Диссертацияның көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, 3 бөлімнен, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен құралады. Диссертацияның жалпы көлемі 63 бет машинада терілген, 21 сурет, 4 кесте бар icon

Диссертацияның көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, 3 бөлімнен, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен құралады. Диссертацияның жалпы көлемі 63 бет машинада терілген, 21 сурет, 4 кесте барНазваниеДиссертацияның көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, 3 бөлімнен, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен құралады. Диссертацияның жалпы көлемі 63 бет машинада терілген, 21 сурет, 4 кесте бар
Дата конвертации24.10.2012
Размер148.66 Kb.
ТипДиссертация
источник
Диссертацияның көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, 3 бөлімнен, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен құралады. Диссертацияның жалпы көлемі 63 бет машинада терілген, 21 сурет, 4 кесте бар.

Негізгі терминдер: титан, алюминий, жоғарытемпературалы өздігінен таралатын синтез (ЖТӨТ синтез), композиттік материалдар, интерметаллидті қосылыстар, бинарлы жүйелер, детонациялы-газдық тозаңдандыру үрдісі.

^ Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Академик А.Г. Мержанов пен оның ғылым мектебі ашқан, жоғарытемпературалы өздігінен таралатын синтез (ЖТӨТ синтез), ерекше қасиеттері бар композиттік материалдар алуда технологиялық дәрежесі жоғары үрдіс болып табылады .

Дәстүрлі ұнтақ металлургиясының технологиялық үрдістерімен жалпы ұқсастықтар болғанымен де, ЖТӨТ синтезі өзінің таңдамалығымен, яғни жоғары температуралы қатты-сұйық ортада әрекеттесуі кезінде, сырттан қосымша әртүрлі ықпалдар жасап, өнімдердің (материалдардың) қасиеттерін және құрылымын реттеп отыруға мүмкіндік береді.

Машина жасаудың қазіргі технологиялық және өнеркәсіптік даму деңгейі машиналар мен құрал-жабдықтардың пайдалану режімінің төзімділік сапасының көтерілуімен сипатталады, бұл композиттік материалдарды өндіру жылдамдығын үдетуін болжайды. Қажетті қасиеттері бар материалдар алуда технологиялық потенциалы маңызды үрдіс - жоғарғы температурадағы өздігінен таралатын синтез әдісі болып келеді. ЖТӨТ синтезінің дәстүрлі ұнтақты технологиялық үрдістерден артықшылығы - қарапайымдылығы және қолданылатын жабдықтың сенімділігі, энергияның төмен шығыны, өнімның тазалығы, синтездің жоғары жылдамдығы - оны перспективті технологиялардың бірі етеді.

ЖТӨТ синтезі технологиясын пайдаланып, синтезден алынған композиттік материалдар машина жасауда, ұшақ жасауда, кеме жасауда және т.б., ең алдымен сыртқы қорғаныс қаптауларын жасауда кеңінен қолданылуда. Көрсетілген материалдар, алдымен ыстыққа төзімділігімен, термотұрақтылығымен, қаттылығымен және қоршаған ортаның кері әсеріне төзімділігімен сипатталады.

Титан мен алюминийдің негізіндегі интерметаллидті қосылыстар, сыртқы қорғаныс қаптауларына арналған материалдарды алудағы ең маңызды техникалық жүйелердің бірі. Өнімдерді кейінде детонациялы-газдық тозаңдандыру үрдістерінде қолдану қазіргі уақытта өзекті мәселелердің бірі болып табылады.

^ Диссертациялық жұмыстың мақсаты: қажетті композиттік материалдар (өнім) алуға бағытталған аппаратты кешен жасау және алынған өнімнің физикалық-механикалық қасиеттерін зерттеп, детонациялы-газдық тозаңдану үрдісінде қолдану. Кешен реактордан және реакция көлеміндегі температураны бақылау, тіркеу және өңдеу аналогты-цифрлық LA 1.5 PCI платасынан тұрады.

Қойылған мақсатқа жетуде келесі мәселелер қаралды:

  • тез жүретін үрдістерге өте нақты температуралық диагностика жасайтын жүйесі бар, жылулық жарылыс режімінде ЖТӨТ синтезі арқылы композиттік материалдар алу үшін реактор жасау;

  • дисперсті ағынның энергетикалық сипаттамаларын және температурасын анықтайтын жоғарытемпературалы қондырғы құрастыру;

  • жоғарытемпературалы қондырғыны пайдаланып, синтез өнімін (TiAl3 ұнтағын) детонациялы-газдық тозаңдау технологиясында қолдану.

^ Зерттеу объектісі: қойылған мәселелерге сәйкес зерттеу объектісі ретінде титан және алюминий ұнтағы алынды.

Зерттеу пәні: ЖТӨТ синтезі технологиясының көмегімен алынған титан мен алюминийдің негізіндегі интерметаллидті қосылысты детонациялы-газдық тозаңдау үрдісінде қолданып, құрылымы мен қасиеттерін зерттеу.

^ Зерттеу әдістері: титан мен алюминийдің негізіндегі интерметаллидті қосылыстың детонациялы-газдық тозаңдау кезіндегі құрылым-фазалық өзгеру заңдылықтарын зерттеу С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың және И.Ползунов атындағы АлтМТУ-дың (Ресей, Барнаул қ.) ғылыми-зерттеу зертханаларында жүргізілді.

Қойылған мақсаттарға жету үшін конденсирленген күй физикасының тура классикалық әдістері қолданылды:

1.«NEOPHOT-21» оптикалық мироскопты қолданып, металлографиялық анализ;

2.«ДРОН - 6» рентгендік дифрактометр көмегімен рентгендік дифрактометрия;

3.«Видео - Тест» автоматты кескін анализаторын пайдаланып, кеуектілігін, микроқұрылымын зерттеу.

^ Зерттеудің ғылыми жаңашылдығы: жылулық жарылыс режиміндегі жоғарытемпературалық синтезді өткізу үшін кешен жасалынды. Ол кешен реактордан, жылдам өтетін үрдістердің температурасын тіркеп және өңдейтін көпарналы LA 1.5 PCI платасынан тұрады.

^ Зерттеудің тәжірибелік құндылығы: жылулық жарылыс арқылы стехиометриясы TiAl3 бір фазалық өнім алу негізінде, Ti-Al бинарлы ұнтағы қоспасының оптималды режимдері ұсынылады. Тозаңдау үрдісінің нәтижесін алдын-ала білу мүмкіндігін беретін, газдисперсті ағынның параметрлерін өлшеу әдістемесі құрылған.

Материалдардың төзімділік қасиеттерін арттыру үшін жаңа технологиялар жасауда, алынған нәтижелерді материалтанушы тәжірибешілерге қолдануға болады.


^ Зерттеудің мазмұны мен қорытындысы:

Кіріспеде зерттеудің бағыты және мақсаты көрсетілген, нәтижелердің қазіргі заманға сай өзектілігі, ғылыми жаңашылдығы мен тәжірибелік құндылығы анықталып, жұмыстың қысқаша сипаттамасы берілген.

^ Бірінші бөлімд физика-химиялық үрдіс ретінде ЖТӨТ синтезінің ерекшеліктері, конденсирленген ортадағы жану үрдісінің теориялық және тәжірибелік зерттеулерінің нәтижелері қарастырылған.

Детонациялы-газдық тозаңдау әдісі арқылы қорғаныс қаптауларын алу үрдістерінің ерекшеліктері анықталып, газтермиялық тозаңдау үрдісінің технологиялық сызбасы келтірілген.

Бөлім соңында жұмыстың мақсаты мен қойылған мақсатқа жеткізетін мәселелерге анықтамалар берілген.

^ Екінші бөлімде жылулық жарылыс режімінде ЖТӨТ синтезін жүргізуге арналған тәжірибелі-диагностикалық кешеннің қондырғылары мен құрал-жабдықтарының сипаттамалары келтірілген.

Жылулық жарылыс режімінде ЖТӨТ синтезін іске асырудың бірнеше тәсілдері бар:

  1. Электр және индукциялық пештерді қолдану;

  2. Электржылулық жарылыс, яғни жануды тұтандыру үшін қоспаның ішінен өтетін электр тоғын қолдану;

  3. Лазер шоғы немесе механикалық соғу арқылы әсер ету.

Пешті қолдану әдісінің кемшілігі, бұл әрекеттесуші қоспаны қыздыру газдық фаза арқылы өтеді. Бұл бізге қыздырудың температуралық режімін тез өзгерту және шихтаны сыртқы көзден ажыратып, қыздыруды тез арада тоқтату мүмкіндігін бермейді. Сонымен, бұл әдісті қолдана алмаймыз.

Электржылулық жарылыс әдісінің кемшілігі, бұл механизмді қоздыру үшін электр импульсі керек және оны сандық критерилеріне қарап таңдау керек.

Осыдан түйгеніміз, тәжірибелік кешен жасау тиімді болады. Кешеннің басқалардан айырмашылығы, бұл біріншіден, реакциялық көлемінің сыртқы орта температурасының өзгерісіне жоғары сезімталдығы және екіншіден, температураны нақты өлшеуі.

Нихром орамасының көмегімен реактордың қабырғаларын қыздырамыз. Бұл синтездің жануын тұтандыру тәсілі реакцияға ұшыраған шихтаның температурасының өзгерісін тездетіп, яғни өшіруге немесе суытуға мүмкіндік береді.

Жылулық жарылыс режімінде синтездеу кезінде екінші реттік құрылым құрылу аймағы қалыптасады, заттың жануы салыстырмалы төмен жылдамдықпен жалғасады. Егер бірінші реттік құрылым құрылу аймағындағы (химиялық реакция) үрдіс жоғары жылдамдықпен (100-ден 1000 К/с-ке дейін) өтсе, оны басқару мүмкін емес, сондықтан екінші реттік құрылым құрылу аймағында сыртқы жылуфизикалық параметрлерді өзгерту арқылы, пайда болған фазалардың құрамдарын теңестіруге болады. Бұл жұмыста Ti – Al жүйесі үшін екінші реттік құрылым құрылу аймағындағы синтез динамикасын басқаратын тәжірибелік әдістеме ұсынылған. Ti – Al жүйесі меншікті салмағы аз болғандықтан, ұшақ және машина тетіктерін жасауда көптеп қолданылады және созылуға, қысымға, жоғары температураға төзімді.

2-суретте жылулық жарылыс режімінде ЖТӨТ синтезін жүргізуге арналған блок – сызба көрсетілген.

Сурет 1 - Жылулық жарылыс режімінде ЖТӨТ синтезін

жүргізуге арналған тәжірибелі-диагностикалық кешеннің блок – сызбасы. 1 – қыздырғыш, 2- қоспа, 3 – қоспа температурасын анықтайтын термопара, 4 – қабырғаға жалғанған термопара, 5-компенсациялық термопара, 6 – реактор, 7 – асбест қабаты, 8 – кілт, 9 – кернеу көзі, 10 - ЛА 1.5 PCI компьютердегі жинақтама, 11 – монитор.


Кесте 1 - ЛА 1.5 PCI жинақтамасының техникалық сипаттамасы берілген.


^ Интерфейс шинасы ПЭВМ-мен

PCI

Қуаты

+5В, 950мАГ

Габариттері

195110 мм


^ АНАЛОГТЫ КІРУ

Аналогты кіру саны

32 бір полюсті немесе 16 дифференциалды

Кіру кедергісі (импеданс)

100 Мом кем емес

АЦП типі

тізбектей

Бит саны АЦП регистрінде

12

^ Максимал жиілік

500 кГц

Уақыт

2 мкс


Бұл бағдарлама көмегімен жоғары нақтылықпен кернеуді өлшеуге, экранда көруге, нәтижелерді сақтауға болады.

Нәтижені Microsoft Office Excel-ге ауыстырып өңдеуге, график салуға болады.«Өлшеуді жүргізу» өлшеуді жүргізеді, «Пауза» бұл батырманы басқанда уақытша өлшеуді тоқтата аламыз. «Өлшеуді жүргізу» өлшеу қайтадан басталады. «Стоп» өлшеу тоқтайды, бірақ нәтижелер сақталады. Керекті файлдарды көру үшін және екі батырма алға, артқа қайтуды көрсетеді.

ЛА 1.5 PCI жинақтамасы сигналдарды қабылдап, сақтап өңдейді. әдіс жоғары нақтылығымен сипатталады, температураны өлшеудегі қателігі .Сурет 2 - Өлшеу каналдарының конфигурациясының терезесі.
Сурет 3 - «Видео - Тест» автоматты кескін анализаторы.


Өнімнің фазалық құрамы рентгенфазалық анализ жүргізетін қондырғы ДРОН – 6, кеуектілігін, микроқұрылымын зерттеу үшін анализатор «Видео - Тест» қолданылды (3 - сурет).

Сипатталған кешен реактор қабырғаларының температурасын 20 – 11000С аралығында өзгертіп, қай кезде болсын өшіруге мүмкіндік береді.

Үшінші бөлімде Ti –Al гетерогенді ұнтақ жүйесінің жылулық жарылыс режіміндегі үрдісін және синтезделіп алынған материалдардың детонациялық тозаңдауда қолдану технологиясын зерттеу.

Сгруппа 29
оңғы кезде жылулық жарылыс режимінде жоғары температуралы синтезді (ЖТӨТ) іске асыру ғылыми-зерттеушілердің қызығушылығын арттыруда. Зерттеуде бастапқы шихтаның ішкі параметрлерінің өзгеруіне байланысты (бөлшек өлшемі, кеуектік, инертті араластыру дәрежесі және т.б.) ЖТӨТ синтезі өнімдерінің құрамы мен қасиеттерін, дәстүрлі тәсілдермен басқарудан басқа тағы да сыртқы қыздыру көзінің қуатының шамасын түрлендіру арқылы қосымша синтез динамикасын басқару мүмкіндігі пайда болды. Яғни, синтез үрдісін басқара білу, бізге құрамы мен қасиеті керекті синтез өнімін алу мүмкіндігін, сонымен бірге бөлшектердің сыртын тозаңдандырып қаптау жағынан және оларды плазмалық немесе детонациялық тозаңдаңдыру үрдістерінде қолдану қазіргі кезеңде зерттеушілерді қызықтырады.

Диссертациялық жұмыста қыздыру көзін өшіру мүмкіндігі бар массасы бойынша компонеттерінің арақатынасы 1:1 бинарлы Ti-Al ұнтақ қоспасындағы жылулық жарылыс үрдісі зерттеледі.

Синтез арқылы терең айналымы басқарылатын стехиометриясы TiAl3 бірфазалық өнім алынды.

Тәжірибе тапсырмаларының біреуі, яғни, нақты температураға

жеткенде қуаттың сыртқы қыздыру көзін өшіріп, әрекеттесетін қоспаның қызу динамикасын зерттеу. Бұл соңғы зерттеу пештік қыздыруды қолдану барысында қиынға түседі. Сондықтан, реактор ретінде ауа атмосферасында (бөлме температурасы) шихта толтырылған құрыш цилиндр қолданылады.

Реактор қабырғасында жылулық жарылыс болмайтын температура аралығы бар. Олай болса, реактордың белгіленген параметрінде (ұңғы көлемі, жылу берілудің эффективтік коэффиценті) сұйық фазасында және жылулық жарылыс кезінде пісіру режімінің шектеу мүмкіндігі туады, бірақ бұл зерттеуден тыс жұмыс болып табылады.

Сурет 5 - Қабырғаның бастапқы температурасы Т0 = 12500С болғандағы синтез термограммасы 3 – максимум нүктесінде өшірген жағдайда,

2 – өшірмеген жағдайда.


Барлық жағдайда ең үлкен температура 12500С (1250±250С) төңірегінде болады.

группа 14Сурет 6 - Синтезделген өнімнің микроқұрылымының фотокескіні  125 есе үлкейтіліп көрсетілген. 1 – толығымен жанбаған титан бөлшегі, 2 – TiAl3 интерметаллидтік қабаты, 3 – TiAl интерметаллидтік қабаты.

Желіден ажырату термограмманың максимум нүктесінде жүргізілді, әрі қарай салқындату 1К/с жылдамдықпен өтіп, бұл бізге соңғы жану аймағын және жарымаған Al интерметаллидінің синтезін шығарып тастауға мүмкіндік берді. Олай болса, әрі қарай фазаның түзілуі үрдісінің «кесілуі» жүргізілді. Синтездің жылулық режимін өзгерту арқылы монофазалық өнімнің тереңділігінің өзгерісін тікелей басқаруға мүмкіндік тудырады. Барлық түсірілімдерде титан бөлшектерінің ядросы және интерметалды қаптау анық байқалады, реактор қабырғасының қалыңдығы температураның өзгерісіне байланысты ауысады. Осы кезде (70 мкм-ден төмен ) ұсақ бөлшектер толық тәжірибелік реакцияға түсті. Қаптау қос қабатты, Ti-Al стехиометриясының екінші фазасының пайда болуына әкеледі, сонымен бірге осы режимде өнім бөлшектерінің микроқұрылымы бөлшектердің піскен конглометраттық жиынтығын береді, бұл піскен өнім басқалармен салыстырғанда монолитті құрылымымен ерекшеленеді. Сұйық фазалық изотермиялық пісу режимінде интерметалдық қаптауды алу мүмкіндігі туралы қорытынды жасауға болады. Яғни, сұйық фазалыққа қарағанда қатты фазалық изотермиялық пісу неғұрлым тезірек жүреді, айналу терендігі жақсы бақыланады және бұл тәжірибеде синтезді тез тоқтатуға болады.
Сурет 7 - Детонациялы-газдық тозаңдау өнімінің дифрактограммасы.

Өткізілген зерттеулер бойынша мынандай қорытындылар жасауға болады: яғни, қуаттың сыртқы көзін өзгертсе, синтез өнімінің микроқұрылымы және айналу тереңдігі өзгереді. Қыздыру көзін өшіру бізге құрамында толығымен айналмаған бастапқы компоненттері кездесетін, бірфазалы өнім алуға мүмкіндік береді. Осыдан, құрамы мен қасиеті қажетті бөлшектерден қаптама алу мақсатымен жылулық жарылыс үрдісін бақылау мүмкіндігі пайда болады. Сонымен, ұнтақ жүйелерде жылулық жарылыс жүргізу үшін ұсынылған эксперименттік әдістеме мен дәстүрлі пештік әдістемені салыстырғанда белгілі бір өзгешеліктерді байқадық.
Сурет 8 - Негіз және қаптаманың түйіскен орнының фотокескіні.


Тозаңдау үрдісінде бөлшектерді тасымалдайтын ағынның температурасының жоғары болуы және соқтығысу кезіндегі бөлшектердің тез деформациялануы себебінен, диффузиялық үрдістердің аяқталуы жүреді. Осының салдарынан аралық фазалары жойылып, тәжірибелі түрде бастапқы стехиометриялы бірфазалы өнім синтезделеді. Қайтадан реакция жүру үрдісі экзотермиялық болып табылады.

Қаптама қабаты мен негіз арасында фотокескінге көз салсақ, жақсы түйісу көрінеді, ал мұндағы диффузиялық қабат жақсы адгезияның себепшісі болып табылады.

Қорытындыда алынған нәтижелер сипатталып, қорытынды жасалған, яғни жылулық жарылыс режиміндегі жоғарытемпературалық синтезді өткізу үшін кешеннің жобалануы және жасалынуы (композициялық ұнтақтарды алу және оларды детонациялық тозаңдау үрдістерінде қолдану мақсатында) сипатталған. Ол кешен реактордан, жылдам өтетін үрдістердің температурасын тіркеп және өңдейтін көпарналы LA 1.5 PCI платасынан тұрады.

Қаптаманы тозаңдау үрдісі кезінде әр түрлі режімдерде синтезделген композициялық ұнтақтардың (Ti-Al жүйесі) негіздің беткі қабатында қайтадан реакцияға түсу мүмкіндігі байқалған.

Диссертациялық жұмыс және алынған нәтижелер заманауи ғылыми – техникалық дәрежеге сәйкес, тәжірибелік нәтижелер қазіргі замандағы зерттеу әдістерінің көмегімен алынған.

Жұмыс барысында қойылған мақсаттарға жеттім деген ойдамын.

^ Диссертация тақырыбына байланысты баспадан шыққан

жұмыстар тізімі


1. Ситников А.А., Жакупова А.Е., Демесинова С.С. О роли рельефа поверхности детонационных покрытий из механокомпозита состава TiAl3+ГА (Ca10(PO4)6(OH)2) на биологическую совместимость. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, №1, физика сериясы 2011, Алматы. -62-67 бет.

2. Демесинова С.С., Жакупова А.Е. Формироавние интерметалидных соединений титана при реализации синтеза в режиме теплового взрыва. Жас ғалымдар мен магистранттардың ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары «Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуындағы жас зерттеушілердің қосқан үлесі». - Өскемен: ШҚМУ, 2010.- 54 бет.


^ Демесинова Сауле Самаркановна

Исследование структуры и свойств продуктов СВ-синтеза при детонационно-газовом напылении

6М060400 (6N0604) - Физика


АННОТАЦИЯ


Актуальность темы: Одним из наиболее перспективных направлений в области получения новых композиционных материалов с высоким уровнем взаимодополняющих эксплуатационных характеристик, является создание интерметаллидных соединений системы Ti-Al и усовершенствование технологии их получения. Алюминиды титана более легкие, не требуют для легирования дорогостоящих и дефицитных элементов, а значит более дешевые, обладают высокой коррозионной стойкостью и стойкостью к высокотемпературному окислению. Однако механизмы структурообразования при высокотемпературном синтезе в указанной системе недостаточно изучены. В частности неизвестны режимы проведения синтеза для формирования монофазного продукта той или иной стехиометрии. Таким образом, создание экспериментального комплекса для получения композиционных материалов и возможность использования продуктов СВ-синтеза при детонационно-газовом напылении для получения защитных покрытий является актуальной задачей.

^ Цель работы заключалась в создании экспериментального комплекса для изучения особенностей структурообразования в процессах СВС в режиме теплового взрыва в технологически значимой системе Ti-Al, в выяснении условий проведения синтеза монофазного продукта различной стехиометрии, и в определении возможности использования синтезированных композиционных материалов для получения защитных покрытий методом детонационно-газового напыления.

^ Научная новизна работы:

1. Спроектирована и создана экспериментальная установка для изучения процессов структурообразования в системе Ti-Al на основе технологического реактора, позволяющего получать однородное распределение фазового состава по всему реагирующему объему.

2. Разработана методика получения монофазных продуктов стехиометрии TiAl3 и TiAl при проведении синтеза в режиме теплового взрыва.

^ Практическую значимость работы представляет созданный экспериментальный комплекс позволяющий получать алюминиды титана заданной стехиометрии, на их основе получать покрытия и производить измерения физических и эксплуатационных характеристик этих покрытий. Возможность использования алюминидов титана для получения защитных покрытий методом детонационно-газового напыления.


Demesinova Saule Samarkanovna

Investigation of the structure and properties of the products in the synthesis of CB-detonation-gas spraying
6M060400 (6N0604) - Physics

SUMMARYRelevance of the topic: One of the most promising areas in the production of new composite materials with high levels of complementary operational characteristics, is the creation of intermetallic compounds of Ti-Al and improvement of technology for their production. Aluminides of titanium lighter, do not require expensive and scarce alloying elements, and therefore less expensive, have high corrosion resistance and resistance to high temperature oxidation. However, the mechanisms of pattern formation during high-temperature synthesis in this system not well understood. In particular, unknown mode of synthesis for the formation of single-phase product of any stoichiometry. Thus, the development of an experimental complex for the production of composite materials and the possibility of using the product CD-synthesis by detonation-gas spraying for protective coatings is an important task.

The purpose of was to create an experimental complex for studying structure formation in SHS process in the regime of thermal explosion in a technologically relevant system of Ti-Al,in determining the the conditions for the synthesis of single-phaseproductsof different stoichiometry , andin determining the use of synthetic composite materials for the production of protective coatings by detonation - gas deposition.

Scientific novelty:
1. Designed and developed an experimental system for studying the processes of structure formation in the system Ti-Al-based reactor technology, which allows to obtain a homogeneous distribution of the phase composition across the reacting volume.
2. A method for obtaining single-phase products and the stoichiometry TiAl3 TiAl during synthesis in the regime of thermal explosion.

The practical significance of the work is created experimental complex which yields titanium aluminides given stoichiometry, based on them to get coverage and to measure the physical and operational characteristics of these coatings. The possibility of using titanium aluminides for obtaining protective coatings by detonation-gas spraying.


Принтерде басылған

Өскемен қ.

0,5т.б.
Похожие:

Диссертацияның көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, 3 бөлімнен, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен құралады. Диссертацияның жалпы көлемі 63 бет машинада терілген, 21 сурет, 4 кесте бар iconЖұмыстың жалпы сипаттамасы
Диссертацияның құрылымы мен көлемі. Диссертациялық жұмыс кіріспе, 4 тарау, қорытынды, әдебиеттер тізімі және қосымшалардан тұрады....
Диссертацияның көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, 3 бөлімнен, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен құралады. Диссертацияның жалпы көлемі 63 бет машинада терілген, 21 сурет, 4 кесте бар iconДиссертацияның құрылымы мен көлемі: Ж
Диссертацияның құрылымы мен көлемі: Жұмыстың құрылымы оныңмақсаты мен міндеттерімен айқындалады. Диссертация кіріспеден, екі бөлімнен,...
Диссертацияның көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, 3 бөлімнен, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен құралады. Диссертацияның жалпы көлемі 63 бет машинада терілген, 21 сурет, 4 кесте бар iconДиссертация көлемі мен құрылымы: Зерттеу жұмысы кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады. Диссертацияның көлемі 80 бет, 5 сурет, 3 кесте бар
Негізгі терминдер: патриотизм, Қазақстандық патриотизм, жалпыадамзаттық патриотизм, елжандылық, ұлтжандылық, патриоттық тәрбие, патриоттық...
Диссертацияның көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, 3 бөлімнен, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен құралады. Диссертацияның жалпы көлемі 63 бет машинада терілген, 21 сурет, 4 кесте бар iconДиссертацияның көлемі және құрылымы
Диссертацияның көлемі және құрылымы. Диссертациялық жұмыс электронды мәтінде 96 бетте беріліп, кіріспе, екі бөлімнен, қорытындыдан,...
Диссертацияның көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, 3 бөлімнен, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен құралады. Диссертацияның жалпы көлемі 63 бет машинада терілген, 21 сурет, 4 кесте бар iconДиссертация көлемі мен құрылымы. Магистрлік диссертация көлемі 75 бет, қолданылған әдебиеттер тізімінің саны 93. Құрылымы кіріспеден, 6 бөлімнен, қорытындыдан тұрады. Сурет саны 20, кесте саны 9
Диссертация көлемі мен құрылымы. Магистрлік диссертация көлемі 75 бет, қолданылған әдебиеттер тізімінің саны 93. Құрылымы кіріспеден,...
Диссертацияның көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, 3 бөлімнен, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен құралады. Диссертацияның жалпы көлемі 63 бет машинада терілген, 21 сурет, 4 кесте бар iconДиссертацияның көлемі және құрылымы
Сурет, кесте, қолданылған әдебиеттер саны. Диссертациялық жұмыста 11 сурет, 3 кесте, 63 қолданылған әдебиеттер тізімі бар
Диссертацияның көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, 3 бөлімнен, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен құралады. Диссертацияның жалпы көлемі 63 бет машинада терілген, 21 сурет, 4 кесте бар iconНегізгі сөздер
Диссертацияның құрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспе, 3 тарау, 7 тараушадан, қорытынды, пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады....
Диссертацияның көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, 3 бөлімнен, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен құралады. Диссертацияның жалпы көлемі 63 бет машинада терілген, 21 сурет, 4 кесте бар iconДиссертацияның көлемі 95 бет, үш бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады. 17 кесте, 5 сурет, 83 әдебиеттер тізімінен тұрады
Кәсіби іс-әрекет, педгогикалық қарым-қатынас, тұлға, даярлау жүйесі, кәсіби бағыттылық, базистік қасиеттер, зияткерлік, гуманистік...
Диссертацияның көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, 3 бөлімнен, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен құралады. Диссертацияның жалпы көлемі 63 бет машинада терілген, 21 сурет, 4 кесте бар iconРефераты ғылыми жетекшісі: Берістенов Ж. Т. философия ғыл кан. ҚР мәдениет қайраткері. Алматы 2011 Жұмыстың құрылымы мен көлемі
Жұмыстың құрылымы мен көлемі. Диссертацияның құрылымы зерттеу жұмысы көздеген мақсаттар мен міндеттерге орай анықталған. Диссертацияның...
Диссертацияның көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, 3 бөлімнен, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен құралады. Диссертацияның жалпы көлемі 63 бет машинада терілген, 21 сурет, 4 кесте бар iconДиссертациялық жұмыстың көлемі мен құрылымы
Диссертациялық жұмыс 84 бет көлемінде. Жұмыс мазмұнын ашуда 80 әдебиет пайдаланылып, оның көбі шетелдік әдебиеттер болып табылады....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы