул.doc
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі»
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті

1). Тұтыну бағаларының индексіне түзетумен.

С корректировкой на индекс потребительских цен.

2) Әлуетті құрылымдар есебімен деректер.

Данные с учетом силовых структур.

2. НЕГІЗГІ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Тұтыну бағасының индексі халықтың жеке тұтыну үшін сатып алған тауарлары мен қызметтері бағасының жалпы деңгейінің әр уақыттағы өзгерісін сипаттайды.Тұтыну бағаларының индексін есептеу екі жерден алынған ақпарат базасында жүргізіледі:

осы мақсаттарға арнайы іріктеліп алынған сауда нүктелерінде және қызмет көрсету орындарында тікелей тіркеу арқылы жиналған бағалардың өзгеруі туралы деректер;

өткен жылғы халықтың тұтыну шығыстарының құрылымы бөлігінде үй шаруашылықтарын зерттеу материалдары.

Бюджет табыстары – салық және салықтан тыс түсімдер мен алымдар көлемі, сондай-ақ қайтарылмайтын негізде бюджетке түсетін капиталмен жасалатын операциялардан түскен табыстар.

Бюджет шығыстары – бекітілген бюджет шегінде қайтарымсыз негізде бюджеттен бөлінетін қаражат. Шығыстар келесі бағыттарда құралады: мемлекеттік билік және басқару органдарын, құқық қорғау органдарын ұстауға, ұлттық қорғанысқа, экономика салаларын (өнеркәсіп, ауыл шшаруашылығы, құрылыс, көлік, байланыс) қаржыландыруға, әлеуметтік-мәдени дамуды, ғылымды қаржыландыруға, сыртқы экономикалық қызметке жұмсалған шығыстар; мемлекет борышына қызмет көрсетуге байланысты және басқа шығыстар.


Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Расчет индекса потребительских цен, производится на базе информации, полученной из двух источников:

данных об изменении цен, собранных путем их непосредственной регистрации в специально отобранных для этих целей торговых точках и местах оказания услуг;

материалов обследования домашних хозяйств в части структуры фактических потребительских расходов населения за предыдущий год.

Доходы бюджета – объем поступлений от налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет, неналоговых и иных поступлений, а также доходов от операций с капиталом, поступающих в бюджет на безвозвратной основе.

Расходы бюджета – средства, выделяемые на безвозвратной основе, в пределах утвержденного бюджета. Расходы формируются по следующим направлениям: на содержание органов государственной власти и управления, правоохранительных органов; расходы на национальную оборону, на финансирование отраслей экономики (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь), на финансирование социально-культурного развития, науки; внешнеэкономическую деятельность; расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и др.

2.1 Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер

Основные макроэкономические показатели
2004

2005

2006

2007

2008
Жалпы өңірлік өнім
Валовой региональный продукт

млрд. теңге

272,3

322,7

387,3

560,4

704,3

млрд. тенге

халықтың жан басына,
мың теңге

299,1

356,5

429,5

624,5

789,7

на душу населения, тыс. тенге

Облыс бюджетінің табыстары (түсімдер)
Доходы (поступления) бюджета области

млрд. теңге

27,0

32,9

45,6

59,9

80,5

млрд. тенге

ЖӨӨ-ге пайызбен

9,9

10,2

11,8

10,7

11,4

в процентах к ВРП

Облыс бюджетінің шығыстары
Расходы бюджета области

млрд. теңге

26,8

33,0

41,9

61,1

82,2

млрд. тенге

ЖӨӨ-ге пайызбен

9,8

10,2

10,8

10,9

11,6

в процентах к ВРП

Тұтыну бағаларының индексі (тиісті жылдың қаңтар-желтоқсаны, өткен жылғы қаңтар-желтоқсанға %-бен)

106,5

107,0

108,5

109,5

116,2

Индекс потребительских цен (январь-декабрь соответствующего года,
в % к январю-декабрю предыдущего года)

Халық саны
(жыл соңына)
Численность населения (на конец года)

мың адам

907,4

903,2

900,3

894,2

889,4

тыс. человек

өткен жылға %-бен

99,3

99,5

99,7

99,3

99,5

в % к предыдущему году

Халықтың табиғи өсімі (+),

азаюы (-):
Естественный прирост (+), убыль (-) населения:

адам

156

-590

-458

-568

929

человек

1000 адамға

0,2

-0,7

-0,5

-0,6

1,0

на 1000 человек

Тұрғын үйлерді пайдалануға беру, жалпы алаңы мың шаршы метр

49,7

113,0

144,1

162,1

186,6

Ввод в эксплуатацию жилья, тыс. кв. метров общей площади

өткен жылға %-бен

143,5

227,4

127,5

112,5

115,1

в % к предыдущему году

Бөлшек сауда тауар айналымы, млрд. теңге

36,2

40,2

46,5

53,0

64,1

Розничный товарооборот, млрд. тенге

Бөлшек сауда тауарайналымның нақты көлем индексі
Индекс физического объема розничного товарооборота

өткен жылға %-бен

111,8

106,1

109,4

105,9

107,3

в % к предыдущему году


2.2 Әлеуметтік-мәдени шараларға облыс бюджетінің шығыстары

Расходы бюджета области на социально-культурные мероприятия
2004

2005

2006

2007

2008
Барлығы,
млн. теңге


17 810,2

23 437,7

28 600,6

39 688,7

50 703,2

Всего,

млн. тенге

ЖӨӨ-ге
пайызбен

6,5

7,2

7,3

7,1

7,2

в процентах
к ВРП

оның ішінде:
в том числе:

әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету
социальная помощь и социальное обеспечение

млн. теңге

1 872,2

1 984,2

2 073,1

2 694,8

5 294,8

млн. тенге

қорытындыға пайызбен

10,5

8,5

7,3

6,8

10,4

в процентах
к итогу

ЖӨӨ-ге
пайызбен

0,7

0,6

0,5

0,5

0,7

в процентах
к ВРП

білім беру
образование

млн. теңге

8 726,9

11 052,8

14 208,3

20 049,3

23 092,3

млн. тенге

қорытындыға пайызбен

49,0

47,1

49,7

50,5

45,6

в процентах
к итогу

ЖӨӨ-ге
пайызбен

3,2

3,4

3,7

3,6

3,3

в процентах
к ВРП

денсаулық сақтау
здравоохранение

млн. теңге

5 805,7

8 651,3

10192,4

13 789,6

16 781,4

млн. тенге

қорытындыға пайызбен

32,6

36,9

35,6

34,8

33,1

в процентах
к итогу

ЖӨӨ-ге
пайызбен

2,1

2,7

2,6

2,5

2,4

в процентах
к ВРП

мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік
культура, спорт и информационное пространство

млн. теңге

1 405,4

1 749,4

2 126,8

3 155,0

5 534,7

млн. тенге

қорытындыға пайызбен

7,9

7,5

7,4

7,9

10,9

в процентах
к итогу

ЖӨӨ-ге
пайызбен

0,5

0,5

0,5

0,5

0,8

в процентах
к ВРП

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27Похожие:

Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon2013 жылғы IV тоқсандағы Қостанай облысы халқының табыстарын саралаудың негізгі көрсеткіштері Основные показатели дифференциации доходов населения Костанайской области за IV квартал 2013г
Республики Казахстан (особенная часть) данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» iconҚостанай облысының шағын және орта кәсіпкерліктің мониторингі Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Костанайской области
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» iconҚостанай облысының шағын және орта кәсіпкерліктің мониторингі Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Костанайской области
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» iconҚостанай облысының шағын және орта кәсіпкерліктің мониторингі Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Костанайской области
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon2012 жылғы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 2012г
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» iconҚостанай облысының шағын және орта кәсіпкерліктің мониторингі Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Костанайской области
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon2013 жылғы 1 жартыжылдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 1 полугодие 2013г
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon2013 жылғы 9 айдағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за 9 месяцев 2013г
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon2013 жылғы І тоқсандағы Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі Валовой региональный продукт Костанайской области за І квартал 2013г
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» iconҚостанай облысының денсаулық сақтау және әлеуметтік
Об объеме оказанных услуг в области здравоохранения и предоставления социальных услуг Костанайской области
Уровень жизни населения Костанайской области «Қостанай облысының халқының өмір деңгейі» icon2 012 жылы Қостанай облысының үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі Производственная деятельность домашних хозяйств Костанайской области за 2012 год
Республики Казахстан (особенная часть) данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы